Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 49

Nyanyi Wakuipa Ali Kutcunyuswa

Nyanyi Wakuipa Ali Kutcunyuswa

Mambo Akabu akhaona munda wa mauva wa Nabhote na pa janela ya nyumba yace mu Yezereeli. Akabu akhafuna munda unoyu. Iye ayesera kuugula na Nabhote. Mbwenye Nabhote akhonda kun’gulisira thangwi Mwambo wa Yahova ukhakhondesa. Natenepa, Nabhote acita pinthu pyadidi. Kodi Akabu aona tani pyenepi? Iye aipirwa kakamwe kwakuti akhonda kudya mbaenda kagona.

Nkazi wa Akabu, wakuti ndi nyanyi wakuipa Yezabhele ampanga: ‘Iwe ndiwe mambo wa Israeli. Unakwanisa kucita pinthu pinafuna iwe. Ine ndinakuphedza kukwata munda unoyu.’ Yezabhele alemba matsamba mbatumiza kuna akulu a nzinda, mbaapanga kuti Nabhote atikana Mulungu, pontho akhafunika kuphiwa. Akulu a nzinda acita ninga mudalongera Yezabhele. Yezabhele apanga Akabu: ‘Nabhote afa! Cincino munda wa mauva ndi wako.’

Nabhote nee akhali munthu wakutoma wadidi adaphiwa na Yezabhele. Iye apha anthu azinji akuti akhalambira Yahova. Yezabhele akhalambira adzimunthu na akhacita pinthu pinango pyakuipa. Yahova akhaona pinthu pyonsene pyakuipa pikhacita Yezabhele. Kodi Yahova mbadacitanji na Yezabhele?

Mukupita kwa ndzidzi Akabu afa. Yoramu mwana wa Akabu adzakhala mambo. Yahova atuma mamuna akhacemerwa Yehu toera kupha Yezabhele na banja yace.

Yehu akwira ngolo yace mbaenda ku Yezereeli kukhali Yezabhele. Yoramu abwera na ngolo toera kagumanikana na Yehu. Pidagumanikana iwo, Yoramu abvundza: ‘Pana ntendere pakati pathu?’ Yehu atawira: ‘Nkhabe kudzaoneka ntendere pakati pathu, thangwi mai wako Yezabhele akucita pinthu pyakuipa.’ Yoramu  azungunusa ngolo yace toera kuthawa. Mbwenye, Yehu alasa Yoramu na pswimo, mbafa.

Buluka penepo, Yehu aenda ku nyumba ya Yezabhele. Mudabva Yezabhele kuti Yehu ali kubwera, iye akhwaza pinthu toera kubalika peno kuikha makiyaje, asasanyira tsisi yace mbaenda pa janela ya padzulu. Mudafika Yehu, Yezabhele antsalakana mwakuipa. Yehu akhuwira atumiki a Yezabhele akhali cifupi na iye. Mbalonga: ‘Mponyeni pantsi!’ Iwo akwekweta Yezabhele mbam’ponya na pa janela. Iye agwa pantsi mbafa.

Pakumala pyenepi, Yehu apha ana 70 a Akabu mbafudza ulambiri wa Bhaale mu dziko ya Israeli. Kodi tisapfundzanji na pyenepi? Tisapfundza kuti Yahova asadziwa pyonsene pinacitika, pa ndzidzi wakuthema iye anafudza ale anacita pinthu pyakuipa.

‘Mpfuma inadza mwaumbirimi, pakumalisa nkhabe kudzakhala na nkhombo.’—Misangani 20:21