Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 101

Paulu Atumizwa ku Roma

Paulu Atumizwa ku Roma

Paulu amalisa ulendo wace wacitatu wakumwaza mphangwa ku Yerusalemu. Iye amangwa mbaikhwa n’kaidi. Camasiku, Yezu aonekera kuna Paulu m’masomphenya mbampanga: ‘Iwe unadzaenda ku Roma toera kamwaza mphangwa kweko.’ Paulu akwatwa kubuluka ku Yerusalemu kuenda ku Sezareya. Kweneko akhala pyaka piwiri n’kaidi. Mu ndzidzi ukhatongwa iye na Governadoro Festo, Paulu aphemba: ‘Ndisafuna kutongwa na Sezari ku Roma.’ Festo alonga: ‘Ungafuna kutongwa na Sezari, unadzaenda kuna Sezari.’ Paulu akwizwa m’bote ikhaenda ku Roma pabodzi na Akristu awiri, Luka na Aristarko.

Pikhacita iwo ulendo na bote, paoneka condzi cikulu mu ntsiku zizinji. Onsene m’bote akhanyerezera kuti anafa. Mbwenye Paulu alonga: ‘Amunamwe, anju andipanga mu ndoto: ‘Paulu, leka gopa. Iwe unafika mwadidi ku Roma pabodzi na onsene ali m’bote.’ Paulu apanga amuna akhacita ulendo: ‘Lekani gopa! Nee tinafa.’’

Condzi capitiriza mu ntsiku 14. Mukupita kwa ndzidzi, iwo aona ntsuwa ya Malta mbabverana kuenda kweneko. Mbadzati kufika pa ntsuwa, bote yamenya pantsi mbigwandika maphindi-maphindi. Mbwenye onsene akukwana 276 apulumuka. Anango asambirira mbwenye anango akhakwira maphindi a bote toera kufika pa ntsuwa. Pidafika iwo pa ntsuwa ya Malta, anthu a kweneko aatsalakana mwadidi, pontho agasa moto toera awothe.

Pakumala miyezi mitatu, anyankhondo akwata Paulu m’bote inango mbaenda naye ku Roma. Mudafika iye ku Roma, abale aenda kamuona. Mudaona iye abale, Paulu apereka takhuta kuna Yahova mbakhala wacipapo. Ngakhale Paulu akhali n’kaidi, iye akhatawiriswa kukhala panyumba yakulugari mbakaonerwa na nyankhondo. Iye akhala kweneko pyaka piwiri. Pikhaenda anthu kaona Paulu, iye akhaamwazira mphangwa za Umambo wa Mulungu mbaapfundzisa pya Yezu. Paulu alembambo matsamba mbatumiza ku mipingo ya Azya Menori na Yudeya. Yahova aphatisira Paulu toera kumwaza mphangwa zadidi kuna madzindza.

‘Pa mabasa athu onsene tioneke ninga atumiki a Mulungu mbatipirira pa kutsukwala, pa nyatwa na pakuthabuka.’—2 Akorinto 6:4