MULI kufamba pa Nyumba yanu ya Umambo, pontho nee musakwanisa kudzindikira mbuto ineyi. Ndzidzi onsene musakomerwa na nyumba ineyi. Panango musakumbuka kutsandzaya kukhali na imwe thangwi yakuphedzera kumangwa kwa nyumba ineyi mu pyaka pingasi nduli. Mbwenye cincino muli wakutsandzaya thangwi Nyumba ya Umambo ikuphatisirwa mu ndzidzi wakucepa ninga mbuto yakuphedzera ale adagwerwa na cidengwa. Pakumala kuoneka conzi ca kudyiwa na madzi cidafudza cisa canu, mwakucimbiza Komiti ya Filiali yacita masasanyiro toera adagwerwa na cidengwa agumane cakudya, nguwo, madzi adidi, na pinthu pinango. Masasanyiro a ciphedzo amala kucitwa. Abale na alongo ali pa nzera toera kutambira pinafuna iwo, anango asagwisa misozi thangwi yakutsandzaya na ciphedzo.

Yezu alonga kuti cidzindikiro cakupambulika ca atumiki ace mbacidakhala ufuni wawo kwa unango na ndzace. (Jwau 13:34, 35) Mu khundu ino tinadzadinga kuti ufuni Wacikristu usapangizika tani m’mabasa akumanga na kuperekeka mwaphinga kwa Mboni za Yahova. Ufuni unoyu onsene ndi cipangizo cikulu cakuti tiri pantsi pa utongi wa Umambo wa Yezu.