Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 56

Kodi Ninji Pinapswipisa Munthu?

Kodi Ninji Pinapswipisa Munthu?

MATEU 15:1-20 MARKO 7:1-23 JUWAU 7:1

  • YEZU ASANDIKA ANTHU THANGWI YA MISAMBO YAWO

Paskwa ya caka 32 N.W., ikhali cifupi, pontho Yezu akhali wakuphatika kakamwe na kupfundzisa anthu ku Galileiya. Panango iye aenda ku Yerusalemu toera kacita Paskwa ninga pikhaphembwa mu Mwambo wa Mulungu. Mbwenye Yezu akhacita mphole-mphole thangwi Ayuda akhansaka toera kumupha. (Juwau 7:1) Buluka penepo, iye abwerera ku Galileya.

Pisaoneka kuti Yezu ali ku Kafarnau mudabwera Afarisi na apfundzisi a mwambo buluka ku Yerusalemu. Thangwi yanji iwo acita ulendo unoyu? Iwo akusaka mathangwi toera kupambizira Yezu ninga munthu wakukhonda kulemedza misambo yawo. Natenepa iwo ambvundza: ‘Thangwi yanji anyakupfundza anu asapwaza miyambo ya ambuya athu? Mwacitsandzo, iwo nkhabe kusamba manja angafuna kudya.’ (Mateu 15:2) Mulungu cipo apanga mbumba yace toera kubvera nsambo unoyu ‘wakusamba manja mpaka pa cigunkunu.’ (Marko 7:3) Mbwenye kwa Afarisi, munthu angakhonda kucita pyenepi nee akhapangiza cilemedzo.

M’mbuto mwakutawira mbvundzo wawo, Yezu alonga kuti mwakufuna iwo akhapwaza Mwambo wa Mulungu. Iye aabvundza: ‘Thangwi yanji nee musabvera mitemo ya Mulungu thangwi ya misambo yanu? Mwacitsandzo Mulungu alonga kuti lemedza babako na mako. Ule analonga mwakuipa babace asafunika kuphiwa. Mbwenye imwe musalonga kuti ule analonga kuna babace peno mai wace: Pyonsene pinafunika ine kukupasani ndi muoni unafunika kuperekwa kuna Mulungu, natenepa munthu asacimwana kulemedza babace.’—Mateu 15:3-6; Eksodo 20:12; 21:17.

Afarisi akhalonga kuti kobiri, unthaka peno cinthu consene cikhaperekwa ninga muoni kuna Mulungu cikhafunika kuphatisirwa pa templo, tayu ku mbuto inango. Mbwenye mwandimomwene munthu angamala kupereka muoni, ukhapitiriza kukhala wace. Mwacitsandzo, mwana angalonga kuti kobiri peno unthaka wace ndi ‘korbhani,’ muoni ukhaperekwa kuna Mulungu peno ku templo, mbikhala ninga templo ndi yakufunika kakamwe kupiringana anyakubalace. Kobiri peno unthaka pikhapitiriza kukhala pya mwana, mbwenye iye angalonga kuti nkhabe funika kupiphatisira toera kuphedza anyakubalace. Natenepa iye asasiya kucita pinaphembwa ninga mwana.—Marko 7:11.

Yezu ali na mathangwi akuipirwa thangwi yakupwaza kwawo Mwambo wa Mulungu, natenepa iye alonga: ‘Imwe musafudza mwambo wa Mulungu thangwi ya misambo yanu. Imwe apfakafaka, Izaiya akhalonga pya imwe pidalonga iye kuti: Anthu awa asandilemedza na milomo yawo basi, mbwenye mitima yawo iri kutali kakamwe na ine. Iwo asandilambira papezi, thangwi asapfundzisa miyambo ya anthu.’ Afarisi acimwana kutawira Yezu. Natenepa iye acemera anthu toera anfendedzere cifupi. Iye alonga: ‘Bveserani, pontho bvesesani mafala awa. Pinapswipisa munthu si pire pinapita na pa mulomo pace tayu, mbwenye ndi pire pinabuluka na pa mulomo pace.’—Mateu 15:6-11; Izaiya 29:13.

Pikakhala iwo n’nyumba, anyakupfundza abvundzisa Yezu: ‘Musadziwa kuti Afarisi aipirwa na mafala adalonga imwe?’ Iye atawira: ‘Miti yonsene idakhonda kutcekwa na Baba wanga wakudzulu, iye anadzaidula. Alekeni pyawo. Iwo ndi maboliboli. Boliboli angatsogolera boliboli ndzace onsene anagwera n’djenje.’—Mateu 15:12-14.

Yezu adzumatirwa pidabva iye Pedhru mbabvundza mu dzina ya anyakupfundza onsene pya mabvekero a mafala akuti ninji cinapswipisa munthu. Yezu atawira: ‘Nee musadziwa kuti pyonsene pinapita na pa mulomo pisaenda m’mimba, mbapitayiwa munthu angaenda ncimbuzi? Mbwenye pinthu pyonsene pinabuluka pa mulomo wa munthu, pisabulukira muntima mwace, pyenepi ndipyo pinapswipisa munthu. Thangwi muntima ndimo munabuluka manyerezero akuipa, pyakupha munthu, pyaupombo, pyaulukwali, umbava, umboni wauthambi na mafala akupwaza Mulungu. Pyenepi ndi pinthu pinapswipisa munthu; mbwenye kudya nee kusamba manja nkhabe kupswipisa munthu.’—Mateu 15:17-20.

Yezu nee ali kukhondesa munthu kukhala waunyai, pontho nee akulonga kuti nkhabe funika kusamba manja mbadzati kudya. M’mbuto mwace, iye akusandika umpfakafaka wa atsogoleri auphemberi anapwaza mitemo yakulungama ya Mulungu mbatoweza misambo ya anthu. Undimomwene ndi wakuti macitiro akuipa anabuluka muntima ndiwo anapswipisa munthu.