LUKA 2:40-52

  • NA PYAKA 12 PYAKUBALWA YEZU ACITA MIBVUNDZO APFUNDZISI

  • YEZU ACEMERA YAHOVA KUTI “BABANGA”

Pyaka pyonsene mu ndzidzi wa khoni, banja ya Zuze ikhacita ulendo kuenda ku Yerusalemu pabodzi na axamwali na acibale. Iwo akhaenda kweneku toera kacita Paskwa, ninga pikhaphembwa na Mwambo. (Deuteronomyo 16:16) Kubuluka ku Nazareti mpaka ku Yerusalemu ndi nsindzo wa makilometru cifupi 120. Onsene ali akutsandzaya, pontho ali akuphatika thangwi akukhunganyika ulendo. Mu ndzidzi unoyu, Yezu akhali na pyaka 12 pyakubalwa, pontho akhafuna kakamwe kuti akhalembo pa phwando ineyi na kukhala pontho na mwai wakukhala cifupi na templo.

Acibale a Yezu nee akhaona Paskwa ninga phwando ya ntsiku ibodzi basi tayu. Paskwa ingamala, mangwana mwace ikhatomambo Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa ya ntsiku zinomwe. (Marko 14:1) Iyo ikhacita khundu ya Paskwa. Ulendo wa kuenda ku Yerusalemu na kubwerera ukhali wa cifupi na masumana mawiri. Mbwenye caka ceneci, thangwi ya pidacitika na Yezu, iwo amala ntsiku zizinji. Iwo adzindikira nkandzo unoyu pikhabwerera iwo ku Nazareti.

Pikhacita iwo ulendo wakubwerera, Zuze na Mariya akhanyerezera kuti Yezu akhali pabodzi na acibale na axamwali ace adacita na iwo ulendo. Mbwenye, pidalimira iwo toera agone namasiku, adzindikira kuti Yezu nee akhali penepo. Iwo ayesera kunsaka pakati pa ale akhacita na iwo ulendo, mbwenye nee an’gumana. Ansaka pa mbuto ineyi yonsene nee kun’gumana! Natenepa Zuze na Mariya abwerera pontho ku Yerusalemu toera kansaka.

Iwo amala ntsiku yamumphu mbakansaka nee kun’gumana. Mangwana mwace, ansaka pontho nee kun’gumana. Pa ntsiku yacitatu iwo agumana mwanawo mu templo mbali pakati pa apfundzisi anango Aciyuda. Yezu akhabvesera mbacita mibvundzo, na thangwi ineyi apfundzisi adzumatirwa na ndzeru zace.

Mariya ambvundza: ‘Mwananga, thangwi yanji wacita pyenepi kuna ife? Ona, babako na ine tikhakusaka na mitima yakutsukwala.’—Luka 2:48.

Yezu adzumatirwa thangwi yakukhonda kwawo kudziwa kukhali iye. Iye abvundza: ‘Thangwi yanji mukhandisaka? Imwe nkhabe dziwa kuti ndisafunika kukhala n’nyumba mwa Babanga?’—Luka 2:49.

Yezu abwerera kunyumba ku Nazareti pabodzi na Zuze na Mariya mbapitiriza kuabvera. Iye apitiriza kukula na udziwisi na mphambvu. Maseze akhali mwana, Yezu akhafuniwa na Mulungu na anthu. Inde, kutomera mu uwana wace, Yezu apangiza citsandzo cadidi, tayu basi mukufuna kupfundza pya Mulungu, mbwenye mukulemedza anyakubalace.