Mwa mipingizo idadinga ife mu bruxura ino, iripo idalandana na inathimbana na imwe? Khala ndi tenepo, cidikhiro ciripo kwa imwe. Atumiki azinji a Mulungu a mu ndzidzi wakale na a ntsiku zino athimbanambo na mipingizo ibodzi ene. Ninga mudatambira iwo ciphedzo ca Yahova toera kukunda mipingizo ineyi, imwe munakwanisambo.

Yahova anadzakhala na imwe mungabwerera kuna iye

 KHALANI na cinyindiro cakuti Yahova anadzakhala na imwe mungabwerera kuna iye. Iye anadzakuphedzani toera kuthimbana na kupswipa ntima, kukunda mabvero akutsalakanwa mwakuipa, na kugumana ntendere wa manyerezero na wa muntima thangwi yakukhala na cikumbuntima cakucena. Natenepa, munadzakulumizika toera kutumikira pontho Yahova pabodzi na Akristu andzanu. Makhaliro anu anadzakhala sawasawa na a Akristu anango a pyaka dzana yakutoma. Kwa iwo mpostolo Pedhro alemba: ‘Kale mukhali ninga mabira akutayika mbwenye cincino mwabwerera kuna nkumbizi na muyang’aniri wa umaso wanu.’1 Pedro 2:25.

Kubwerera kuna Yahova ndi cinthu cadidi kakamwe kwa imwe toera kucicita. Thangwi yanji? Thangwi munadzakomeresa ntima wa Yahova. (Misangani 27:11) Imwe musadziwa kuti Yahova ali na mabvero, natenepa iye asakhuyiwa na macitiro athu. Mwandimomwene, Yahova nkhabe kutikakamiza toera kunfuna na kuntumikira. (Deuteronomyo 30:19, 20) Nyakudziwisa pya Bhibhlya unango afokotoza pyenepi munjira iyi: “Kunja kwa ntima nkhabe mphatiro toera kufungula nsuwo wa ntima wa munthu. Iwo usafunguka basi ene na nkati.” Tingalambira Yahova thangwi yakunfuna na ntima wathu onsene, ife tinakwanisa kusankhula kufungula nsuwo unoyu. Tingacita pyenepi, ife tisampasa muoni wakufunika kakamwe—kukhulupirika kwathu. Natenepa, tisakomeresa kakamwe ntima wace. Mwandimomwene, nkhabe cinango cakulandana na kukomerwa kunakhala na ife thangwi yakupasa Yahova ulambiri wakuthema kwa iye.Machitiro 20:35; Apokalipse 4:11.

Kusiyapo pyenepi, mungatoma pontho ulambiri wanu Wacikristu, pifuno pyanu pyauzimu pinadzakwaniriswa. (Mateo 5:3) Munjira yanji? Anthu azinji pa dziko yonsene asabvundzika: ‘Thangwi yanji ife tiripo?’ Iwo asafuna kakamwe kudziwa cifuniro ca umaso. Anthu asafuna kudziwa pyenepi thangwi Yahova aacita na cifuniro ceneci. Iye aticita toera tikhale akutsandzaya pa kuntumikira. Nkhabebve thangwi inango toera kukomerwa kusiyapo kudziwa kuti tikulambira Yahova mu kukulumizwa na ufuni.Masalmo 63:1-5.

Taphata miyendo, dziwani kuti Yahova asafuna kakamwe kuti mubwerere kuna iye. Munakhala tani na cinyindiro ca pyenepi? Nyerezerani: Bruxura ino yacitwa pakumala kucita phembero kakamwe. Iyo yabwereswa kuna imwe, panango na nkulu wa mpingo peno nyakukhulupira ndzanu. Buluka penepo, imwe mwakulumizika toera kuileri mbamutawira pinalonga iyo. Pyonsene ipi ndi pipangizo pyakuti Yahova nee akuduwalani. Mbuto mwace, mwakukoma ntima iye ali kukukwewerani pontho kuna iye.Jwau 6:44.

Mphyakuwangisa kudziwa kuti Yahova cipo asaduwala atumiki ace akutayika. Ndi pyenepi pidabvesesa mulongo anacemerwa Donna. Iye alonga: “Mwapang’ono pang’ono ndasiya undimomwene, mbwenye kazinji kene ndikhanyerezera mwacidikhodikho lemba ya Masalmo 139:23, 24 inalonga kuti: ‘Mulungu, musake mwa ine mbamuona ntima wanga; mundidinge mbamudziwa manyerezero anga. Yang’anani khala ndisatoweza njira yakuipa, mbamundifambisa pa njira ya kwenda na kwenda.’ Ine ndikhadziwa kuti nee ndikhacita khundu ya dziko, pontho cipo ikhali yakuthema kwa ine. Ndikhadziwambo kuti ndikhafunika kucita khundu ya gulu ya Yahova. Ndatoma kuona kuti Yahova cipo andisiya; natenepa, ndikhafunika kusaka njira yakubwerera kuna iye. Ndiri wakutsandzaya kakamwe thangwi yakucita pyenepi!”

“Ndatoma kuona kuti Yahova cipo andisiya; natenepa, ndikhafunika kusaka njira yakubwerera kuna iye”

Tikucita phembero na ntima onsene toera mugumane pontho ‘kukomerwa kunapereka Yahova.’ (Nehemiya 8:10) Mungabwerera kuna Yahova, imwe cipo munadzatsumbikika.