Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 14

Yezu Atoma Kucita Anyakupfundza

Yezu Atoma Kucita Anyakupfundza

JUWAU 1:29-51

  • ANYAKUPFUNDZA AKUTOMA A YEZU AGUMANYIKANA NA IYE

Pakumala ntsiku 40 n’thando, pontho mbadzati kubwerera ku Galileya, Yezu asaka Juwau, ule adam’batiza. Pidaona iye Yezu mbakabwera kuna iye, Juwau anthonya mbapanga anthu akhali penepo: “Onani, uyu ndi Mwanabira wa Mulungu anabulusa madawo pa dziko! Iye ndi ule adalonga ine kuti: ‘Nduli mwanga mukubwera munthu adaenda patsogolo panga, thangwi iye akhalipo ine mbandidzati kubaliwa.’” (Juwau 1:29, 30) Maseze ndi Juwau adatoma kubalwa, iye adzindikira kuti Yezu akhalipo kale ninga munthu wauzimu kudzulu.

Masumana mangasi nduli pidaenda Yezu kabatizwa, Juwau nee akhali na cinyindiro cakuti Yezu ndi Mesiya. Juwau alonga: ‘Ine nee ndikhandziwa, ndi thangwi yace ine ndisabatiza anthu m’madzi toera iye adziwike mu Izraeli.’—Juwau 1:31.

Natenepa, Juwau apanga anyakubveserace pidacitika mu ndzidzi udabatiza iye Yezu: ‘Ine ndaona nzimu wakucena ukhatcita ninga nkhangaiwa buluka kudzulu, mbupitiriza kukhala pana iye. Ine nee ndikhandziwa, mbwenye Ule adandituma toera kubatiza anthu m’madzi, andipanga kuti ungaona nzimu wakucena mbutcita pana munthu mbupitiriza kukhala pana iye, unoyu ndiye anabatiza na nzimu wakucena. Ine ndaona pyenepi, mbandipereka umboni wakuti iye ndi Mwana wa Mulungu.’—Juwau 1:32-34.

Mangwana mwace, Juwau akhali na anyakupfundzace awiri mu ndzidzi udafika Yezu. Juwau alonga: ‘Onani Mwanabira wa Mulungu.’ (Juwau 1:36) Pa ndzidzi unoyu, anyakupfundza anewa awiri a Juwau M’batizi atowerera Yezu. M’bodzi akhacemerwa Andreya. Unango akhacemerwa Juwau, wakuti panango ndiye adalemba pyakucitika pyenepi. Panango Juwau unoyu mwana wa Salome ndi wacibale wa Yezu. Panango iye na Mariya ndi ubale wawo, mamunace ndi Zebhedheu.

Pidazungunuka iye mbaona Andreya na Juwau mbakantowera, Yezu abvundza: ‘Mukusakanji?’

Iwo atawira: ‘Rabhi, imwe mwafikira kupi?’

Yezu atawira: ‘Bwerani muone.’—Juwau 1:37-39.

Ukhali ndzidzi unai wakumaulo, pontho Andreya na Juwau amalisa ntsiku ineyi pabodzi na Yezu. Andreya akomerwa kakamwe mbacemerambo m’bale wace Simau wakuti akhacemerwambo na dzina ya Pedhru mbampanga: “Ife tagumana Mesiya.” (Juwau 1:41) Andreya akwata Pedhru mbaenda naye kuna Yezu. Pidacitika patsogolo pace pisapangiza kuti Juwau asakambo m’bale wace Tiyago mbaenda naye kukhali Yezu; mbwenye Juwau nee afokotoza pyenepi mu pyakucitika pidalemba iye.

Mangwana mwace, Yezu agumana Filipi wa ku Bhetisaidha. Unoyu ukhali nzinda udabalwa Andreya na Pedhru wakuti ukhali kumabulukiro a dzuwa a Bara ya Galileya. Yezu aphemba Filipi: ‘Bwera udzanditowere.’—Juwau 1:43.

 Buluka penepo, Filipi agumanikana na Natanaeli, wakuti akhacemerwambo Bhartolomeu, mbalonga: ‘Ife tagumana ule adalemba Mose m’Mwambo na ule adalonga Aprofeta: Yezu, mwana wa Zuze wa ku Nazareti.’ Natanaeli nee akhulupira mafala anewa mbalonga kuna Filipi: ‘Pinakwanisika kubuluka pinthu pyadidi ku Nazareti?’

Filipi ampanga: ‘Bwera udzaone.’ Yezu aona Natanaeli mbakabwera kuna iye mbalonga: ‘Onani, uyu ndi Muizraeli wandimomwene, mwa iye nkhabemo uthambi.’

Natanaeli abvundza: ‘Mwandidziwa kupi?’

Yezu atawira: ‘Filipi mbadzati kukucemera, ine ndakuona, pikhali iwe pantsi pa muti wa nsambvu.’

Natanaeli atawira mwakudzumatirwa: ‘Rabhi, imwe ndimwe Mwana wa Mulungu, imwe ndimwe Mambo wa Izraeli.’

Yezu abvundza: “Iwe usandikhulupira thangwi ndakupanga kuti ndakuona pantsi pa muti wa nsambvu? Iwe unadzaona pinthu pyakudzumisa kakamwe piringana pyenepi.” Buluka penepo, Yezu apikira: “Mwandimomwene ine ndinakupangani monsene kuti munadzaona kudzulu kwafunguka, aanju a Mulungu mbatcita kudza pana Mwana wa munthu, mbakwira pontho kudzulu.”—Juwau 1:45-51.

Buluka penepo, Yezu na anyakupfundzace apswa abuluka ku Nkulo wa Yordani mbacita ulendo kuenda ku Galileya.