Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 1

Pidacitika Yezu Mbadzati Kutoma Utumiki Wace

“Iye Anadzakhala Wankulu.”—Luka 1:32

Pidacitika Yezu Mbadzati Kutoma Utumiki Wace

MU KHUNDU INO

NSOLO 1

Mphangwa Ziwiri Zakubuluka Kwa Mulungu

Anju Gabhriyeli alonga mphangwa zakuti zikhali zakunentsa toera kukhulupira.

NSOLO 2

Yezu Alemedzwa Mbadzati Kubalwa

Kodi Elizabheti na mwanace wakuti akhadzati kubalwa alemedza tani Yezu?

NSOLO 3

Kubalwa Kwa Ule Akhafuna Kukhunganya Njira

Pidatoma iye kwene kulonga mwacirengo, Zakariya alonga profesiya yakufunika kakamwe.

NSOLO 4

Mariya Akhala na Pathupi Mbadzati Kumanga Banja

Kodi Zuze akhulupira pidampanga Mariya kuti ali na pathupi, tayu kubulukira kuna mamuna unango, mbwenye na nzimu wakucena?

NSOLO 5

Yezu Abalwa Lini, Pontho Kupi?

Tisadziwa tani kuti Yezu nee abalwa pa ntsiku 25 ya Dezembro?

NSOLO 6

Mwana Adapikirwa

Pidaenda Zuze na Mariya na khombwani wawo Yezu ku templo, aprofeta awiri akugwesera a ku Izraeli aprofetizari thangwi ya tsogolo ya Yezu.

NSOLO 7

Anyakupfundza Nyenyezi Aenda Kaona Yezu

Thangwi yanji nyenyezi idaona iwo Kumabulukiro a dzuwa yatsogolera kuna Mambo wakuipa Herodhi, tayu kuna Yezu?

NSOLO 8

Iwo Athawa Ntongi Wakuipa

Maprofesiya matatu a Bhibhlya analonga pya Mesiya akwanirisika mu uwana wa Yezu.

NSOLO 9

Yezu Akula ku Nazareti

Kodi abaleace Yezu akhali angasi?

NSOLO 10

Banja ya Zuze Ikucita Ulendo wa Yerusalemu

Zuze na Mariya adzudzumika kakamwe pidakhonda iwo kuona Yezu, Yezu adzumatirwambo thangwi yakukhonda kwawo kudziwa kukhali iye.

NSOLO 11

Juwau M’batizi Asasanyira Njira

Mbwenye pidafika Afarisi na Asadhuki anango pana Juwau, iye aatonga. Thangwi yanji?