Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 65

Iye Apfundzisa Paulendo Wakuenda ku Yerusalemu

Iye Apfundzisa Paulendo Wakuenda ku Yerusalemu

MATEU 8:19-22 LUKA 9:51-62 JUWAU 7:2-10

  • KODI ABALE A YEZU AKHAMUONA TANI

  • NDI MUNJIRA IPI MABASA A UMAMBO NDI AKUFUNIKA KAKAMWE?

Mu ndzidzi ungasi, Yezu acita basa yace ku Galileya, kudagumana iye maphindu kakamwe kupiringana ku Yudeya. Pikhali iye ku Yerusalemu mbawangisa mamuna pa ntsiku ya Sabudu, ‘Ayuda akhansaka toera kumupha.’—Juwau 5:18; 7:1.

Ukhali mwezi wa Setembro wa 32 N.W., pontho Phwando ya Misasa ikhali cifupi. Phwando ineyi isacitwa mu ntsiku zinomwe, pontho pa ntsiku yacisere pasacitwa nsonkhano. Phwando ndi cipangizo cakuti caka cakulima camala, pontho ukhali ndzidzi wakutsandzaya kakamwe na kupereka takhuta.

Abale ace Yezu akuti madzina awo ndi Tiyago, Simau, Zuze na Yuda acenjeza Yezu: ‘Buluka kuno uende ku Yudeya.’ Nakuti Yerusalemu ikhali mbuto yaulambiri ya dziko ineyi, anthu akhadzala kakamwe mu nzinda unoyu mu ndzidzi ukhacitwa maphwando matatu a pacaka. Abale a Yezu alonga: ‘Nkhabe munthu anacita pinthu ncibisobiso khala iye asafuna kudziwika pakweca. Khala iwe usacita pinthu pyenepi, picite pamaso pa anthu onsene.’—Juwau 7:3, 4.

Mu ndzidzi unoyu, abale ace anewa anai ‘nee akhan’khulupira’ ninga Mesiya. Natenepa iwo akhafuna kuti anthu onsene adagumanika pa phwando aone mabasace mangasi a mphambvu. Mukudzindikira ngozwi, Yezu aapanga: ‘Dziko nkhabe thangwi toera kukuidani, mbwenye isaida ine thangwi ndisapereka umboni wakuti mabasa ayo ndi akuipa. Imwe ndokoni ku phwando, ine nee ndinenda ku phwando ineyi, thangwi ndzidzi wanga udzati kukwana.’—Juwau 7:5-8.

Pakupita ntsiku zingasi pidamala abale ace Yezu na anthu anango abuluka mu nzinda, Yezu na anyakupfundzace abuluka mbakhonda kupanga anango. M’mbuto mwakupita na nseu ukhakomerwa na anthu azinji cifupi na Nkulo wa Yordani, iwo apita na nseu wa ku Samariya. Yezu na anyakupfundzace akhafuna mbuto toera kufikira ku Samariya. Ndi thangwi yace atumiza anthu angasi toera kucita masasanyiro. Anthu a cisa ceneci akhonda kuatambira thangwi Yezu akhaenda ku Yerusalemu ku phwando ya Ayuda. Mwakuipirwa, Tiyago na Juwau abvundza: ‘Mbuya, musafuna kuti tiphembe moto ubwere bulukira kudzulu toera kuafudza?’ (Luka 9:54) Yezu aasandika thangwi ya pyenepi, pontho iwo apitiriza na ulendo wawo.

Pikhali iwo mu nseu, mpfundzisi wa mwambo apanga Yezu: ‘Mpfundzisi, ndisafuna kukutowerani konsene kunenda imwe.’ Yezu atawira: ‘Nyenga ziri na madzimba, mbalame zakudzulu ziri na ntsandza, mbwenye Mwana wa munthu nkhabe mbuto yakutsamisa nsolo wace.’ (Mateu 8:19, 20) Na pyenepi, Yezu akhafuna kulonga kuti mpfundzisi wa mwambo anathimbana na nyatwa zizinji angakhala ntowereri wa Yezu. Natenepa mpfundzisi wa mwambo apangiza kudzikuza mbakhonda kukhala na umaso ninga unoyu. Ndi thangwi yace m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kubvundzika: ‘Ndiri dzololo toera kukhala ntowereri wa Yezu mpaka papi?’

Yezu apangambo mamuna unango: ‘Bwera ukhale nyakupfundza wanga.’ Mamuna atawira: ‘Mbuya, pakutoma ndisiyeni ndiende kaikha baba wanga.’ Mukudziwa makhaliro ace, Yezu alonga: ‘Siya anthu akufa aikhe anyakufa awo, mbwenye iwe ndoko kamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu konsene kwene.’ (Luka 9:59, 60) Mwandimomwene, babace akhadzati kufa. Mbadakhala kuti afa, mwanace nee mbadacedza na Yezu mu ndzidzi unoyu. Mwana nee akhafuna kuikha Umambo wa Mulungu pa mbuto yakutoma mu umaso wace.

Pidafika iwo mu nseu wakuenda ku Yerusalemu, mamuna unango apanga Yezu: ‘Mbuya, ine ndinakutowerani, mbwenye pakutoma ndisiyeni ndikapangane anthu a panyumba yanga.’ Yezu atawira: ‘Munthu onsene anaphata phaza mbayang’ana nduli nee ndi wakuthema mu Umambo wa Mulungu.’—Luka 9:61, 62.

Ale anafuna kukhala anyakupfundza andimomwene a Yezu asafunika kuikha manyerezero awo m’mabasa a Umambo. Nyakulima angakhonda kuyang’ana kutsogolo, mbuto inalimwa inagongonyeka. Iye angasiya phaza pantsi mbayang’ana nduli, basa yakulima inadembuka. Munjira ibodzi ene, munthu anayang’ana nduli mu dziko ino anasiya njira yakutsogolera ku umaso wakukhonda mala.