LUKA 1:34-56

  • MARIYA AENDA KAONA WACIBALE WACE ELIZABHETI

Pidamala anju Gabhriyeli kupanga ntsikana Mariya kuti anadzabala mwana wakuti anadzacemerwa Yezu, pontho anadzakhala Mambo kwenda na kwenda, Mariya abvundza: ‘Pinacitika tani pyenepi? Thangwi ine ndidzati kudziwa mamuna.’—Luka 1:34.

Gabhriyeli antawira: ‘Nzimu wakucena unadzatcita kuna iwe, mphambvu za Mulungu zinadzakuphimbira. Thangwi anafuna kubalwa anadzathulwa Mwana wa Mulungu.’—Luka 1:35.

Toera kuphedza Mariya kukhulupira mphangwa zikhalonga iye, Gabhriyeli athimiza: ‘Ona, Elizabheti, wacibale wako ngakhale agwesera, ali na pathupi. Uno ndi mwezi wacitanthatu kwa ule akhalongwa kuti nkhabe kubala. Thangwi kuna Mulungu nkhabepo cinthu cinacimwanika.’—Luka 1:36, 37.

Ntawiro wa Mariya usapangiza kuti akhulupira pidalonga Gabhriyeli. Iye alonga: ‘Onani, ine ndine bitcu wa Yahova. Picitike kuna ine ninga mudalongera imwe.’—Luka 1:38.

Pidabuluka Gabhriyeli, Mariya akhunganyika toera kuenda kaona Elizabheti na mamunace, Zakariya, cifupi na Yerusalemu kukhundu ya mapiri a Yudeya. Kubuluka kunyumba kwa Mariya ku Nazareti mpaka kunyumba kwa Zakariya pakhali nsindzo wa ntsiku zitatu peno zinai toera kufika.

Mariya adzafika panyumba pa Zakariya. Mu ndzidzi ukhapita iye, amwanyika Elizabheti. Pa ndzidzi unoyu Elizabheti atambira nzimu wakucena mbapanga Mariya: ‘Uli na nkhombo ndiwe pakati pa akazi onsene, pontho ali na nkhombo ndi mwana anafuna kubuluka m’mimba mwako. Ndi nkhombo kwa ine kudzaoniwa na mama wa Mbuya wanga. Pidabva ine kundimwanyika kudacita iwe, mwana ali m’mimba apfukunyuka mwakukomerwa.’—Luka 1:42-44.

Mariya atawira mwakutsandzaya mbalonga: ‘Ntima wanga usapereka takhuta kwa Yahova. Nzimu wanga unakomerwa na Mulungu Mpulumusi wanga, thangwi aona makhaliro akucepeseka a bitcu wace. Natenepa, kutomera lero madzindza onsene anadzalonga kuti ndine wakutsandzaya, thangwi Uyu ana mphambvu zonsene andicitira pinthu pikulu.’ Mwakukhonda tsalakana mwai ukhali na iye, Mariya apereka cidzo consene kwa Mulungu. Iye alonga: ‘Dzina yace ndi yakucena, pontho iye asapangiza ntsisi kwenda na kwenda kuna ale anan’gopa.’—Luka 1:46-50.

Mariya apitiriza kusimba Mulungu na mafala aciprofesiya: ‘Iye apangiza mphambvu zace mbafudza ale akhagaya muntima mwawo. Iye atcitisa anthu amphambvu m’mipando yawo ya umambo, mbakuza anthu akucepeseka. Anthu anjala iye aakhutisa na pinthu pyadidi, mbwenye anthu akupfuma iye aaendesa cimanja-manja. Iye abwera kudzaphedza ntumiki wace Izraeli, mbakumbuka ntsisi zace za kwenda na kwenda, ninga mudalongera iye kuna ambuya athu, kuna Abhrahamu na dzindza yace.’—Luka 1:51-55.

Mariya akhala miyezi mitatu na Elizabheti, panango toera kumphedza na mabasa anango m’masumana akumalisa a pathupi. Mphyakutsandzayisa kakamwe kudziwa kuti akazi anewa awiri, akuti akhala na pathupi na mphambvu ya Mulungu akhala pabodzi mu ndzidzi unoyu!

Pyakudzumisa ndi pyakuti Yezu atoma kulemedzwa mbadzati kubalwa. Elizabheti ancemera ‘Mbuya wanga,’ pontho mwanace wakuti akhadzati kubalwa ‘apfukunyuka na kusekera’ pidafika Mariya. Pyenepi pyasiyana kakamwe na njira idatsalakanira anango Mariya na mwanace akhafuna kubalwa, ninga pinafuna ife kupfundza.