Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 42

Yonatani Akhali Wacipapo na Wakukhulupirika

Yonatani Akhali Wacipapo na Wakukhulupirika

Mwana wakutoma wa Mambo Sauli, Yonatani, akhali nyankhondo wacipapo. Dhavidhi alonga kuti iye akhathamanga kupiringana mbalame inacemerwa nkhwazi na akhali wamphambvu kupita nkhalamu. Ntsiku inango, Yonatani aona anyankhondo Afilisti akukwana 20 paphiri. Iye apanga nyakuthukula pida pyace pya nkhondo: ‘Tinadzaenda kamenyana nawo basi ene Yahova angatipasa cidzindikiro. Afilisti angatipanga toera tiende kuna iwo, tinadzadziwa kuti ndi ndzidzi wakumenyana nawo.’ Afilisti akhuwa: ‘Bwerani kamenyana na ife!’ Uwiri wawo akwira paphiri mbakunda Afilisti.

Nakuti Yonatani akhali mwana wakutoma wa Sauli, iye mbadakhala mambo wakutowera. Yonatani akhadziwa kuti Yahova akhadasankhula Dhavidhi toera kukhala mambo wakutowera, ngakhale tenepo iye nee  ancitira ntcanje. Yonatani adzakhala xamwali wa Dhavidhi. Iwo apikirana kuti mbadatsidzikizana unango na ndzace. Yonatani apasa Dhavidhi kapoti wace, supada, uta na bhande ninga cidzindikiro ca uxamwali wawo.

Mu ndzidzi wakuti Dhavidhi akhathawa Sauli, Yonatani aenda kalonga na Dhavidhi: ‘Khala wamphambvu na wacipapo. Yahova akusankhula toera kukhala mambo. Ngakhale babanga asadziwa pyenepi.’ Mbudakomerwa kukhala na xamwali ninga Yonatani?

Kusiyapo pyenepi, Yonatani aikha umaso wace pangozwi toera kuphedza xamwali wace. Iye akhadziwa kuti Mambo Sauli akhafuna kupha Dhavidhi, mbapanga babace: ‘Imwe mungapha Dhavidhi munadawa, thangwi iye nee acita cinthu cakuipa.’ Sauli aipirwa kakamwe na Yonatani. Mukupita pyaka pingasi, Sauli na Yonatani afa pabodzi ku nkhondo.

Mudamala kufa Yonatani, Dhavidhi asaka mwana wa Yonatani, Mefibhozete. Mudagumana iye Mefibhozete, Dhavidhi alonga: ‘Nakuti babako akhali xamwali wanga wapantima, ndinakutsalakana mu umaso wako onsene. Unadzakhala panyumba yanga ya umambo, pontho unadya pabodzi na ine.’ Dhavidhi cipo aduwala xamwali wace, Yonatani.

‘Mufunane sawasawa ninga mudakufunirani ine pano. Nkhabe munthu anafuna andzace kupita ule anafera axamwali ace.’—Jwau 15:12, 13