Aisraeli akhakakamizwa kuphata basa yakuwanga ninga mabitcu. Yahova atuma Mose na Aroni toera kuenda kuna Farau na mphangwa izi: ‘Siya mbumba yanga iende toera indilambire ku thando.’ Mwakudzikuza, Farau atawira: ‘Ine nkhabe bvera pinalonga Yahova, pontho nee ndinasiya Aisraeli aende.’ Farau aakakamiza toera aphate basa mwakuwanga kakamwe. Yahova mbadapfundzisa Farau cinthu cakufunika. Usadziwa munjira ipi? Iye abweresa Miliri Khumi mu Ejito. Yahova apanga Mose: ‘Farau nee akundibvera. Mangwana camacibese iye anakhala ku Nkulo wa Nilo. Ndoko kuna iye ukampange kuti, thangwi yakukhonda kutawirisa mbumba yanga iende, madzi onsene a mu Nkulo wa Nilo anasanduka kudza ciropa.’ Mose abvera mbaenda kuna Farau. Farau aona Aroni mbakamenya madzi a mu nkulo wa Nilo na ndodo, natenepa madzi asanduka kudza ciropa. Madzi atoma kununkha, ntsomba zafa, pontho mu nkulo nee mukhali na madzi adidi toera kumwa. Farau apitiriza kukhondesa Aisraeli aende.

 Pakupita ntsiku zinomwe, Yahova atuma pontho Mose toera kuenda kuna Farau na mphangwa izi: ‘Ungakhonda siya mbumba yanga iende, Ejito anadzala na matesi.’ Aroni athukula ndodo yace, matesi mbatoma kudzala n’dziko ya Ejito. Anthu akhaona matesi n’nyumba zawo, pa matalimba awo na m’maphande awo. Matesi akhali m’mbuto zonsene! Farau aphemba Mose toera aphembe Yahova kuti amalise muliri unoyu. Farau akhadapikira kuti mbadasiya Aisraeli aende. Natenepa, Yahova alimirisa muliri, pontho Aejito akhafikira matesi akufa m’mitutu. Mu Ejito mwatoma kununkha. Mbwenye Farau apitiriza kukhondesa Aisraeli aende.

Buluka penepo, Yahova apanga Mose: ‘Panga Aroni amenye pfumbi ya pantsi na ndodo yace toera isanduke kudza imbu.’ Mudamenya Aroni pfumbi, imbu zadzala konsene kwene. Anthu anango mwa mbumba ya Farau ampanga: ‘Muliri uyu wabwereswa na Mulungu.’ Mbwenye, Farau apitiriza kukhondesa Aisraeli aende.

‘Ndinadzaapangiza mphambvu na mbiri yanga, iwo mbadzindikiradi kuti dzina yanga ndi Yahova.’ —Yeremiya 16:21