MUSAMWETULIRA m’bale wakuti akucita nkhani pa platifomu. Iye ndi mphale wa m’mpingo wanu, pontho akucita nkhani yace yakutoma pa nsonkhano wa cisa. Mu ndzidzi unakomerwa imwe na nkhani yace, nee munakwanisa kum’phedza mbwenye munadzumatirwa na cipfundziso cinatambira mbumba ya Mulungu. Musakumbuka kuwangisira kwace paulendo wakutoma pa platifomu, pontho musaona kuti athambaruka! Iye athambaruka kakamwe pakumala kupfundza Xikola ya Basa ya Upainiya. Cincino pano, iye na nkazi wace atsandzaya kugumanika pa Xikola ya Amwazi Mphangwa a Umambo. Mu ndzidzi unamenya imwe manja thangwi ya nkhani yadidi idacita m’bale, musayang’ana n’khundu-n’khundu mbamunyerezera pipfundziso pyonsene pinatambira mbumba ya Mulungu.

Bhibhlya yalongeratu ndzidzi wakuti mbumba ya Mulungu ‘mbidapfundziswa na Yahova.’ (Iza. 54:13) Tisakhala mu ndzidzi unoyu. Tisatambira cipfundziso tayu basi ene kubulukira m’mabukhu athu mbwenye kubulukirambo m’misonkhano yathu, misonkhano ya cisa, ya gawo, na maxikola mazinji akuti acitwa toera kutiphedza kucita mabasa mu gulu ya Yahova. Mu khundu ino, tinadzadinga kuti pipfundziso pyenepi pyonsene pisapangiza tani kuti Umambo wa Mulungu ukutonga lero.