Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 31

Yoswa na Agibheoni

Yoswa na Agibheoni

Mphangwa za kufudzwa kwa Yeriko zamwazika kuna anthu onsene a mu Kanani. Amambo awo atonga kugumanyikana toera kumenyana na Aisraeli. Mbwenye Agibheoni akhali na maonero akusiyana. Iwo abvala nguwo zakusakala mbaenda kuna Yoswa, mbalonga: ‘Tabuluka ku dziko ya kutali. Tabva mbiri ya Yahova na pyonsene pidacita iye mu Ejito na Moabu. Tipikireni kuti nee munadzatifudza, tinadzakhala atumiki anu.’

Yoswa akhulupira pidalonga iwo mbaapikira kuti nee anadzaafudza. Mudapita ntsiku zitatu, iye adzindikira kuti nee abuluka ku dziko yakutali. Iwo akhadabuluka ku dziko ya Kanani. Yoswa abvundza Agibheoni: ‘Thangwi yanji mwatinyengeza?’ Iwo atawira: ‘Tikhagopa. Tisadziwa kuti Yahova Mulungu wanu asakuphedzani mu nkhondo. Taphata miyendo lekani kutipha.’ Natenepa, Yoswa akwanirisa pikiro yace mbakhonda kuapha.

 Mudapita ntsiku zingasi, amambo axanu a ku Kanani na anyankhondo awo amenyana na Agibheoni. Yoswa na anyankhondo ace afamba masiku onsene toera kuenda kapulumusa Agibheoni. Mudaca kunja, iwo atoma kumenya nkhondo. Akanani atoma kuthawa. Mukhathawa iwo, Yahova aagwisira miyala mikulu. Buluka penepo, Yoswa aphemba Yahova toera alimirise dzuwa. Nakuti dzuwa cipo yalimira, thangwi yanji iye aphemba Yahova toera acite pyenepi? Thangwi Yoswa akhanyindira Yahova. Natenepa, dzuwa yapitiriza kugaka mpaka Aisraeli kumala kukunda amambo a ku Kanani na anyankhondo awo.

‘Mafala anu akuti inde abveke inde, Nkhabe, nkhabe. Pinapiringana ipi ndi pyakubuluka kwa nyakuipa.’—Mateo 5:37