Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akumalisa

Mafala Akumalisa

Kodi musakumbuka midzidzi yadidi idakhala na imwe pabodzi na atumiki a Yahova ninga pa nsonkhano wa mpingo, nsonkhano wa gawo wakutsandzayisa, nkhani yakuphata ntima, cakugumana naco cakutsandzayisa mu utumiki, peno kucedza mwadidi na Akristu andzanu? Khala ndi tenepo, mudzati kuduwala Yahova; iyembo nee akuduwalani. Iye asakumbuka mwadidi basa yanu yakukhulupirika. Pontho asafuna kakamwe kukuphedzani toera mubwerere kuna iye.

Yahova asalonga: ‘Ine ndinadzasaka mabira anga, mbandiatsalakana sawasawa ninga nkumbizi anaiyang’anira mabira ace adabalalika mbaadyesa pontho. Ndinadzaabweza kubulukira konsene kudabalalika iwo.’Ezekyele 34:11, 12.