Loti akakhala ku Kanani na tiu wace wang’ono anacemerwa Abhrahamu. Abhrahamu na Loti adzakhala na pinyama pizinji kwakuti nee akhalibve na mbuto yakukwana. Abhrahamu alonga na Loti: ‘Mbatimwazane, mphapo; ungafuna kuenda nkono wa bzwere, ine ndinenda nkono wa madyo.’ Abhrahamu nee akhafuna kukhala wakutoma kusankhula. Iye asiya Loti toera asankhule pakutoma. Kodi Abhrahamu nee ndi munthu wakukoma ntima?

Loti aona khundu ibodzi yakubalika kakamwe, cifupi na nzinda wa Sodhoma. Mbuto ineyi ikhali na madzi mazinji na tsanga yadidi. Natenepa, Loti asankhula mbuto ineyi mbafuluka pabodzi na banjace.

Anthu a ku Sodhoma na a nzinda wa Gomora akhali akuipa kakamwe. Natenepa, iwo akhali akuipa kakamwe kwakuti Yahova atonga kufudza mizinda ineyi. Mbwenye Mulungu akhafuna kupulumusa Loti na banjace. Yahova atuma aanju awiri toera kuacenjeza: ‘Lamukani, mubuluke kuno, thangwi Yahova asafuna afudze nzinda.’

Loti nee abuluka mwakucimbiza. Iye akhadembuka pyace. Natenepa, aanju aphata nkono wa Loti, wa nkazace na anace awiri acikazi mbaabulusa mu nzinda. Aanju alonga: ‘Thawani, mungafuna kukoya umaso wanu. Lekani kuyang’ana nduli, mungayang’ana nduli munafa.’

Mudafika iwo mu nzinda ukhacemerwa Zoari, Yahova afudza Sodhoma na Gomora mukuphatisira moto na enxofre. Mizinda iyi  miwiri yafudzirwatu. Mudakhonda bvera nkazi wa Loti pitsogolero pya Yahova mbayang’ana nduli, iye asanduka kudza culu ca munyu! Loti na anace acikazi apulumuka thangwi iwo abvera Yahova. Iwo atsukwala thangwi yakukhonda bvera kwa nkazi wa Loti. Mbwenye iwo akhali akutsandzaya thangwi yakubvera pitsogolero pya Yahova.

‘Kumbukirani nkazi wa Lote.’ —Luka 17:32