Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 50

Akhunganyika Toera Kumwaza Mphangwa Mwakukhonda Tsalakana Kutcingwa

Akhunganyika Toera Kumwaza Mphangwa Mwakukhonda Tsalakana Kutcingwa

MATEU 10:16–11:1 MARKO 6:12, 13 LUKA 9:6

  • YEZU APFUNDZISA APOSTOLO MBAATUMA

Yezu apasa pitsogolero apostolo ace kuti anamwaza tani mphangwa, buluka penepo mbaagawa awiri awiri. Mbwenye mwakukoma ntima aacenjeza thangwi ya anyamalwa: ‘Ine ndiri kukutumani ninga mabira pakati pa mibindzi. Citani mphole-mphole na anthu, thangwi iwo anadzakuperekani ku mathando akutongera miseru, pontho anadzakukwapulani m’masinagoga awo. Pontho imwe munadzaperekwa kuna atongi na amambo thangwi ya ine.’—Mateu 10:16-18.

Atowereri a Yezu mbadathimbana na kutcingwa kukulu, mbwenye iye aapasa cinyindiro: ‘Iwo angakuperekani, lekani kudzudzumika kuti munalonganji peno munalonga tani, thangwi pa ndzidzi unoyu Mulungu anadzakupangani pinafuna imwe kulonga; thangwi simwe basi tayu anafuna kulonga, mbwenye nzimu wa Baba wanu wakudzulu unadzakuphedzani toera kulonga.’ Yezu apitiriza: ‘Munthu anadzaphesa m’bale wace, baba anadzaphesa mwanace, ana anadzasandukira anyakubala awo mbaaphesa. Pontho imwe munadzaidiwa na anthu onsene thangwi ya dzina yanga, mbwenye ule anapirira mpaka kunkhomo anadzapulumuswa.’—Mateu 10:19-22.

Nakuti basa yakumwaza mphangwa ndi yakufunika kakamwe, Yezu apanga anyakupfundzace kuti akhafunika kukhala akucenjera toera akwanise kucita basa ineyi mwaufulu. Iye alonga: ‘Iwo angakutcingani mu nzinda ubodzi, thawirani mu nzinda unango; mwandimomwene ndinakupangani kuti nee munadzazungulira mizinda yonsene ya Izraeli, Mwana wa munthu mbadzati kufika.’—Mateu 10:23.

Yezu apereka pitsogolero, macenjezo na ciwangiso cakufunika kakamwe kwa apostolo ace 12! Tisadziwa kuti mafala anewa alemberwambo ale akhafuna kucita basa yakumwaza mphangwa pakumala kufa kwace na pakulamuswa kwace muli akufa. Pyenepi pisapangizwa m’mafalace kwa anyakupfundzace kuti ‘anadzatcingwa na anthu onsene,’ tayu basi ene na ale akhafuna kumwazirwa mphangwa na apostolo. Kusiyapo pyenepi, nkhabepo mbiri inalonga kuti apostolo aendeswa kwa atongi na kwa amambo mu ndzidzi wa kampanya yakumwaza mphangwa ku Galileya, ngakhale kuperekwa toera kuphiwa na acibale.

Pyenepi pisapangiza pakweca kuti pikhalonga Yezu kwa apostolo ace, akhanyerezera pya ntsogolo. Onani mafalace akuti anyakupfundzace nee anadzamwaza mphangwa mbuto zonsene ‘Mwana wa munthu mbadzati kufika.’ Yezu akhapangiza kuti anyakupfundzace nee mbadamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu konsene kwene Mambo Yezu wakuti ndi nyakutonga wa Mulungu mbadzati kufika.

Pakucita basa yakumwaza mphangwa, apostolo nee akhafunika kudzudzumika angathimbana na  kutcingwa, thangwi Yezu alonga: ‘Nyakupfundza si nkulu tayu kupiringana mpfundzisi wace, pontho bitcu si nkulu tayu kupiringana mbuyace.’ Mafala a Yezu asabveka mwadidi. Iye athimbana na kutcingwa thangwi yakumwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu, natenepa iwo mbadathimbanambo. Yezu aapanga: ‘Lekani kugopa ale akuti anakwanisa kukuphani, mbacimwana kukupingizani toera kukhala pontho na umaso ntsogolo, mbwenye gopani ule wakuti anakwanisa kukufudzani mu Djehena.’—Mateu 10:24, 28.

Yezu apangiza citsandzo cadidi munjira ineyi. M’mbuto mwakukhala wakukhonda khulupirika kwa Yahova wakuti ndi nyakupasa umaso, iye athimbana na kufa mwacipapo. Ndi Mulungu wa Mphambvu Zonsene wakuti anakwanisa kupha umaso wa munthu (cidikhiro cace ca ntsogolo ca umaso) peno anakwanisa kulamusa munthu muli akufa kuti akhale na umaso wa kwenda na kwenda. Pyenepi pyawangisa kakamwe apostolo!

Yezu alonga citsalakano caufuni ca Mulungu kwa anyakupfundzace munjira iyi: ‘Kodi mbalame ziwiri zing’ono nee zisaguliswa na kobiri ibodzi ya ntengo wakucepa? Mbwenye nee ibodzi ya izo inagwa pantsi mbikhonda kudziwika na Baba wanu. Natenepa lekani kugopa; imwe ndimwe akufunika kakamwe kupiringana mbalame zing’ono zizinji.’—Mateu 10:29, 31.

Mphangwa za anyakupfundza zisagawa anthu apanyumba, anango asatawira, mbwenye anango nkhabe. Yezu afokotoza: ‘Lekani kunyerezera kuti ndabweresa ntendere pa dziko yapantsi; ine nee ndabweresa ntendere.’ Pisafunika cipapo kuti m’bodzi wa pabanja abvere undimomwene wa Bhibhlya. Yezu alonga: ‘Ule anafuna kakamwe babace peno mace kupiringana ine, nee athema kukhala nyakupfundza wanga; pontho ule anafuna kakamwe mwanace wamamuna peno wankazi kupiringana ine, nee athema kukhala nyakupfundza wanga.’—Mateu 10:34, 37.

Anthu anango mbadatambira mwadidi anyakupfundza a Yezu. Iye alonga: ‘Ule anapereka khomitco ibodzi basi ya madzi akutonthola kuna m’bodzi wa ana awa akucepeseka toera amwe, thangwi iye asandziwa kuti ndi nyakupfundza wanga, mwandimomwene ndinakupangani kuti iye cipo anadzaluza muoni wace.’—Mateu 10:42.

Pakumala kubvesesa pitsogolero, macenjezo na ciwangiso ca Yezu, apostolo acita ulendo ‘cisa na cisa. Amwaza mphangwa zadidi mbawangisa atenda m’mbuto zonsene.’—Luka 9:6.