Yezabhele akhali na mwana wankazi akhacemerwa Ataliya. Ataliya akhali munthu wakuipa ninga mai wace. Iye amanga banja na mambo wa Yuda. Pidafa mamunace, mwanace adzakhala mambo wa Yuda. Mbwenye mudafa mwanace, Ataliya aikhika ekhene ninga mambo wa Yuda. Iye ayesera kupha onsene akuti mbadakhala amambo, ngakhale adzukulu ace. Anthu onsene akhan’gopa.

Nyantsembe Wankulu Yeoyada na nkazace akhacemerwa Yeosabhete, akhadziwa kuti Ataliya akhacita pinthu pyakuipa kakamwe. Iwo aikha pa ngozwi umaso wawo mbabisa m’bodzi wa adzukulu a Ataliya, mwana wang’ono akhacemerwa Yoasi. Iwo ankuzira pa templo.

Mudakhala Yoasi na pyaka pinomwe, Yeoyada agumanyiza akulu onsene a mbumba na Alevi, mbaapanga: ‘Onerani pa nsuwo wa templo, lekani tawirisa munthu kupita.’ Buluka penepo, Yeoyada acitisa Yoasi kukhala mambo wa Yuda mbaikha capeu caumambo munsolo wa Yoasi. Mbumba ya mu Yuda yakhuwa: ‘Mbasimbwe mambo!’

Nyanyi Ataliya abva dzumbi ya kukhuwa kwa mbumba mbathamanga kuenda ku templo. Mudafika iye aona mambo mupswa. Iye akhuwa: ‘Ndasandukirwa! Ndasandukirwa!’ Akulu a mbumba aphata Ataliya, abuluka naye kunja mbamupha. Kodi pinthu pyakuipa pikhacita iye kuna mbumba pyamalambo?

Yeoyada aphedza mbumba toera kucita cibverano na Yahova. Mbumba yapikira kulambira Yahova basi. Yeoyada apanga mbumba toera kufudza templo ya Bhaale na madzimunthu ene. Iye asankhula anyantsembe na Alevi toera kuphata  basa pa templo toera anthu akwanise kulambira pontho Yahova pa templo. Asankhulambo anyakuonera pansuwo toera anthu akukhonda thema akhonde kupita. Yeoyada na akulu a mbumba akwata Yoasi mbaenda naye kunyumba ya mambo. Iwo amuikha pa mpando ninga mambo. Mbumba ya mu Yuda yatsandzaya. Iyo mbidakwanisa kutumikira Yahova mwakukhonda dzudzumiswa na Ataliya, pontho na ulambiri wa Bhaale. Usaona tani? Kodi cipapo ca Yeoyada caphedza tani anthu azinji?

‘Lekani gopa ale anapha manungo, mbwenye anacimwana kupha umaso. Mbuto mwace, gopani ule wakuti anakwanisa kufudza mu Djehena manungo na umaso ene.’—Mateo 10:28