Pidafika Aisraeli ku Dziko Yakupikirwa, tabhernakulu yadzakhala mbuto ya ulambiri wandimomwene. Anyantsembe apfundzisa Mwambo, pontho atongi atsogolera mbumba. Misolo inatowera inadzapangiza kuti pisankhulo na macitiro a munthu pinakwanisa kukhuya uxamwali wace na Yahova ngakhale kucitisa anango kucita pinthu pyadidi peno pyakuipa. Pangani mwananu kuti Dhebhora, Naomi, Yoswa, Yana, mwana wankazi wa Yefte na Samweli akhali a pitsandzo pyadidi kwa anango akuti akhalambira Yahova. Pangizani kuti Rahabhe, Rute, Yaeli na Agibheoni asankhula kukhala kukhundu ya Aisraeli thangwi akhadziwa kuti Mulungu akhali na iwo.