Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 35

Yana Aphemba Mwana

Yana Aphemba Mwana

Mamuna unango wa ku Israeli akhacemerwa Elikana akhali na akazi awiri, Yana na Penina, mbwenye iye akhafuna kakamwe Yana. Ndzidzi onsene Penina akhasingirira Yana thangwi nee akhali na anapiana, mbwenye Penina akhali na anapiana azinji. Pyaka pyonsene, Elikana akhakwata banjace toera kuenda ku Silo kalambira mu tabhernakulu. Ntsiku inango pikhali iwo kweneku, Elikana aona kuti Yana akhali wakutsukwala kakamwe. Iye alonga: ‘Ndaphata miyendo Yana, leka kulira. Iwe uli na ine, pontho ndisakufuna kakamwe.’

Mukupita kwa ndzidzi, Yana abuluka mbaenda kacita phembero. Mukhadembetera iye Yahova toera kumphedza, iye akhapitiriza kulira. Iye apikira: ‘Yahova, mungandipasa mwana wamamuna, ine ndinadzampereka kuna imwe toera akutumikireni mu umaso wace onsene.’

Nyantsembe Wankulu Eli, pidaona iye Yana mbakadembetera anyerezera kuti Yana akhadaledzera. Yana antawira: ‘Nkhabe, mbuyanga, ine nee ndaledzera. Basi ene ndikhalonga nyatwa zanga kwa Yahova.’ Eli adzindikira kuti akhadadawa, pontho ampanga: ‘Mulungu mbakupase pinafuna iwe.’ Yana akhurudzika mbaenda mwakukomerwa. Mbacidzati kupita caka cibodzi, Yana  abala mwana mbancemera Samweli. Unakwanisa kunyerezera kutsandzaya kudakhala na Yana?

Yana nee aduwala pikiro idacita iye kwa Yahova. Mudasiya Samweli kuyamwa, Yana aenda kansiya ku tabhernakulu toera atumikire kweneku. Yana apanga Eli: ‘Khombwani adaphemba ine ndi uyu. Iye anadzatumikira Yahova mu umaso wace onsene.’ Pyaka pyonsene Elikana na Yana akhaenda kaona Samweli pontho akhampasa nguwo zipswa. Yahova aphedza Yana toera kukhala na ana anango atatu acimuna na awiri acikazi.

‘Pitirizani kuphemba, munadzapaswa; pitirizani kusaka, munadzagumana.’—Mateo 7:7