MATEU 16:28–17:13 MARKO 9:1-13 LUKA 9:27-36

  • MASOMPHENYA A KUSANDUZIKA

  • APOSTOLO ABVA FALA YA MULUNGU

Mu ndzidzi ukhapfundzisa Yezu anthu ku cisa ca Sezareya ya Filipi wakuti uli na nsindzo wa makilometru 25 toera kufika ku phiri ya Hermoni, iye alonga pinthu pyakudzumatirisa kwa apostolo ace: ‘Mwandimomwene ndinakupangani kuti alipo pano anango mwa imwe akuti nee anafa mbadzati kuona Mwana wa munthu mbakabwera mu Umambo wace.’—Mateu 16:28.

Anyakupfundza panango adzudzumika kuti Yezu asafuna kulonganji. Pakupita sumana ibodzi, Yezu akwata apostolo ace atatu—Pedhru, Tiyago na Juwau mbaenda nawo paphiri yakulapha. Akhali masiku, pontho amuna atatu akhali na citulo. Pikhacita Yezu phembero, iye asanduka pakati pawo. Apostolo aona nkhope yace mbiyetima ninga dzuwa, nguwo zace zikhali zakucena na zakuyetima ninga ceza.

Mu ndzidzi unoyu, amuna awiri akudziwika na dzina ya ‘Mose na Eliya’ aonekera. Iwo atoma kucedza na Yezu thangwi ya ‘kubuluka kwace pa dziko yapantsi, kukhafuna kucitika ku Yerusalemu.’ (Luka 9:30, 31) Kubuluka kweneku kukhafuna kulonga kufa kwa Yezu na kulamuswa kwace kukhadalonga iye nduli. (Mateu 16:21) Kucedza kweneku kwapangiza kuti mwakusiyana na pidalonga Pedhru, kufa kwakutsukwalisa kukhafuna kucitikirwa na Yezu nee mbakudacalirika.

Natenepa citulo camala, anyakupfundza adzumatirwa na pidabva iwo na pidaona iwo. Maseze akhali masomphenya, mbwenye akhali ninga andimomwene kwakuti Pedhru alonga: ‘Rabhi, mphyadidi tikhale pyathu pano. Tisiyeni timange misasa mitatu, ubodzi wanu, unango wa Mose unango wa Eliya.’ (Marko 9:5) Kodi Pedhru akhafuna kumanga misasa toera akhale penepo mu ndzidzi uzinji?

Pikhalonga Pedhru, khole yakuyetima yaaphimbira, pontho fala yakubuluka kudzulu yalonga: ‘Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine, m’bvereni.’ Pidabva iwo fala ya Mulungu, apostolo agopa mbagodama pantsi, mbwenye Yezu aapanga: “Lamukani, lekani kugopa.” (Mateu 17:5-7) Pidalamuka iwo, apostolo atatu nee aona munthu unango kusiyapo Yezu. Masomphenya akhadamala. Pidatcita iwo paphiri na macibese, Yezu aapanga: ‘Lekani kupanga nee munthu m’bodzi thangwi ya pidaona imwe mpaka Mwana wa munthu alamuswe muli akufa.’—Mateu 17:9.

Kuonekera kwa Eliya pa masomphenya kwabweresa mbvundzo unango. Apostolo abvundza: ‘Thangwi yanji apfundzisi a mwambo asalonga kuti ndi Eliya anafuna kubwera pakutoma?’ Yezu aatawira: ‘Eliya abwera kale, pontho iwo acimwana kundzindikira.’ (Mateu 17:10-12) Yezu akhalonga pya Juwau M’batizi, ule adacita basa ninga ya Eliya. Eliya asasanyira Elizeu njira, munjira ibodzi ene Juwau asasanyira Kristu.

Masomphenya anewa awangisa Yezu na apostolo ace. Iwo akwanisa kuona kuti mbiri ya Umambo wa Kristu inadzakhala tani. Natenepa anyakupfundza aona ‘Mwana wa munthu mbakabwera mu Umambo wace,’ ninga pidalonga Yezu kale. (Mateu 16:28) Pikhali iwo paphiri, iwo akhala ‘amboni akuona na maso utongi wace.’ Afarisi akhafuna cidzindikiro toera kupangiza kuti Yezu ndi Mambo wakusankhulwa na Mulungu, mbwenye Yezu nee aapangiza cidzindikiro ceneci. M’mbuto mwace, anyakupfundza apantima a Yezu atawiriswa kuona kusanduzika kwa Yezu, kwakuti kusapangiza kuti maprofesiya a Umambo anadzakwanirisika. Ndi thangwi yace Pedhru alemba: ‘Ife tiri nawo mafala aciprofesiya akubveka mwadidi.’—2 Pedro 1:16-19.