Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 18

Thundudzi Ikugaka

Thundudzi Ikugaka

Mose akhala ku Midhiani pyaka 40. Iye amanga banja mbakhala na ana. Ntsiku inango pikhadyesa iye mabira cifupi na Phiri ya Sinai, aona cinthu cakudzumisa. Thundudzi ikhagaka, mbwenye nee ikhapya! Mudafendedzera Mose cifupi toera aonesese, abva fala pakati pa thundudzi mbilonga: ‘Mose! Leka fendedzera dhuzi na pano, dula ntsapato zako thangwi uli pa mbuto yakucena.’ Akhali Yahova akhalonga mukuphatisira anju.

Mose akhagopa, mbaphimbira nkhope yace. Fala yalonga: ‘Ine ndaona kuthabuka kwa Aisraeli. Ndisafuna kuti ndiapulumuse m’manja mwa Aejito, mbandiaendesa ku dziko yadidi. Iwe unadzatsogolera mbumba yanga toera kubuluka mu Ejito.’ Kodi Mose nee mbadadzumatirwa kakamwe na pyenepi?

Mose alonga: ‘Anthu angadibvundza kuti adandituma mbani, ndinalonganji?’ Mulungu atawira: ‘Apange kuti Yahova, Mulungu wa Abhrahamu, Izaki na Yakobe andituma kuna imwe.’ Mose alonga: ‘Ndiye tani mbumba ingakhonda kundibvera? Yahova apasa Mose cidzindikiro cakuti mbicidam’phedza. Iye apanga Mose toera aponye ndodo yace pantsi. Ndodo yasanduka kudza nyoka! Mose aphata ncira wa nyoka, mbisanduka pontho kudza ndodo. Mulungu alonga: ‘Ungapangiza cidzindikiro ceneci, ico cinadzapangiza kuti ndine adakutuma.’

Mose alonga: ‘Nee ndisakwanisa mwadidi kulonga.’ Yahova apikira kuna iye: ‘Ndinakupanga pinafuna iwe kulonga, na ndinatuma m’bale wako Aroni toera kukuphedza.’ Mudadziwa Mose kuti Yahova akhali na iye, akwata nkazace na anace mbabwerera ku Ejito.

‘Lekani dzudzumika kuti munalonganji peno munalonga tani. Thangwi ndzidzi unoyu munadzapaswa pinafunika toera mulonge.’ —Mateo 10:19