Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 55

Mafala a Yezu Agwegwedusa Anthu Azinji

Mafala a Yezu Agwegwedusa Anthu Azinji

Mu sinagoga ya ku Kafarnau Yezu apfundzisa kuti iye ndi nkate wandimomwene wakudzulu. Pisaoneka kuti akulonga pontho pire pidalonga iye kuna anthu adabwerera kumabulukiro a dzuwa a ku Bara ya Galileya, ale adadyeswa mikate na ntsomba mwacirengo.

Yezu apitiriza kulonga: ‘Ayavu anu adya mana nthando, mbwenye afa.’ Buluka penepo alonga: ‘Ine ndine nkate wa umaso udabuluka kudzulu. Munthu onsene anadya nkate unoyu anakhala maso kwenda na kwenda; mwandimomwene nkate unafuna kupereka ine ndi manungo anga, toera anthu a pa dziko agumane umaso.’—Juwau 6:48-51.

Mu ndzidzi wa khoni wa caka 30 N.W., Yezu apanga Nikodhemu kuti Mulungu afuna kakamwe anthu mbapereka Mwanace ninga Mpulumusi. Mu ndzidzi unoyu, Yezu agomezera kufunika kwa kudya manungo ace mu kukhulupira ntsembe ikhafuna kupereka iye. Munjira ineyi anthu mbadakwanisa kugumana umaso wa kwenda na kwenda.

Mbwenye anthu nee atawira mafala a Yezu. Natenepa ambvundza: ‘Pinacitika tani kuti munthu uyu atipase manungo ace toera tiadye?’ (Juwau 6:52) Yezu akhafuna kuti iwo abvesese kuti iye akhalonga mwakuphiphirisa. Pidalonga iye patsogolo pace pisapangiza mabvekero a pyenepi.

Yezu alonga: ‘Mungakhonda kudya manungo a Mwana wa munthu, mbamukhonda kumwa ciropa cace, imwe nee munadzakhala na umaso. Munthu onsene anadya manungo anga mbamwa ciropa canga ali na umaso wakukhonda mala, thangwi manungo anga ndi cakudya candimomwene, pontho ciropa canga ndi cakumwa candimomwene. Munthu onsene anadya manungo anga mbamwa ciropa canga asapitiriza kukhala wakuphatana na ine.’—Juwau 6:53-56.

Nyerezerani basi kuti Ayuda agwegweduka tani na mafala a Yezu! Iwo anyerezera kuti Yezu akulonga pya kudyadi manungo a munthu peno akupwaza mwambo wa Mulungu unalonga pya ciropa. (Genesi 9:4; Levitiko 17:10, 11) Mwandimomwene Yezu nee akhafuna kulonga pyenepi. Iye akhafuna kupangiza kuti onsene anafuna kugumana umaso wa kwenda na kwenda asafunika kupangiza cikhulupiro ku ntsembe ikhafuna iye kupereka ya manungo ace aungwiro na ciropa cace. Ngakhale anyakupfundzace anango nee akhadabvesesambo. Anango alonga: ‘Mafala anewa mbakunentsa kakamwe; mbani anakwanisa kuabvesera?’—Juwau 6:60.

Nakuti Yezu adzindikira kuti anyakupfundzace nee akhabvesesambo, iye abvundza: ‘Kodi mafala anewa asakutsukwalisani? Mphapo ndiye tani mungaona Mwana wa munthu mbakakwira kuenda kukakhala iye kale? Mafala adakupangani ine ndi akubverana na nzimu wakucena, pontho asapasa umaso. Mbwenye alipo anango pakati panu anakhonda kukhulupira.’ Mafala anewa acitisa anyakupfundza azinji kusiya kuntowerera.—Juwau 6:61-64.

Natenepa Yezu abvundza apostolo ace 12: ‘Kodi imwe nkhabe funa kuendambo?’ Simau Pedhru atawira: ‘Mbuya, tinaenda kuna ani? Imwe ndimwe ali na mafala anapasa umaso wakukhonda mala. Ife takhulupira, pontho tisadziwa kuti imwe ndimwe ntumiki Wakucena wa Mulungu.’ (Juwau 6:67-69) Mafala anewa asapangiza kuti iwo akhali akukhulupirika, maseze Pedhru na apostolo anango nee akhabvesesa mafala a Yezu.

Maseze Yezu akomerwa na ntawiro wa Pedhru, iye alonga: ‘Kodi ine nee ndakusankhulani 12? Mbwenye m’bodzi wa imwe ndi nyakupambizira.’ (Juwau 6:70) Yezu akhalonga thangwi ya Yuda Iskariyoti. Panango Yezu adzindikira kuti Yuda akhatoma kupangiza pifuno pyakuipa.

Mwakukhonda tsalakana pyenepi, Yezu atsandzaya kakamwe pidadziwa iye kuti Pedhru na apostolo anango nee asiya kuntowerera na kucitambo basa ikhacita iye yakupulumusa umaso.