Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 53

Mambo Wakuti Anakwanisa Kutonga Mphambvu Yacibaliro

Mambo Wakuti Anakwanisa Kutonga Mphambvu Yacibaliro

MATEU 14:22-36 MARKO 6:45-56 JUWAU 6:14-25

  • ANTHU AKHAFUNA KUTI YEZU AKHALE MAMBO

  • YEZU AFAMBA PADZULU PA MADZI MBAMATAMISA MPHEPO

Cirengo cidacita Yezu cakudyesa anthu azinji cadzumatirisa kakamwe anthu. Iwo adzafikira kulonga kuti ‘iye ndi Mprofeta adalongwa kuti mbadabwera pa dziko,’ Mesiya wakuti mwakukhonda penula anadzakhala ntongi wakuthema. (Juwau 6:14; Deuteronomyo 18:18) Natenepa, acita masasanyiro toera Yezu akhale mambo.

Mbwenye Yezu adzindikira pikhafuna kucita anthu. Natenepa, apanga anthu kuti aende mbaphemba anyakupfundzace toera akwire m’mwadiya. Iye aatuma ku Bhetisaidha na ku Kafarnau. Yezu aenda ekha ku mapiri toera kacita phembero pa masiku anewa.

Na ceza ca mwezi, mbakudzati kuca, Yezu aona mwadiya nakutali. Mabimbi akhali akuwanga kakamwe m’bara, natenepa apostolo ‘akunentseka toera kucapa, thangwi mphepo ikhaenda kukhabuluka iwo.’ (Marko 6:48) Yezu atcita pa phiri mbatoma kufamba padzulu pa madzi mbaenda kuna iwo. Mpaka ndzidzi unoyu ‘akhadacapa nsindzo wa makilometru cifupi na maxanu peno matanthatu.’ (Juwau 6:19) Anyakupfundza akhaona Yezu ninga akuapitirira, natenepa iwo akhuwa mwakugopa: ‘Ndi masomphenya.’—Marko 6:49.

Yezu atawira mwakubalangaza: ‘Pfulikani! Ndine pano, lekani kugopa.’ Mbwenye Pedhru antawira mbati: ‘Mbuya, khala ndimwe, nditawiriseni ndibwere kuna imwe na padzulu pa madzi.’ Yezu antawira: “Bwera.” Natenepa, Pedhru abuluka m’mwadiya mbatoma kufamba padzulu pa madzi mbaenda kuna Yezu. Pidaona iye mphepo, Pedhru agopa mbatoma kulirima. Iye akhuwa: ‘Mbuya ndipulumuseni!’ Yezu aphata manja a Pedhru mbalonga: ‘Iwe munthu wa cikhulupiro cakucepa, thangwi yanji wapenula?’—Mateu 14:27-31.

Pedhru na Yezu apita m’mwadiya, mphepo mbimatama. Anyakupfundzace adzumatirwa, mbwenye nee akhafunika kudzumatirwa. Thangwi mbadabvesesa ‘mabvekero a mikate,’ cirengo cidacita Yezu mbadyesa mwinji wa anthu, natenepa iwo nee mbadadzumatirwa mudafamba iye padzulu pa madzi mbamatamisa mphepo. Natenepa iwo an’godamira mbalonga: ‘Mwandimomwene, imwe ndimwe Mwana wa Mulungu.’—Marko 6:52; Mateu 14:33.

Pakumalisa afika ku Getsemani, munda wakubalika na wa misapo ukhagumanika kunterero kwa Kafarnau. Iwo agwisa nangula m’bara mbatcita. Anthu azinji adzindikira Yezu, natenepa iwo na anango a n’cisa akwata atenda mbaenda nawo mpaka pakhali Yezu. Iwo akhawangiswa basi ene mukukhuya nguwo yace.

Mu ndzidzi unoyu, mwinji udaona Yezu mbakadyesa anthu mwacirengo, adzindikira kuti iye akhadabulukapo. Natenepa pidafika miyadiya ya ku Tibheryadhe, mbumba yakwira mbienda ku Kafarnau kuti aonane na Yezu. Pidan’gumana iwo, abvundza: ‘Mpfundzisi, mwafika lini kuno?’ (Juwau 6:25) Na thangwi yadidi Yezu aasandika, ninga pinafuna ife kupfundza.