JUWAU 10:1-21

  • YEZU ALONGA PYA NKUMBIZI WADIDI NA MATHANGA A MABIRA

Yezu apitiriza kupfundzisa mu Yudeya, mbalonga kuna anyakubvesera munjira yakukhonda nentsa toera adzindikire mabira na mathanga a mabira. Iye alonga mukuphatisira citsandzo. Panango Ayuda akumbuka mafala a Dhavidhi: ‘Yahova ndi nkumbizi wanga. Nee ndinasowa cinthu. Asandipumisa ku thongwe iwisi.’ (Masalmo 23:1, 2) Mu nyimbo inango ya Dhavidhi, iye acita ncemerero kuna dzindza: ‘Bwerani, tilambire Yahova, Nciti wathu. Thangwi iye ndi Mulungu wathu, ife ndife mbumba yace.’ (Masalmo 95:6, 7) Aizraeli akuti kutomera kale akhabvera Mwambo akhalandaniswa na nkumbi wa mabira.

“Mabira” anewa akhali “n’thanga” thangwi abalwa mu ndzidzi wakuti Mwambo wa Mose ukhadamala khazikiswa. Mwambo unoyu ukhatsidzikiza Aizraeli toera akhonde kucitambo pinthu pyakuipa pikhacita anthu akuti nee akhadaphatanizwa m’masasanyiro anewa. Mbwenye Aizraeli anango akhathabusa nkumbi wa Mulungu. Yezu alonga: ‘Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti munthu anakhonda kupita na pa nsuwo wa thanga ya mabira, mbwenye mbakwira na pa mbuto inango, unoyu ndi mbava. Mbwenye ule anapita na pa nsuwo, ndi nkumbizi wa mabira.’—Juwau 10:1, 2.

Panango anyakubvesera akhanyerezera pya anthu akhacemereka okhene ninga Mesiya peno Kristu. Iwo akhalandanisa anthu anewa na mambava peno mapanga. Anyakubvesera nee akhafunika kutowera anthu anewa. M’mbuto mwace, iwo akhafunika kutowera “nkumbizi wa mabira” akhalonga Yezu.

Iye alonga: ‘Nyakuonera nsuwo asanfungulira, penepo mabira asabva fala yace. Iye asacemera mabira ace na dzina, mbabuluka nawo kunja. Angamala kubulusa mabira ace, iye asaenda patsogolo pawo. Mabira asantowera thangwi iwo asadziwa fala yace. Iwo cipo anatowera munthu anakhonda iwo kudziwa, mbwenye anan’thawa, thangwi iwo nkhabe kudziwa fala ya munthu unoyu.’—Juwau 10:3-6.

Juwau M’batizi akhali ninga nyakuonera nsuwo, iye alonga kuti Yezu akhali nkumbizi wakuti akhafunika kutowererwa na mabira akuphiphirisa akuti akhatsogolerwa na Mwambo. Anthu anango a ku Galileya na a ku Yudeya adzindikira fala ya Yezu. Mphapo mbadaatsogolera toera kuenda kupi? Pontho ndi maphindu api akhafuna kukhala na iwo pakutowera Yezu? Anango mwa anyakubvesera citsandzo panango akhabvundzika, thangwi ‘nee akhabvesesa pikhalonga iye.’—Juwau 10:6.

Yezu afokotoza: ‘Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti ine ndine nsuwo wa mabira. Onsene adabwera mbalonga kuti ndi akumbizi andimomwene, ndi mambava; mbwenye mabira nee aabvesera. Ine ndine nsuwo; munthu onsene anapita na pana ine anadzapulumuka, pontho munthu unoyu anapita, anabuluka mbagumana cakudya.’—Juwau 10:7-9.

Pyenepi pikhapangiza kuti Yezu akhalonga cinthu cipswa. Anyakubvesera ace akhadziwa kuti iye nee akhali nsuwo wa Mwambo wakuti ukhadakhazikiswa mu ndzidzi wa nduli. Panango iye akhalonga kuti mabira ‘anabulusa iye kunja’ asafunika kupita n’thanga inango. Kodi ndi api maphindu akupita n’thanga ineyi?

Yezu apitiriza kufokotoza thangwi ya basa yace, iye alonga: ‘Ine ndabwera toera iwo akhale na umaso, pontho akhale na umaso wakukhonda mala. Ine ndine nkumbizi wadidi; nkumbizi wadidi asapereka umaso wace toera kupulumusa mabira ace.’ (Juwau 10:10, 11) Ndzidzi unango Yezu abalangaza anyakupfundzace mukulonga: ‘Lekani kugopa, imwe nkumbi ung’ono, thangwi Baba wanu akomerwa kukupasani Umambo.’ (Luka 12:32) Anacita khundu mu ‘nkumbi ung’ono’ ndi ale akuti Yezu anadzaatsogolera kuenda ku thanga  ipswa, toera akhale na ‘umaso, inde umaso wadidi kakamwe.’ Ndi nkhombo ikulu kucita khundu ya nkumbi unoyu.

Mbwenye Yezu nee alonga pyenepi basi. Iye alonga: ‘Ine ndiri na mabira anango akuti nee ndi a n’thanga iyi; anewa ndisafunikambo kuabweresa, iwo anadzabva fala yanga, mbadzakhala nkumbi ubodzi, na nkumbizi m’bodzi.’ (Juwau 10:16) ‘Mabira anango’ anewa ‘nee ndi a n’thanga iyi.’ Iwo ndi akusiyana na ‘nkumbi ung’ono’ wakuti unadzatambira Umambo. Mikumbi ineyi miwiri ya mabira iri na pidikhiro pyakusiyana. Ngakhale tenepo, mabira a mathanga mawiri ene anadzaphedzeka na basa ya Yezu. Iye alonga: ‘Baba asandifuna, thangwi ine ndisapereka umaso wanga.’—Juwau 10:17.

Anthu azinji mwa anyakubvesera alonga: ‘Iye ali na dimonyo, pontho ali na nsala.’ Mbwenye anango apangiza kuti akhafuna kubvesera na kutowera Nkumbizi Wadidi. Iwo akhalonga: ‘Mafala anewa nee ndi a munthu wakuti ali na dimonyo. Dimonyo anakwanisa kufungula maso a maboliboli?’ (Juwau 10:20, 21) Panango iwo akhalonga pya ndzidzi udawangisa Yezu mamuna adabalwa boliboli.