Yahova alonga: ‘Ndinadzapukuta misozi yonsene m’maso mwawo. Nkhabe kudzaonekabve kulira, mautenda peno kufa. Pinthu pyonsene pyakale pinadzaduwalika.’

Yahova acita Adhamu na Eva mbaaikha m’munda wa Edheni toera akhale mwakutsandzaya na mwantendere. Iwo mbadalambira Babawo wakudzulu na kudzadza dziko yapantsi na anawo. Adhamu na Eva nee abvera Yahova, mbwenye cifuniro cace nee cacinja. M’bukhu ino, taona kuti pyonsene pinalonga Yahova pisacitikadi. Mu Umambo wace, iye anadzabweresa nkhombo zakutsandzayisa pa dziko yapantsi, ninga pidapikira iye Abhrahamu.

Mwakukhonda dembuka, Sathani, mademonyo ace na anthu onsene akuipa anadzafudzwa. Anthu onsene anadzalambira basi ene Yahova. Ife nee tinadzaduwala peno kufa. Mbuto mwace, ntsiku zonsene tinadzalamuka na ungumi wadidi, pontho mwakutsandzaya. Dziko inadzakhala paraizu. Anthu onsene anadzakhala na pyakudya pyadidi,  pontho nee anadzagopa cinthu m’manyumba mwawo. Anthu anadzakhala akukoma ntima, tayu auphanga. Pinyama pya ntsanga nee pinadzatigopa, ife nee tinadzapigopambo.

Pinadzakhala pyakutsandzayisa kakamwe Yahova angatoma kulamusa anthu muli akufa. Ife tinadzadziwa anthu a ndzidzi wakale, ninga Abheli, Nowa, Abhrahamu, Sara, Mose, Rute, Estere na Dhavidhi. Iwo anadzaphata basa pabodzi na ife toera kucitisa dziko yapantsi kukhala paraizu. Ndzidzi onsene panadzaoneka mabasa mazinji adidi toera kucita.

Yahova asafuna kuti imwe mugumanike mu Paraizu. Imwe munadzadziwa mwadidi Yahova. Tendeni tipitirize kukhala xamwali wa Yahova, cincino na kwenda na kwenda!

‘Imwe, Yahova Mulungu wathu, pisafunika kuti mutambire mbiri, kulemerera na mphambvu, thangwi imwe mwacita pinthu pyonsene.’—Apokalipse 4:11