Aisraeli akhadasiya pontho kulambira Yahova mbatoma kulambira alungu apezi. Alungu anewa nee aphedza Aisraeli mudaenda Amoni kamenyana na iwo. Mu pyaka pizinji, Aisraeli athabuka. Pakumalisa, iwo apanga Yahova: ‘Tadawa, tipulumuseni m’manja mwa anyamalwa athu.’ Aisraeli afudza alungu awo apezi mbatoma pontho kulambira Yahova. Yahova nee akhafuna kuaona pontho mbakathabuka.

Nyankhondo akhacemerwa Yefte asankhulwa toera kutsogolera Aisraeli pakumenyana na Amoni. Iye apanga Yahova: ‘Mungandiphedza kuwina, ndinadzakupasani munthu wakutoma anaonana na ine ndingafika panyumba panga.’ Yahova abva phembero ya Yefte mbam’phedza kuwina nkhondo.

 Mudabwerera Yefte kunyumba, munthu wakutoma adaonana na iye akhali mwanace m’bodzi basi wankazi. Mwanace akhabvina mbaimba. Yefte mbadacitanji? Iye akumbuka pikiro yace mbalonga: ‘Mwananga wanditsukwalisa kakamwe! Thangwi ndapikira kuna Yahova. Toera ndikwanirise pikiro ineyi, ndinakutumiza toera ukaphate basa pa tabhernakulu ku Silo.’ Mbwenye mwanace antawira: ‘Baba, khala mwapikira kuna Yahova, citani ninga mudapikirira imwe, ndilekeni ndiende ku mapiri toera ndikacedze na axamwali anga acikazi mu miyezi miwiri. Buluka peno, ndinaenda ku Silo.’ Mwana wa Yefte aphata basa mwakukhulupirika pa tabhernakulu mu umaso wace onsene. Mu pyaka pyonsene axamwali ace akhaenda ku Silo toera kamuona.

‘Munthu anafuna mwanace wa mamuna peno wankazi kupita ine, iye nkhabe thema kuna ine.’—Mateo 10:37