Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji?

Feramentu ino ya pfundziro ya Bhibhlya yacitwa toera kukuphedzani kupfundza pinalonga Bhibhlya mu misolo yakusiyana-siyana, kuphataniza thangwi yanji tisathabuka, ninji pisacitika pakufa, pinakwanisika tani kukhala na umaso wakutsandzaya m’banja, na pinango pizinji.

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Kuna Ife?

Panango munabvundzika, thangwi yanji pasaoneka nyatwa zizinji lero. Bhibhlya isapfundzisa kuti mwakukhonda dembuka anadzacita pinthu pyakudzumatirisa pa dziko yapantsi toera kumalisa nyatwa, mautenda na kufa.

NSOLO 1

Mulungu Mbani?

Musanyerezera kuti Mulungu asakutsalakanani? Pfundzani thangwi ya uunthu wace, pontho kuti munakhala tani xamwali wa Mulungu.

NSOLO 2

Bhibhlya Ndi Bukhu Ya Mulungu

Bhibhlya inakuphedzani tani kuthimbana na nyatwa zanu? Thangwi yanji munakwanisa kunyindira maprofesiya ayo?

NSOLO 3

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Na Anthu?

Kodi umaso unadzakhala tani mu dziko ipswa dziko ingadzakhala paradhizu?

NSOLO 4

Yezu Kristu Mbani?

Pfundzani kuti thangwi yanji Yezu ndi Mesiya wakupikirwa, abuluka kupi, pontho thangwi yanji iye ndi Mwana m’bodzi ekha wa Yahova.

NSOLO 5

Ciomboli Ndi Muoni Ukulu Wa Mulungu

Ciomboli ninji? Munaphindula naco tani?

NSOLO 6

Tingafa Tisaenda Kupi?

Pfundzani pinalonga Bhibhlya thangwi ya mbuto inagumanika anyakufa, pontho thangwi yanji anthu asafa.

NSOLO 7

Panadzaoneka Kulamuka Muli Akufa!

Kodi mwaferwa kale na nyakufunika wanu? Mphyakukwanisika kuaona pontho? Dziwani pinalonga Bhibhlya thangwi ya kulamuka muli akufa.

NSOLO 8

Umambo Wa Mulungu Ninji?

Anthu azinji asadziwa Phembero ya Mbuya. Kodi mafala awa asabvekanji: “Umambo wanu mbudze”?

NSOLO 9

Kodi Kumala Kwa Dziko Ino Kuli Cifupi?

Onani kuti pinacitika n’dziko pisapangiza tani kuti tikukhala m’midzidzi yakumalisa, ninga pidalonga Bhibhlya.

NSOLO 10

Undimomwene Thangwi Ya Aanju

Bhibhlya isalonga pya aanju na mademonyo. Kodi iwo ndi andimomwene? Kodi iwo asatiphedza peno kutiphekesa?

NSOLO 11

Thangwi Yanji Pasaoneka Nyatwa Zizinji?

Azinji asanyerezera kuti Mulungu ali na mulando thangwi ya nyatwa zonsene zinaoneka pa dziko. Musaona tani? Pfundzani pinalonga Bhibhlya pya mathangwi anacitisa nyatwa.

NSOLO 12

Munakwanisa Tani Kukhala Xamwali Wa Mulungu?

Ndi pyakukwanisika kukhala na umaso wakukomeresa Yahova. Mwandimomwene, imwe munakwanisa kukhala xamwali wace.

NSOLO 13

Lemedzani Muoni Wa Umaso

Mulungu asaona tani kutaya mimba, kuikhwa ciropa, na umaso wa cinyama?

NSOLO 14

Banja Yanu Inakwanisa Kukhala Yakutsandzaya

ufuni udapangiza Yezu ndi citsandzo cakuti amuna, akazi, anyakubala, na ana anakwanisa kutowezera. Tisapfundzanji kuna iye?

NSOLO 15

Njira Yakuthema Toera Kulambira Mulungu

Dingani ntsonga zitanthatu zakuti zisadzindikirisa ale ali mu uphemberi wandimomwene.

NSOLO 16

Sankhulani Kulambira Mulungu

Ndi pinentso pipi pyakuti panango munathimbana napyo pa ndzidzi unapanga imwe anango pikhulupiro pyanu? Munacitanji toera kukhonda kuaxola?

NSOLO 17

Mwai Wakucita Phembero

Kodi Mulungu asabvesera mungacita phembero? Toera kutawira mbvundzo unoyu, musafunika kubvesesa pinalonga Bhibhlya thangwi ya phembero.

NSOLO 18

Ndisafunika Kuperekeka Kuna Mulungu Mbandibatizwa?

Ndi mathanyo api anafunika toera kukhala wakuthema ku ubatizo Wacikristu? Dziwani kuti usabvekanji, pontho usafunika kucitwa tani.

NSOLO 19

Khalani Cifupi Na Yahova

Tinapangiza tani ufuni na kupereka takhuta na pyonsene pinaticitira Mulungu?

Pidzindikiro Pyakumalisa

Mabvekero a mafala adaphatisirwa m’bukhu Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji?