Yahova apanga Yakobe kuti mbadantsidzikiza ninga mudatsidzikiza iye Abhrahamu na Izaki. Yakobe aenda kakhala ku mbuto inacemerwa Harani. Kweneko iye amanga banja, akhala na banja ikulu, pontho adzakhala wakupfuma kakamwe.

Mukupita kwa ndzidzi, Yahova ampanga: ‘Bwerera ku dziko idabalwa iwe.’ Natenepa, Yakobe na banjace atoma kubwerera. Ukhali ulendo wakulapha. N’njira anthu anango akhapanga Yakobe: ‘Ezau ali kudza kuna imwe, mbaperekerwa na amuna 400!’ Yakobe akhagopa kuti iye na banjace mbadaphiwa na Ezau. Iye aphembera kuna Yahova: ‘Ndaphata miyendo, ndipulumuseni m’manja mwa m’bale wanga.’ Mangwana mwace Yakobe atumiza miyoni kuna Ezau ya mabira mazinji, mbuzi, ng’ombe, makamero na makavalu.

Ntsiku ibodzi ene na masiku, pikakhala Yakobe ekhene, aona anju! Anju unoyu atoma kumenyana na Yakobe. Iwo amenyana mpaka kunja kuca. Ngakhale Yakobe aphekeswa, iye nee asiya kuti anju aende. Anju alonga: ‘Ndileke ndiende.’ Mbwenye Yakobe alonga: ‘Sinakuleka tayu, mbudzati kundipasa nkhombo.’

Pakumalisa, anju apasa nkhombo Yakobe. Mu ndzidzi unoyu Yakobe adziwa kuti nee akhafunika kugopa Ezau.

Ntsiku ineyi namacibese, Yakobe aona nakutali Ezau na amuna 400. Mudafika iwo cifupi, Yakobe agodama kanomwe pamaso pa m’bale wace. Ezau athamanga mpaka pana Yakobe  mbankhumbatira. Uwiri wawo atoma kulira mbakhazikisa ntendere. Nee musaonambo kuti Yahova akomerwa kakamwe kuona njira idatsalakana Yakobe nkhani ineyi?

Buluka penepo, Ezau abwerera kunyumba kwace. Yakobe apitiriza ulendo wace mpaka kuna anyakubalace. Yakobe adzakhala na ana amuna 12. Madzina awo akhali: Rubheni, Simeoni, Levi, Yuda, Dhani, Nafitali, Gadhi, Asere, Isakare, Zabhuloni, Zuze na Bhenjamini. M’bodzi mwa ana anewa akhacemerwa Zuze, aphatisirwa na Yahova toera kupulumusa mbumba Yace. Usadziwa pidacita iye? Tinadzapfundza pyenepi.

‘Pitirizani kufuna anyamalwa anu. Phembererani ale anakutcingani, toera mukhale ana a Babanu wakudzulu.’—Mateo 5:44, 45