Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO KHUMI NA UBODZI

Thangwi Yanji Pasaoneka Nyatwa Zizinji?

Thangwi Yanji Pasaoneka Nyatwa Zizinji?

1, 2. Kodi anthu azinji asabvundzanji?

NTSIKU zonsene tisabva mphangwa zakutsukwalisa pa dziko yonsene. Mwacitsandzo, tisabva pya Tsunami inafudza mizinda. Phanga asaliza nfuti mu gereja mbaphekesa na kupha anthu azinji. Mwakukhonda dikhira munthu asafa mbasiya ana axanu.

2 Pangacitika pidengwa ninga pyenepi, anthu azinji asabvundza, “Thangwi yanji?” Azinji asabvundza kuti thangwi yanji dziko ino iri na kuidana na nyatwa zizinji. Kodi mwabvundzika kale thangwi ya pyenepi?

3, 4. (a) Ndi mibvundzo ipi idacita Habhakuki? (b) Kodi Yahova antawira tani?

3 M’Bhibhlya, tisapfundza kuti mamuna wakuti akhali na cikhulupiro cakuwanga kuna Mulungu acitambo mibvundzo ninga ineyi. Mwacitsandzo, mprofeta Habhakuki abvundza Yahova: “Thangwi yanji musandicitisa kuona pinthu pyakuipa? Thangwi yanji musalekerera anthu kupondererana? Thangwi yanji uphanga uli patsogolo panga? Thangwi yanji pasaoneka nthonga na nkhondo?”​—Habakuki 1:3Tradução do Novo Mundo.

4 Pa Habakuki 2:2, 3, tisaleri ntawiro wa Mulungu ku mibvundzo ya Habhakuki na pikiro Yace toera kumalisa makhaliro anewa. Yahova asafuna kakamwe anthu. Bhibhlya isalonga: ‘Iye asakutsalakanani.’ (1 Pedro 5:7) Mwandimomwene, Mulungu asaida kakamwe nyatwa kupiringana ife. (Izaiya 55:8, 9) Natenepa tendeni tidinge mbvundzo uyu, Thangwi yanji pasaoneka nyatwa zizinji pa dziko yonsene?

 THANGWI YANJI PANA NYATWA ZIZINJI?

5. Ninji pinapfundzisa atsogoleri azinji a mauphemberi thangwi ya nyatwa? Kodi Bhibhlya isapfundzisanji?

5 Atsogoleri a mauphemberi, anyantsembe na apfundzisi a mauphemberi asalonga kazinji kene kuti ndi cifuniro ca Mulungu kuti anthu athabuke. Anango asalonga kuti pinthu pyonsene pinacitika kuna munthu, kuphataniza pidengwa, pikhadakhazikiswa kale na Mulungu, natenepa cipo tinabvesesa thangwi yanji. Anango asalongambo kuti anthu, kuphataniza anapiana, asafa toera kukhala na Mulungu kudzulu. Mbwenye pyenepi ndi uthambi. Yahova cipo asacitisa pinthu pyakuipa. Bhibhlya isalonga: ‘Mulungu wandimomwene nkhabe kucita pinthu pyakuipa, pontho Wamphambvu zonsene kucita pinthu pyakusowa ulungami!’​—Yobe 34:10.

6. Thangwi yanji anthu azinji asapasa mulando Mulungu thangwi ya nyatwa zizinji zinaoneka n’dziko?

6 Anthu azinji asapasa mulando Mulungu thangwi ya nyatwa zinaoneka n’dziko thangwi iwo asanyerezera kuti ndi Mulungu anatonga dziko. Mbwenye ninga pidapfundza ife pa Nsolo 3, ntongi wandimomwene anatongadi dziko ino ndi Sathani Dyabo.

7, 8. Thangwi yanji n’dziko musaoneka nyatwa zizinji?

7 Bhibhlya isatipanga kuti ‘dziko yonsene iri m’manja mwa nyakuipa.’ (1 Jwau 5:19) Ntongi wa dziko ino, Sathani, ndi wakugopswa na nsumankha. Iye ‘asanyengeza anthu onsene a pantsi pano.’ (Apokalipse 12:9) Anthu azinji asantowezera. Ndi thangwi yace dziko yonsene yadzala kakamwe na uthambi, kuidana na usumankha.

8 Pana mathangwi anango anacitisa dziko kudzala na nyatwa zizinji. Pakumala Adhamu na Eva kudawira Mulungu, iwo athapulisa anawo madawo. Na thangwi ya madawo, anthu asathabusa anthu andzawo. Iwo asafuna kukhala akufunika kakamwe kupiringana anango. Iwo  asamenyana, asaenda ku nkhondo, pontho iwo asathusa andzawo. (Koelete 4:1; 8:9) Midzidzi inango anthu asathabuka thangwi ya “ndzidzi na pinthu pyakukhonda dikhira.” (Koelete 9:11, NM) Iwo angakhala pa mbuto yakukhonda thema pa ndzidzi wakukhonda thema, pidengwa na pinthu pinango pyakuipa pinakwanisa kuacitikira.

9. Thangwi yanji tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova ali na thangwi yadidi yakusiya kuti nyatwa zipitirize?

9 Yahova cipo asacitisa nyatwa. Iye nkhabe mulando thangwi ya nkhondo, uphanga na kuthabuka kwa anthu. Mulungu nkhabe citisa pidengwa ninga piteketeke, condzi na kudzala kwa madzi. Mbwenye imwe panango munabvundzika, ‘Khala Yahova ndi wamphambvu kakamwe, thangwi yanji iye nkhabe kumalisa pinthu pyakuipa pinacitika?’ Tisadziwa kuti Mulungu asatitsalakana kakamwe, natenepa ali na thangwi yadidi toera kutawirisa kuti nyatwa zipitirize.​—1 Jwau 4:8.

THANGWI YANJI MULUNGU ASALEKERERA NYATWA?

10. Kodi Sathani apomokera tani Yahova?

10 M’munda wa Edheni, Dyabo anyengeza Adhamu na Eva. Sathani apambizira Mulungu kuti ndi Ntongi wakuipa. Iye alonga kuti Mulungu akhabisa pinthu pyadidi kuna Adhamu na Eva. Sathani akhafuna kuti anthu akhulupire kuti iye mbadakhala ntongi wadidi kupiringana Yahova, pontho kuti Mulungu nee akhali wakufunika kuna iwo.​—Genesi 3:2-5; onani Cidzindikiro cakumalisa 27.

11. Ndi mbvundzo upi wakuti tisafunika kuutawira?

11 Adhamu na Eva akhonda bvera Yahova mbakhonda utongi wace. Iwo akhanyerezera kuti mbadacita okhene cisankhulo cakudziwa pyadidi na pyakuipa. Kodi Yahova mbadapangiza tani kuti anyakukhonda bvera akhali akudodomeka, pontho kuti iye asadziwa pinthu pyadidi pinafuna ife?

12, 13. (a) Thangwi yanji Yahova nee afudza mwakucimbiza anyakukhonda bvera? (b) Thangwi yanji Yahova atawirisa Sathani kukhala ntongi wa dziko ino na anthu atongane okha?

 12 Yahova nee afudza mwakucimbiza Adhamu na Eva. Mbuto mwace, iye aatawirisa kukhala na ana. Buluka penepo Yahova acitisa kuti ana a Adhamu na Eva asankhule ntongi anafuna iwo. Cifuniro ca Yahova cikhali kudzadza dziko yapantsi na anthu aungwiro, na pyenepi pinadzacitika mwakukhonda tsalakana pidayesera kucita Dyabo.​—Genesi 1:28; Izaiya 55:10, 11.

13 Sathani apomokera Yahova pamaso pa aanju azinji. (Yobe 38:7; Danyele 7:10) Natenepa Yahova apasa Sathani ndzidzi toera apangize pakweca khala upambiziri wace ukhali wandimomwene. Iye apasambo anthu ndzidzi toera asankhule okha atongi awo pantsi pa citsogolero ca Sathani toera kupangiza kuti mu kusowa ciphedzo ca Yahova nkhabe kupembera.

14. Kodi ndzidzi usapangizanji?

14 M’pyaka pizinji, anthu asayesera kutongeka okhene mbwenye iwo asadodoma. Sathani akupangizika kuti ndi wauthambi. Anthu asafuna ciphedzo ca Mulungu. Mprofeta Yeremiya akhali wakuthema mudalonga iye: ‘Yahova, ine ndisadziwa mwadidi kuti njira za munthu si zanu tayu. Si munthu tayu asafunika kutsogolera mathanyo ace.’​—Yeremiya 10:23.

THANGWI YANJI YAHOVA ASADIKHIRA MU NDZIDZI UZINJI?

15, 16. (a) Thangwi yanji Yahova asatawirisa nyatwa mu ndzidzi uzinji? (b) Thangwi yanji Yahova nee asasanyira nyatwa zinacitiswa na Sathani?

15 Thangwi yanji Yahova asatawirisa nyatwa kupitiriza mu ndzidzi uzinji? Thangwi yanji iye nkhabe khondesa pinthu pyakuipa kucitika? Pyenepi mbapidakwata ndzidzi toera kupangiza kuti kutonga kwa Sathani ndi  kwakudodoma. Anthu ayesera mitundu yonsene ya mautongi, ngakhale tenepo, nkhabe maphindu. Maseze kuti iwo akuthambaruka mu siyensiya na tekinolojiya, n’dziko muli na uipi kakamwe, utcerengi, uphanga na nkhondo kupiringana kalene. Ife nkhabe kwanisa kutongeka tekha mbatipembera kusiyapo kutongwa na Mulungu.

16 Mbwenye Yahova nee asasanyira nyatwa zinabwereswa na Sathani. Iye mbadacita pyenepi, mbipidapangiza kuti Mulungu akuphedzera utongi wa Sathani, pontho Iye cipo anacita pyenepi. Kusiyapo pyenepi, anthu mbadakhulupira kuti iwo ali akuthema kutongeka okhene. Mbwenye pyenepi ndi uthambi, pontho Yahova nkhabe kuphedzera pyenepi. Iye nkhabe kulonga uthambi.​—Ahebere 6:18.

17, 18. Kodi Yahova anadzacitanji na pinthu pidafudza Sathani?

17 Kodi Yahova anakwanisa kusasanyira pyonsene pidafudzika thangwi yakukhonda bvera kwa Sathani na kwa anthu? Inde. Kuna Mulungu pinthu pyonsene mphyakukwanisika. Yahova asadziwa ndzidzi unafuna iye kudzamalisa upomokeri wa Sathani. Buluka penepo iye anadzacitisa dziko kukhala paradhizu, ninga pikhafunira iye pakutoma. Ale onsene ali mu ‘nthumbi zakukumbukirwa’ anadzalamuswa muli akufa. (Jwau 5:28, 29) Anthu nkhabe kudzaduwala peno kufa. Yezu anadzasasanyira pyonsene pidafudza Sathani. Yahova anadzaphatisira Yezu ‘toera kufudza mabasa a Dyabo.’ (1 Jwau 3:8) Tisapereka takhuta kakamwe kuna Yahova mu ndzidzi unapirira iye, toera tikwanise kundziwa na kunsankhula kuti akhale Ntongi wathu. (Lerini 2 Pedro 3:9, 10.) Ngakhale mu ndzidzi unathabuka ife, iye asatiphedza toera kupirira.​—Jwau 4:23; lerini 1 Akorinto 10:13.

18 Yahova nee asatikakamiza toera tisankhule iye kuti  akhale Ntongi wathu. Iye asapasa anthu muoni wa ufulu wakusankhula. Tendeni tidinge kuti muoni unoyu wakufunika usabvekanji kuna ife.

MUNAPHATISIRA TANI MUONI WA UFULU WAKUSANKHULA?

19. Ndi muoni upi wakudzumisa udatipasa Yahova? Thangwi yanji tisafunika kupereka takhuta thangwi ya muoni unoyu?

19 Muoni wakudzumisa wa Yahova wa ufulu wakusankhula usaticitisa kukhala akusiyana kakamwe na pinyama. Pinyama pisacita pinthu mwakubverana na luso yacibaliro, mbwenye ife tinakwanisa kusankhula kuti tisafuna kukhala na umaso wa ntundu wanji na kusankhula khala tisafuna kukomeresa Yahova. (Misangani 30:24) Pontho, tasiyana kakamwe na mitcini yakuti isacita basa idacitirwa iyo. Tiri na ufulu wakusankhula kuti tisafuna kukhala munthu wa ntundu wanji, ndi api axamwali anafuna ife, pontho tisafuna kucitanji mu umaso wathu. Yahova asafuna kuti titsandzaye na umaso.

20, 21. Ndi cisankhulo cipi cadidi cakuti munakwanisa kucicita cincino?

20 Yahova asafuna kuti tinfune. (Mateo 22:37, 38) Iye alandana na baba wakuti mwakukomerwa asabvesera mwanace mbakalonga “Ine ndisakufunani” kubulukira muntima tayu thangwi ya kukakamizwa na munthu unango. Yahova asatipasa ufulu wakusankhula khala tisafuna kuntumikira peno nkhabe. Sathani, Adhamu na Eva asankhula kukhonda bvera Yahova. Kodi imwe munaphatisira tani muoni wanu wa ufulu wakusankhula?

21 Phatisirani ufulu wanu wakusankhula toera kutumikira Yahova. Pasagumanika pikwi na pikwi pya anthu anango akuti asasankhula kukomeresa Mulungu mbakhonda Sathani. (Misangani 27:11) Musafunika kucitanji cincino toera mugumanike n’dziko ipswa ya Mulungu angadzamalisa nyatwa zonsene? Nsolo unatowera unadzatawira mbvundzo unoyu.