Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 102

Masomphenya Adaoneswa Juwau

Masomphenya Adaoneswa Juwau

Pikhali mpostolo Juwau n’kaidi pa ntsuwa ya Patimo, Yezu ampangiza masomphenya akukwana 16 a pinthu pya ntsogolo. Masomphenya anewa apangiza kuti Yahova anadzacenesa tani dzina yace, Umambo wace unadzabwera tani, pontho cifuniro cace cinadzacitika tani pa dziko ya pantsi ninga kudzulu.

Pa masomphenya mabodzi, Juwau aona Yahova pa mpando wa Umambo kudzulu. Mpando unoyu, wazungulirwa na akulu a mpingo akukwana 24 akuti abvala nguwo zakucena na nthimba za ouro. Piphaliwali na dzumbi ya kudhima ikhabuluka pa mpando wa Umambo wa Yahova. Akulu a mpingo 24 agodama patsogolo pa Yahova mbamulambira. Pa masomphenya anango, Juwau aona mwinji ukulu kubulukira m’madzindza onsene, anthu onsene na pilongero pyonsene mbakalambira Yahova. Mwanabira, wakuti ndi Yezu, aakumbiza mpaka kuna madzi a umaso. Buluka penepo, pa masomphenya anango, Yezu atoma kutonga ninga Mambo kudzulu pabodzi na akulu a mpingo akukwana 24. Pa masomphenya adatowera, Juwau aona Yezu mbamenyana na nyangumi, wakuti ndi Sathani na mademonyo ace. Yezu aaponya pa dziko yapantsi kubuluka kudzulu.

 Juwau aona masomphenya anapangiza Mwanabira na anthu akukwana 144.000 mbakalimira pa Phiri ya Sioni. Iye aonambo anju ibodzi mbikamburuka pa dziko yapantsi, mbipanga anthu toera kugopa Mulungu na Kumpasa mbiri.

Pa masomphenya anango adatowera, nkhondo ya Armajedhoni yatoma. Mu nkhondo ineyi, Yezu na anyankhondo ace amalisa makhaliro akuipa a dziko ya Sathani. Pa masomphenya akumalisa, Juwau aona ntendere pa dziko yapantsi ninga kudzulu. Yahova afudziratu Sathani na dzindza yace. Anthu onsene kudzulu na pantsi asaona dzina ya Yahova kukhala yakucena, pontho asalambira iye basi.

‘Ndinadzaikha udani pakati pa iwe na nkazi, pakati pa mbeu yako na mbeu yace. Iye anadzanyedza nsolo wako na iwe unadzaluma citende cace.’—Genesi 3:15