Mu Israeli mukhali na njala. Nkazi Waciisraeli akhacemerwa Naomi afuluka kuenda ku dziko ya Moabu pabodzi na mamunace na anace awiri acimuna. Mukupita kwa ndzidzi mamuna wa Naomi afa. Anace amanga banja na akazi a ku Moabu, Rute na Orpa. Mwakutsukwalisa, ana a Naomi adzafa.

Mudabva Naomi kuti njala yamala mu Israeli, iye asankhula kubwerera ku nyumba. Rute na Orpa acita ulendo pabodzi na iye, mbwenye mukhaenda iwo, Naomi aapanga: ‘Imwe mukhali akazi adidi kuna ananga na akwenya adidi kwa ine. Ndisafuna kuti uwiri wanu musembwe pontho. Bwererani ku Moabu, kunyumba kwanu.’ Iwo alonga: ‘Ife tisakufunani! Nee tisafuna kukusiyani.’ Naomi apitiriza kuaphemba toera abwerere. Pakumalisira, Orpa abwerera, mbwenye Rute akhonda kubwerera. Naomi apanga Rute: ‘Orpa abwerera kuli mbumba yace na kuli alungu ace. Ndoko pabodzi na iye.’ Mbwenye Rute atawira: ‘Nee ndinadzakusiyani. Mbumba yanu inadzakhala mbumba yanga, na Mulungu wanu anadzakhalambo Mulungu wanga.’ Usanyerezera kuti Naomi apibva tani mudalonga Rute pyenepi?

Rute na Naomi afika mu Israeli mu ndzidzi ukhatoma anthu kubvuna sevadha. Ntsiku ibodzi, Rute aenda kaphalakatira peno kalokotera pidasala m’munda mwa mamuna akhacemerwa Bhoazi, mwana wa Rahabhe. Iye abva kuti Rute akhali nkazi wa ku Moabu wakuti apitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Naomi. Iye apanga anyabasa ace kuti pakubvuna akhonde kubulusa pyonsene toera Rute alokotere pidasala.

 Namaulo, Naomi abvundza Rute: ‘Ndi munda wa ani udaenda iwe kaphata basa lero?’ Rute atawira: ‘M’munda mwa mamuna anacemerwa Bhoazi.’ Naomi alonga: ‘Bhoazi ndi m’bodzi wa acibale a mamunanga. Pitiriza kuphata basa m’munda mwace pabodzi na atsikana anango. Kweneko unakhala wakutsidzikizika.’

Rute apitiriza kuphata basa m’munda mwa Bhoazi mpaka kumala kwa ndzidzi wakubvuna. Bhoazi adzindikira kuti Rute akhaphata basa mwaphinga, pontho akhali nkazi wadidi kakamwe. Mu ntsiku zenezi, mamuna angafa mbakhonda kusiya ana, wacibale wace akhafunika kumanga banja na nkazi adasiya iye. Natenepa, Bhoazi amanga banja na Rute. Iwo adzabala mwana akhacemerwa Obhedhe, wakuti adzakhala yavu wa Mambo Dhavidhi. Axamwali a Naomi akomerwa kakamwe. Iwo alonga: ‘Pakutoma, Yahova akupasa Rute, wakuti ndi munthu wadidi, cincino uli na ndzukulu. Yahova asimbwe.’

‘Alipo xamwali wakufunika kupita m’bale.’—Misangani 18:24