LUKA 12:1-34

  • CITSANDZO CA MAMUNA WAKUPFUMA

  • YEZU ALONGA PYA MBALAME NA MALUWA

  • ‘NKUMBI UNG’ONO’ UNADZAKHALA MU UMAMBO

Mu ndzidzi ukhadya Yezu kunyumba kwa Nfarisi, anthu azinji agumanyikana kunja mbakan’dikhira ninga pikhacita anthu anango ku Galileya. (Marko 1:33; 2:2; 3:9) Mu Yudeya azinji akhafuna kuona na kubvesera Yezu. Iwo akhali na maonero akusiyana na Afarisi akhadya na Yezu.

Mafala adatoma Yezu kulonga akhali na mabvekero akufunika kakamwe kuna anyakupfundzace. Iye alonga: ‘Citani mphole-mphole na ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi, wakuti ndi upfakafaka.’ Yezu akhadalonga kale thangwi ya pyenepi, mbwenye pidaona iye pakudya pyancitisa kugomezera kufunika kwa uphungu unoyu. (Luka 12:1; Marko 8:15) Panango Afarisi akhayesera kubisa macitiro awo akuipa mbapangizika ninga ndi adidi, mbwenye iwo ali pa ngozwi yakuti ikhafunika kuikhwa pakweca. Yezu afokotoza: ‘Nkhabe cinthu cidabiswa mwadidi cakuti nkhabe kudzaoneka, pontho nkhabe cinthu ciri ncibisobiso cakuti nkhabe kudzadziwika.’—Luka 12:2.

Panango azinji adazungulira Yezu akhali a mu Yudeya, pontho nee akhadabva pikhadapfundzisa Yezu ku Galileya. Natenepa, iye alonga pontho pinthu pyakufunika pidapfundzisa iye ku Galileya. Iye apanga anyakubvesera onsene: ‘Lekani kugopa ale anakwanisa kupha manungo mbacimwana kucita pinango.’ (Luka 12:4) Ninga pikhadacita iye nduli, iye agomezera kuti atowereri ace akhafunika kunyindira Mulungu kuti anaatsalakana. Iwo akhafunika kudziwa Mwana wa munthu na kubvesesa kuti Mulungu mbadaaphedza.—Mateu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Buluka penepo, m’bodzi pa mwinji apangiza cinthu cikhandzudzumisa, mbalonga: ‘Mpfundzisi, pangani m’bale wanga toera agawane na ine mpfuma zidatisiyira baba wathu.’ (Luka 12:13) Mwambo ukhalonga kuti mwana wakutoma akhafunika kutambira makhundu mawiri a unthaka. Pyenepi mbapidaphedza adasiyirwa unthaka toera kucalira kuketesana. (Deuteronomyo 21:17) Panango mamuna unoyu akhafuna pizinji kupiringana pikhalonga Mwambo. Mwandzeru Yezu akhonda kucita khundu mu nkhani ineyi. Iye abvundza: ‘Mamunawe, mbani andikhazikisa ninga nyakutonga peno nyakugawa mpfuma zanu?’

Yezu apereka uphungu kuna anyakubvesera onsene: ‘Cenjerani mbamucita mphole-mphole na ntundu onsene wakufuna pinthu pizinji, thangwi maseze munthu akhale na pinthu pizinji, umaso wace nkhabe kubulukira mu pinthu piri na iye.’ (Luka 12:15) Mwakukhonda tsalakana pinthu piri na munthu, iye anadzafa mbasiya pinthu pyace pyonsene. Toera kugomezera ntsonga ineyi, Yezu alonga citsandzo cinapangiza kufunika kwa kucita pinthu pyadidi pamaso pa Mulungu.

Yezu alonga: ‘Mamuna unango wakupfuma akhali na pinthu pizinji toera kubvuna m’munda mwace. Natenepa iye atoma kunyerezera muntima mwace: Ndinacitanji cincino, ine nkhabe mbuto toera kuikha pinthu pinafuna ine kubvuna?’ Penepo iye alonga: ‘Ndinacita tenepa: Ndinagomola pyete pyanga, mbandimanga pyete pikulu, mwenemo ndinadzaikha pinthu pyanga pyonsene pinafuna ine kubvuna, na pinthu pyanga pinango pyonsene, penepo ndinadzapanga umaso wanga kuti: “Iwe uli na pinthu pyadidi pizinji pidakoya iwe toera kupidya mu pyaka pizinji; pfulika, dya pyako, mwa pyako, mbutsandzaya pyako.”’ Mbwenye Mulungu ampanga: ‘Iwe munthu wakusowa ndzeru, masiku ano iwe unadzafa. Mphapo, mbani anafuna sala na pinthu pidakoya iwe?’ Pyenepi ndipyo pinacitika kuna munthu anagumanya mpfuma toera kuphedzeka ekhene, mbwenye nee ndi wakupfuma kuna Mulungu.’—Luka 12:16-21.

Anyakupfundza a Yezu na anango akuti akubvesera mafala anewa anakwanisa kugwa mu nsampha wakusaka kukhala na mpfuma. Panango kupswipa ntima mbakudakwanisa kuadzudzumisa  pakutumikira Yahova. Natenepa, Yezu aakumbusa uphungu unoyu ukhadalonga iye kale pa Nkhani ya Paphiri caka cibodzi na hafu nduli.

Iye alonga: ‘Lekani kudzudzumika na umaso wanu kuti munadzadyanji, munadzamwanji peno munadzabvalanji. Nyerezerani makhungubwe: Iwo nkhabe kubzwala mbeu nee kubvuna; iwo nkhabe cikwa; mbwenye Mulungu asaadyesa. Kodi imwe nee ndimwe akufunika kakamwe kupiringana mbalame? Nyerezerani njira inakulira maluwa: Iwo nkhabe kuphata basa nee kusona nguwo; mbwenye ine ndinakupangani kuti Salomoni mu mbiri yace yonsene nee abvala ninga ibodzi mwa maluwa anewa. Natenepa, lekani kudzudzumika kuti munadzadyanji peno munadzamwanji, pontho lekani kudzudzumika kakamwe. Baba wanu wakudzulu asadziwa kuti imwe musafuna pinthu pyenepi. Mphapo pitirizani kusaka Umambo wace, pinthu pyenepi munadzapithimizirwa.’—Luka 12:22-31; Mateu 6:25-33.

Mbani akhafunika kusaka Umambo wa Mulungu? Yezu alonga kuti ndi anthu akucepa, peno ‘nkumbi ung’ono’ wa anthu akukhulupirika. Kutsogolo tinadzapfundza kuti ndi anthu akukwana 144.000. Ndi cipi cidikhiro ca anthu anewa? Yezu alonga: ‘Baba wanga asafuna kukupasani Umambo.’ Iwo nee asasaka kukhala na mpfuma pantsi pano, yakuti inakwanisa kubiwa na mambava. M’mbuto mwace, iwo asaikha manyerezero awo ku ‘mpfuma yakukhonda mala kudzulu,’ mbuto inafuna iwo kutonga pabodzi na Kristu.—Luka 12:32-34.