Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO KHUMI NACIPFEMBA

Khalani Cifupi Na Yahova

Khalani Cifupi Na Yahova

1, 2. Tinagumana kupi citsidzikizo lero?

NYEREZERANI kuti mukufamba ntsiku ya mphepo ikulu. Thambo isacita cidima, njazi zisacetuma mbazilira. Mwakukhonda dembuka madzi asatoma kubvumba. Imwe musasaka mbuto toera kubisala. Musakhala wakutsandzaya mu ndzidzi unagumana imwe mbuto yakutsidzikizika na yakuuma!

2 Lero tiri m’makhaliro mabodzi ene. Makhaliro a dziko akuipiratu kakamwe. panango munabvundzika, ‘Ndinagumana kupi citsidzikizo?’ Nyamasalmo wa m’Bhibhlya alemba: ‘Ndinadzalonga kuna Yahova: Ndimwe mbuto yanga yakuthawira na mphambvu yanga, Mulungu wanga ananyindira ine.’ (Masalmo 91:2) Inde, Yahova anakwanisa kutiphedza mu nyatwa zathu lero, pontho iye asatipasa cidikhiro cakutsandzayisa ca ntsogolo.

3. Tinacitanji toera Yahova akhale mbuto yathu yakuthawira?

3 Kodi Yahova anatitsidzikiza tani? Iye anatiphedza toera kuthimbana na nyatwa zonsene ziri na ife, pontho iye ndi wamphambvu kakamwe kupiringana onsene wakuti panango anayesera kutiphekesa. Ngakhale cinthu cakuipa cingaticitikira cincino, tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova anadzasasanyira pidafudzika ntsogolo. Bhibhlya isatiwangisa: ‘Khalani mu ufuni wa Mulungu.’ (Yuda 21) Tisafunika kukhala cifupi na Yahova toera kutambira ciphedzo cace m’midzidzi ya nyatwa. Mphapo tinakwanisa tani kucita pyenepi?

TAWIRANI UFUNI WA MULUNGU

4, 5. Kodi Yahova asapangiza tani ufuni wace kuna ife?

4 Toera kukhala cifupi na Yahova, tisafunika kudziwa kuti iye asatifuna mpaka papi. Nyerezerani pinthu pyonsene pinaticitira Yahova. Iye atipasa dziko yakubalika, pontho  aidzadza na miti na pinyama pyakubalika. Iye asatipasambo pyakudya pyakukoma toera kudya na madzi akucena toera kumwa. Kubulukira m’Bhibhlya, Yahova asatipanga dzinace na makhaliro ace adidi kakamwe. Kusiyapo pyenepi, iye apangiza ufuni wace kuna ife pidatuma iye Mwanace wakufunika, Yezu, kubwera pa dziko yapantsi toera kupereka umaso wace thangwi ya ife. (Jwau 3:16) Pontho thangwi ya ntsembe ineyi, ife tiri na cidikhiro cakutsandzayisa ca ntsogolo.

5 Yahova apereka Umambo Waumesiya, utongi wakudzulu wakuti unadzamalisa nyatwa zonsene mwakukhonda dembuka. Umambo unadzacitisa dziko yapantsi kukhala paradhizu, dziko yakuti anthu onsene anadzakhala mu ntendere na mwakutsandzaya kwenda na kwenda. (Masalmo 37:29) Njira inango inapangiza Yahova ufuni wace kuna ife ndi kubulukira mu kutipfundzisa kwace kuti tinakhala tani na umaso wadidi lero. Iye asatiphembambo toera kucita phembero kuna iye, pontho iye ndzidzi onsene ali dzololo toera kubvesera maphembero athu. Yahova asapangiza mwapakweca ufuni wace kuna m’bodzi na m’bodzi wa ife.

6. Musafunika kutawira tani ufuni wa Yahova?

6 Musafunika kutawira tani ufuni wa Yahova? Mpangizeni kuti musapereka takhuta thangwi ya pinthu pyonsene pidakucitirani iye. Mwakutsukwalisa, anthu azinji lero nkhabe kupereka takhuta. Sawasawa ninga mu ndzidzi ukhali Yezu pa dziko yapantsi. Pa ndzidzi unango, Yezu awangisa anthu khumi akuti akhali na utenda wa matanya, mbwenye basi ene m’bodzi apereka takhuta kuna iye. (Luka 17:12-17) Ife tisafunika kukhala ninga mamuna ule adapereka takhuta kuna Yezu. Ife ndzidzi onsene tisafunika kupereka takhuta kuna Yahova.

7. Tisafunika kufuna Yahova mpaka papi?

7 Tisafunikambo kupangiza ufuni wathu kuna Yahova. Yezu apanga anyakupfundzace kuti iwo akhafunika kufuna Yahova na ntima wawo onsene, moyo wawo onsene, na  ndzeru zawo zonsene. (Lerini Mateo 22:37.) Kodi pyenepi pisabvekanji?

8, 9. Tinapangiza tani kuna Yahova kuti tisanfuna?

8 Tisafunika basi ene kulonga kuti tisafuna Yahova? Nkhabe. Khala tisafuna Yahova na ntima wathu onsene, moyo, na ndzeru, tinadzapangiza ufuni wathu kuna iye mu kucita pinthu. (Mateo 7:16-20) Bhibhlya isalonga mwakubveka kuti khala tisafuna Mulungu, tinadzabvera matongero ace. Pyenepi mphyakunentsa? Nkhabe, thangwi ‘matongero a Yahova nkhabe lemera.’​—Lerini 1 Jwau 5:3.

9 Mu ndzidzi unabvera ife Yahova, tisakhala akutsandzaya na umaso wadidi. (Izaiya 48:17, 18) Mphapo ninji pinadzatiphedza toera kukhala cifupi na Yahova? Tendeni tione.

PITIRIZANI KUKHALA CIFUPI NA YAHOVA

10. Thangwi yanji musafunika kupitiriza kupfundza pya Yahova?

10 Mwakhala tani xamwali wa Yahova? Kubulukira mu pfundziro yanu ya Bhibhlya, imwe mwadziwa pizinji thangwi ya Yahova pontho mwakulisa uxamwali na iye. Uxamwali unoyu ndi ninga moto wakuti musaufuna kuti upitirize kugaka. Ninga moto usafuna nkhuni toera ugake, imwe musafunika kupitiriza kupfundza pya Yahova toera uxamwali wanu upitirize kukhala wakuwanga.​—Misangani 2:1-5.

Ninga moto, ufuni wanu kuna Yahova usafunika kuikhwa nkhuni toera upitirize kugaka

11. Kodi pipfundziso pya Bhibhlya pinadzakukhuyani tani?

11 Munapitiriza imwe kupfundza Bhibhlya, munadzapfundza pinthu pyakuti pinadzakhuya ntima wanu. Onani kuti anyakupfundza awiri a Yezu abva tani mu ndzidzi ukhaafokotozera Yezu maprofesiya a Bhibhlya. Iwo alonga: ‘Simomwene tayu kuti ife tikhabva kupisa muntima mwathu, pikhalonga iye na ife munjira, mbatitcululira pya m’Malemba?’​—Luka 24:32.

12, 13. (a) Ninji pinakwanisa kucitika na ufuni wathu kuna Mulungu? (b) Tinacita tani toera ufuni wathu kuna Yahova ukhonde kumala?

12 Ninga pidakhuyiwa mitima ya anyakupfundza a Yezu mu ndzidzi udabvesesa iwo Malemba, panango imwe  mwakhalambo na mabvero mabodzi ene mu ndzidzi udatoma imwe kubvesesa Bhibhlya. Pyenepi pyakuphedzani toera kudziwa Yahova na kunfuna. Imwe nee musafuna kuti ufuni unoyu umale.​—Mateo 24:12.

13 Pakumala kukhala xamwali wa Mulungu, imwe musafunika kuphata basa mwakuwanga toera kupitiriza kukulisa uxamwali wanu. Musafunika kupitiriza kupfundza pya iye na pya Yezu, mbamunyerezera mwacidikhodikho thangwi ya pire pinapfundza imwe, pontho kuti munapiphatisira tani mu umaso wanu. (Jwau 17:3) Mu ndzidzi unaleri imwe Bhibhlya peno kuipfundza, bvundzikani: ‘Kodi ipi pisandipfundzisanji thangwi ya Yahova Mulungu? Thangwi yanji ndisafunika kunfuna na ntima wanga onsene pontho na moyo wanga onsene?’​—1 Timoti 4:15.

14. Phembero isaphedza tani toera ufuni wathu kuna Yahova ukhale wakuwanga?

14 Mungakhala na xamwali wadidi, musacedza naye mwakukhonda phonya, pontho pyenepi pinacitisa kuti  uxamwali wanu ukhale wakuwanga. Munjira ibodzi ene, mu ndzidzi unalonga ife na Yahova m’maphembero mwakukhonda phonya, pyenepi pisacitisa ufuni wathu kuna iye ukhale wakuwanga. (Lerini 1 Atesalonika 5:17.) Phembero ndi muoni wakudzumatirisa udatipasa Babathu wakudzulu. Tisafunika kulonga na iye ndzidzi onsene kubulukira muntima. (Masalmo 62:8) Ife nee tisafunika kubwerezera maphembero athu kubulukira m’manyerezero, mbwenye tisafunika kubvekesa pinalonga ife. Inde, khala tisapitiriza kupfundza Bhibhlya na kucita phembero bulukira muntima, tinadzacitisa kuti ufuni wathu kuna Yahova ukhale wakuwanga.

KULONGA NA ANANGO PYA YAHOVA

15, 16. Kodi musaiona tani basa yakumwaza mphangwa?

15 Khala tisafuna kupitiriza kukhala cifupi na Yahova, tisafunikambo kulonga na anango pya cikhulupiro cathu. Kulonga na anango pya Yahova ndi mwai ukulu kakamwe. (Luka 1:74) Pontho ineyi ndi basa idapereka Yezu kuna Akristu onsene andimomwene. M’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu. Kodi mwatoma kale kucita pyenepi?​—Mateo 24:14; 28:18, 19.

16 Mpostolo Paulu aona kuti basa yakumwaza mphangwa ikhali yakufunika kakamwe; iye aicemera ‘mpfuma.’ (2 Akorinto 4:7) Kupanga anango pya Yahova na pya cifuniro cace ndi basa yakufunika kakamwe yakuti imwe munakwanisa kuicita. Ineyi ndi njira ibodzi yakutumikira Yahova, na iye asapasa ntengo pinancitira imwe. (Ahebere 6:10) Kumwaza mphangwa kunakwanisambo kuphindulisa imwe na ale anakubveserani thangwi imwe musaphedza anango na imwe ene toera kukhala cifupi na Yahova, pontho toera kukhala na umaso wakukhonda mala. (Lerini 1 Akorinto 15:58.) Kodi iripo basa inango yakuti inakwanisa kukuphindulisani kakamwe?

17. Thangwi yanji basa yakumwaza mphangwa isafunika kucitwa mwakucimbiza?

 17 Basa yakumwaza mphangwa isafunika kucitwa mwakucimbiza kakamwe. Tisafunika ‘kumwaza mphangwa,’ pontho tisafunika ‘kucita mwakucimbiza.’ (2 Timoti 4:2) Anthu asafunika kubva pya Umambo wa Mulungu. Bhibhlya isalonga: ‘Ntsiku ikulu ya Yahova iri dhuzi! Iri dhuzi, na ikucimbiza kakamwe!’ Kumala ‘nee kunadzadembuka.’ (Sofoniya 1:14; Habakuki 2:3) Inde, mwakukhonda dembuka, Yahova anadzafudza dziko yakuipa ya Sathani. Pyenepi mbapidzati kucitika, anthu asafunika kucenjezwa toera akwanise kusankhula kutumikira Yahova.

18. Thangwi yanji tisafunika kulambira Yahova pabodzi na Akristu anango andimomwene?

18 Yahova asafuna kuti timulambire pabodzi na Akristu anango andimomwene. Bhibhlya isalonga: ‘Tendeni tinyerezerane unango na ndzace toera tiwangisane mu ufuni na m’mabasa adidi. Tilekeni kusiya kusonkhana, ninga pinacita anango, mbwenye tiwangisane unango na ndzace, pontho makamaka pakuona kuti ntsiku iri dhuzi.’ (Ahebere 10:24, 25) Tisafunika kucita pinakwanisa ife toera kugumanika pa misonkhano yonsene. Misonkhano isatipasa mwai toera kuwangisana unango na ndzace.

19. Ninji pinafuna kutiphedza toera kufuna abale na alongo athu Acikristu?

19 Mungagumanika pa misonkhano, munadzagumana axamwali adidi akuti anadzakuphedzani toera kulambira Yahova. Munadzagumana abale na alongo akusiyana-siyana akuti, ninga imwe, iwo asacita pinakwanisa iwo toera kulambira Yahova. Pontho ninga imwe, iwo ndi akusowa ungwiro na asacitambo madodo. Angacita madodo, khalani dzololo toera kualekerera. (Lerini Akolose 3:13.) Ndzidzi onsene sakani kuona makhaliro adidi a abale na alongo anu Acikristu, thangwi kucita pyenepi kunadzakuphedzani toera kuafuna na kufendedzera cifupi kakamwe Yahova.

 UMASO WANDIMOMWENE

20, 21. Kodi ‘umaso wandimomwene’ ninji?

20 Yahova asafuna kuti axamwali ace onsene akhale na umaso wadidi. Bhibhlya isatipfundzisa kuti umaso wathu ntsogolo unadzakhala wakusiyana kakamwe na umaso wathu lero.

Yahova asafuna kuti mukhale na ‘umaso wandimomwene.’ Kodi munadzakhala nawo?

21 Ntsogolo, tinadzakhala kwenda na kwenda, tayu basi pyaka 70 peno 80. Tinadzakhala na ‘umaso wakukhonda mala’ na ungumi wadidi, ntendere, na kutsandzaya m’paradhizu yakubalika. Ndi thangwi yace Bhibhlya isacemera ‘umaso wandimomwene.’ Yahova asapikira kutipasa umaso wandimomwene, mbwenye tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife cincino toera ‘kuphatisisa’ umaso unoyu.​—1 Timoti 6:12, 19, NM.

22. (a) Tinakwanisa tani ‘kuphatisisa umaso wandimomwene’? (b) Thangwi yanji ife nee mbatidawina umaso wakwenda na kwenda?

22 Tinakwanisa tani ‘kuphatisisa umaso wandimomwene’? Tisafunika kucita ‘pinthu pyadidi’ na ‘kukhala akupfuma m’mabasa adidi.’ (1 Timoti 6:18) Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kuphatisira pinapfundza ife kubulukira m’Bhibhlya. Mbwenye, umaso wandimomwene nkhabe kunyindira kuwangisira kwathu basi. Ife nee mbatidawina umaso wakwenda na kwenda. Unoyu ndi muoni wakukhonda lipa wakubuluka kuna Yahova mbaupasa atumiki ace akukhulupirika, cipangizo ca ‘udidi wace wakukhonda kutithema.’ (Aroma 5:15) Mwandimomwene Baba wathu wakudzulu asafuna kupasa atumiki ace akukhulupirika muoni unoyu.

23. Thangwi yanji musafunika kucita cisankhulo cadidi cincino?

23 Bvundzikani, ‘Kodi ndikulambira Mulungu munjira yakutawirika kwa iye?’ Mungaona kuti musafunika kucita macinjo mangasi, musafunika kucita pyenepi munjira yadidi. Tinganyindira Yahova na kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kumbvera, Yahova anadzakhala mbuto yathu yakuthawira. Iye anadzapitiriza kutsidzikiza atumiki  ace akukhulupirika nkati mwa ntsiku zakumalisa za dziko yakuipa ya Sathani. Buluka penepo Yahova anadzacitisa kuti tikhale m’Paradhizu kwenda na kwenda, ninga pidapikira iye. Inde, munakwanisa kugumana umaso wandimomwene mungacita cisankhulo cadidi cincino!