MATEU 9:9-13 MARKO 2:13-17 LUKA 5:27-32

  • YEZU ACEMERA MATEU, NYAKULIPISA MISONKHO

  • KRISTU AKHALI PABODZI NA ANYAKUDAWA TOERA KUAPHEDZA

Pidapita ndzidzi wakucepa pakumala kuwangiswa mamuna akhali na utenda wa mpfutete, Yezu apitiriza mu nzinda wa Kafarnau cifupi na Bara ya Galileya. Yezu atowererwa pontho na anthu mbaapfundzisa. Mu ndzidzi ukhafamba iye, Yezu aona Mateu, akhadziwikambo na Levi, akhali nawa panyumba inalipira anthu misonkho. Yezu ampasa mwai wakupambulika mbampanga: ‘Bwera ukhale ntowereri wanga.’—Mateu 9:9.

Ninga Pedhru, Andreya, Tiyago na Juwau, panango Mateu akhadziwambo pipfundziso pya Yezu na pirengo pyace. Mwakukhonda dembuka, iwo atawira ncemerero wa Yezu ninga pidacita Mateu. Iye alonga pyenepi mu Evanjelyu yace kuti: ‘Penepo pene Mateu alamuka mbantowera.’ (Mateu 9:9) Natenepa, Mateu asiya basa yace ninga nyakulipisa misonkho mbakhala nyakupfundza wa Yezu.

Mukupita kwa ndzidzi, toera kupereka takhuta na ncemerero wa Yezu, panango Mateu acita phwando ikulu panyumba pace. Kusiyapo Yezu na anyakupfundzace, iye acemerambo andzace akhaphata na iye basa yakulipisa misonkho. Iwo akhakwata kobiri ikhalipa anthu misonkho mbaenda nayo kuna atongi Aciroma akuti akhaidiwa na mbumba. Kobiri ineyi ikhaphataniza ya misonkho ikhalipiswa mabote akhatsamiswa ku gombe, ngolo za anyamalonda akhapita na miseu mikulu na misonkho ya pinthu pikhabuluka m’madziko anango. Kodi Ayuda azinji akhaona tani anyakulipisa misonkho anewa? Anthu nee akhaalemedza thangwi iwo akhaphemba kobiri izinji kupiringana ire ikhafunika. Pa phwando ineyi ya Mateu pakhalimbo ‘anyakudawa’ akuti akhadziwika ninga anyakucita pyakuipa.—Luka 7:37-39.

Afarisi akudzikuza pidaona iwo kuti Yezu ali pa phwando na anyakudawa, abvundza anyakupfundza: ‘Thangwi yanji mpfundzisi wanu asadya pabodzi na anyakulipisa misonkho na anyakudawa?’ (Mateu 9:11) Pakubvesera pikhalonga iwo, Yezu aatawira: ‘Anthu a ungumi wadidi nkhabe funa dotoro, mbwenye atenda ndiwo anafuna dotoro. Ndokoni kasaka mabvekero a mafala awa adalonga Mulungu: Ndisafuna kuti mubvere anthu ntsisi, tayu kundiperekera ntsembe. Thangwi ine nee ndadzera anyakulungama, mbwenye ndadzera anyakudawa.’ (Mateu 9:12, 13; Ozeya 6:6) Afarisi nee akhaonadi Yezu ninga ‘mpfundzisi’ wawo, ngakhale tenepo iwo akhafunika kupfundziswa na Yezu pinthu pyadidi.

Natenepa, pisapangiza kuti Mateu acemera anyakulipisa misonkho na anyakudawa panyumba pace toera abvesere Yezu na kuwangiswa mwauzimu, ‘thangwi azinji akhali penepo adzakhala anyakupfundzace.’ (Marko 2:15) Yezu akhafuna kuaphedza toera akhale na uxamwali wakuwanga na Mulungu. Mwakusiyana na Afarisi akudzikuza, Yezu nee akhapwaza anthu. Iye akhakulumizwa na ntsisi; Yezu anakwanisa kuphedza onsene akuti akuduwala mwauzimu.

Yezu abvera ntsisi anyakulipisa misonkho na anyakudawa. Maseze iye nee akhakomerwa na madawo akhacita iwo, iye aabvera ntsisi ninga zidapangiza iye kwa atenda. Mwacitsandzo, kumbukani ntsisi zidapangiza Yezu mu ndzidzi udaphata iye nyamatanya mbampanga: ‘Ine ndisafuna! Utenda wako mbuwangiswe.’ (Mateu 8:3) Kodi tinakulisa tani n’khaliro ubodzi ene wakubvera ntsisi na wakufuna kuphedza anango, makamaka kwa ale anafuna ciphedzo cauzimu?