Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 9

Yezu Akula ku Nazareti

Yezu Akula ku Nazareti

MATEU 13:55, 56 MARKO 6:3

  • BANJA YA ZUZE NA MARIYA YATHIMIZIRIKA

  • YEZU APFUNDZA BASA

Yezu akula ku Nazareti, nzinda ung’ono na wakukhonda kudziwika na anthu azinji. Nzinda unoyu uli kumabulukiro a dzuwa kwa Yudeya, ku cisa ca mapiri a Galileya, pontho kumadokero a dzuwa a Bara ya Galileya.

Panango Yezu akhali na pyaka 2 pyakubalwa pidabuluka iye na anyakubalace ku Ejito. Pontho pisaoneka kuti mu ndzidzi unoyu, mwanawo akhali Yezu basi. Mbwenye mukupita kwa ndzidzi, abalwa abale ace—Tiyago, Zuze, Simau na Yuda. Zuze na Mariya abalambo anapiana acikazi. Pyenepi pisapangiza kuti Yezu akhali na ang’ono ace acimuna na acikazi atanthatu peno kupiringana anewa.

Yezu akhalimbo na acibale anango. Ife tapfundza pya Elizabheti na mwanace, Juwau, akuti akakhala ku Yudeya kutali na iwo. Cifupi na Galileya kukakhala Salome, mwanankazi ndzace Mariya, mai wace Yezu. Mamunace Salome ndi Zebhedheu. Panango anawo awiri, Tiyago na Juwau akhali acibale a Yezu. Ife nkhabe dziwa khala mu uwana wace Yezu akhasendzeka nawo, mbwenye pinadziwa ife ndi pyakuti iwo adzakhala axamwali ace apantima, mbatumikira ninga apostolo a Yezu.

Zuze akhafunika kuphata basa mwaphinga toera kutsalakana banjace. Iye akhali nyakupala matabwa. Zuze akuza Yezu ninga mwanace, natenepa Yezu akhadziwika ninga ‘mwana wa mesiri  wakupala matabwa.’ (Mateu 13:55) Zuze apfundzisa Yezu toera acitembo basa yakupala matabwa, pontho iye aipfundza mwadidi. Ndi thangwi yace mukupita kwa ndzidzi anthu akhalonga kuti Yezu ndi ‘nyakupala matabwa.’—Marko 6:3.

Banja ya Zuze ikaikha ulambiri wa Yahova pa mbuto yakutoma. Mukubvera Ntemo wa Mulungu, Zuze na Mariya apfundzisa anawo pinthu pyauzimu ‘pakukhala n’nyumba mwawo, paulendo, pakugona, peno pakulamuka.’ (Deuteronomyo 6:6-9) Ku Nazareti kukhali sinagoga. Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Zuze akhaenda kweneku na banjace mwakukhonda phonya toera kalambira Yahova. Ndi thangwi yace Bhibhlya isalonga kuti pidakula iye, Yezu apitiriza kuenda ku Sinagoga ‘pa ntsiku ya Sabudu.’ (Luka 4:16) Kusiyapo pyenepi, ndzidzi onsene banja ikhakomerwa kuenda ku templo ya Yahova ku Yerusalemu.