Yahova apanga Mose: ‘Bwera kuna ine pa Phiri. Ndinadzalemba mitemo yanga pa miyala inafuna kukupasa ine.’ Mose akwira pa phiri mbakhala kweneko ntsiku 40 na masiku 40. Mu ndzidzi ukhali iye pa phiri, Yahova alemba Mitemo Khumi pa miyala miwiri mbaipasa Mose.

Mukupita kwa ndzidzi, Aisraeli anyerezera kuti Mose nee mbadabwerera pontho. Iwo apanga Aroni: ‘Tisafuna ntsogoleri. Ticitire mulungu!’ Aroni aapanga: ‘Ndipaseni ouro iri na imwe.’ Iye anyungulusa ouro mbacita dzimunthu ya mwana ng’ombe. Aisraeli alonga: ‘Mwana ng’ombe uyu ndi Mulungu wathu adatibulusa ku Ejito.’ Iwo atoma kulambira mwana ng’ombe wa ouro, mbacita phwando. Kodi pyenepi pikhali pyakuipa? Inde, thangwi mbumba ikhadapikira kulambira Yahova basi. Mbwenye iwo nee akwanirisa pikiro yawo.

 Yahova akhaona pikhacitika, pontho apanga Mose: ‘Ndoko kuna mbumba. Iyo nee ikundibvera, pontho ikulambira mulungu wauthambi.’ Mose akwata miyala miwiri mbatcitha pa phiri.

Mukhafika iye cifupi na ku misasa, Mose abva Aisraeli mbakaimba. Buluka penepo, aaona mbakabvina, pontho mbakagodamira mwana ng’ombe. Mose aipirwa kakamwe. Iye aponya miyala miwiri pantsi, miyala mbisweka. Mu ndzidzi ubodzi ene afudza dzimunthu. Buluka penepo abvundza Aroni: ‘Yakucitanji mbumba iyi, toera uileke mbicita madawo awa?’ Aroni atawira: ‘Lekani kuipirwa. Imwe musaidziwa mbumba iyi. Iwo akhafuna mulungu, natenepa, ndanyungulusa ouro yawo pa moto mbandicita mwana ng’ombe uyu!’ Aroni nee akhafunika kucita pyenepi. Mose abwerera pontho padzulu pa phiri mbadembetera kuna Yahova toera kulekerera mbumba.

Yahova alekerera ale akhali na cifuno cakum’bvera. Ukuona thangwi yanji Aisraeli akhafunika kutawira kutsogolerwa na Mose?

‘Ungapikira kuna Mulungu, leka kudembuka kukwanirisa, thangwi iye nkhabe komerwa na anthu akusowa ndzeru. Kwanirisa mphapo pidapikira iwe.’​—Koelete 5:3