Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 31

Kupuruza Tirigu pa Ntsiku ya Sabudu

Kupuruza Tirigu pa Ntsiku ya Sabudu

MATEU 12:1-8 MARKO 2:23-28 LUKA 6:1-5

  • ANYAKUPFUNDZA APURUZA TIRIGU PA NTSIKU YA SABUDU

  • YEZU NDI ‘MBUYA WA NTSIKU YA SABUDU’

Yezu na anyakupfundzace aenda kukhundu ya kumabulukiro a dzuwa a Galileiya. Ukhali ndzidzi wa khoni, pontho ndzidzi wakubvuna tirigu ukhadafika. Nakuti anyakupfundza akhabva njala, iwo apuruza tirigu mbatoma kudya. Mbwenye ikhali ntsiku ya Sabudu, pontho Afarisi akhaona pikhacita iwo.

Kumbukani kuti ndzidzi ungasi nduli, Ayuda ku Yerusalemu akhafuna kupha Yezu thangwi akhampumpha kuti iye nee asalemedza Sabudu. Cincino Afarisi akumpambizira pontho thangwi ya pinacita anyakupfundzace mbalonga: ‘Ona! Anyakupfundza ako akucita pinthu pinakhondeswa na mwambo pa ntsiku ya Sabudu.’—Mateu 12:2.

Afarisi asakhulupira kuti kupuruza tirigu mbating’inda m’manja toera kudya pikhali sawasawa na kubvuna na kububuda. (Eksodo 34:21) M’mbuto mwakucitisa ntsiku ineyi kukhala yakutsandzayisa na pinthu pyauzimu, Afarisi akhacitisa ntsiku ya Sabudu kukhala yakunentsa kakamwe thangwi yakukhonda kubvesesa kwawo mwambo ukhalonga pyakuphata basa pa ntsiku ineyi. Yezu aphatisira pitsandzo toera kupangiza kuti iwo akhali akudodomeka pidalonga iye kuti Yahova Mulungu cipo akhafuna kuti mwambo Wace unalonga pya Sabudu uphatisirwe munjira ineyi.

Citsandzo cakutoma cidalonga Yezu cikhali ca Dhavidhi na amunace. Pikhali iwo na njala, iwo apita mu tabhernakulu mbadya nkate wa cipangizo. Kazinji kene mikate ya mu tabhernakulu ikhadyiwa na anyantsembe basi, mbwenye mu ndzidzi unango udadya Dhavidhi na amunace, mikate ineyi ikhadabuluswa pamaso pa Yahova mbiikhwa ipswa. Ndi thangwi yace, iwo nee apaswa mulando thangwi yakudya mikate ineyi.—Levitiko 24:5-9; 1 Samwele 21:1-6.

 Mu citsandzo caciwiri, Yezu alonga: ‘Imwe nee mwaleri m’bukhu ya Mwambo kuti m’Masabudu anyantsembe asaphata basa mu templo, mbapitiriza kukhala akusowa mulando?’ Iye akhafuna kulonga kuti ngakhale ntsiku ya Sabudu, anyantsembe asapha pinyama toera kupereka ntsembe na kucita mabasa anango pa templo. Yezu alonga: ‘Ine ndinakupangani kuti munthu wakufunika kakamwe kupiringana templo ali pano.’—Mateu 12:5, 6; Numero 28:9.

Pakufuna kuaphedza kubvesesa ntsonga, Yezu aphatisira pontho Malemba: ‘Imwe mbamudabvesesa mabvekero a mafala awa: Ndisafuna kuti mubvere anthu ntsisi, tayu kundiperekera ntsembe, nee mbamudapasa mulando anthu akusowa mulando.’ Pakumalisa iye alonga: ‘Thangwi Mwana wa munthu ndi Mbuya wa ntsiku ya Sabudu.’ Yezu akhalonga pya ntendere unafuna kubweresa utongi wa Umambo nkati mwa pyaka cikwi.—Mateu 12:7, 8; Ozeya 6:6.

Kutomera kale, anthu asathabuka na nkhondo na uphanga thangwi yakukhala mu dziko yakutongwa na Sathani. Mbwenye Kristu angadzatonga pinthu pinadzakhala pyakusiyana. Utongi wace unadzakhala ninga ntsiku ya Sabudu yakuti inadzabweresa kupuma kunadikhira ife.