Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 77

Yezu na Nkazi wa ku Samariya

Yezu na Nkazi wa ku Samariya

Pakumala Paskwa, Yezu na anyakupfundzace apita na ku Samariya pakubwerera ku Galileya. Cifupi na nzinda wa Sikari, Yezu alimira cifupi na ncera toera kupuma. Mu ndzidzi unoyu anyakupfundzace aenda ku nzinda kagula cakudya.

Nkazi wa ku Samariya afika pa ncera kudzatunga madzi. Yezu alonga: ‘Ndipasembo madzi toera ndimwe.’ Nkazi alonga: ‘Thangwi yanji mukulonga na ine? Ine ndine nkazi wa ku Samariya. Ayuda nee asalonga na Asamariya.’ Yezu alonga: ‘Mbudadziwa kuti ndine ani, mbudandiphemba madzi, ine mbidakupasa madzi a umaso.’ Nkazi abvundza: ‘Pyenepi pisabvekanji?’ Yezu alonga: ‘Munthu onsene anamwa madzi anampasa ine nee anabva pontho nyota.’ Nkazi atawira: ‘Mbuya, ndipaseni madzi anewa.’

Natenepa, Yezu alonga: ‘Kacemere mamunako.’ Nkazi atawira: ‘Ine nkhabe mamuna.’ Yezu alonga: ‘Iwe ukulonga undimomwene. Ukhadamanga banja kaxanu, cincino usakhala na mamuna wakuti nee ndi mamunako.’ Nkazi atawira: ‘Ndikuona kuti imwe ndimwe mprofeta. Mbumba yathu isalonga kuti tisafunika kulambira Mulungu pa phiri iyi, mbwenye Ayuda asalonga kuti tisafunika kulambira mu Yerusalemu. Ndisakhulupira kuti Mesiya angafika, anadzatipfundzisa kuti tinalambira tani.’ Buluka penepo, Yezu apanga nkazi unoyu cinthu cakuti nee akhadapanga kale anthu anango: ‘Ine ndine Mesiya.’

Nkazi athamanga mbaenda ku nzinda kapanga Asamariya:  ‘Ndalonga na munthu wakuti asadziwa pyonsene thangwi ya ine. Ndikuona kuti iye ndi Mesiya. Tendeni mukamuone!’ Iwo aenda naye pa ncera mbabvesera pikhalonga Yezu.

Asamariya aphemba Yezu toera akhale mu nzinda wawo. Mu ntsiku ziwiri, iye apfundzisa mu nzinda unoyu, anthu azinji ankhulupira. Anthu a mu nzinda apanga nkazi wa ku Samariya: ‘Cincino tisadziwa kuti mamuna uyu ndiye anafuna kupulumusa dziko.’

‘Bwera! Munthu ananyota abwere; ule anafuna atambire mwakukhonda lipa madzi a umaso.’—Apokalipse 22:17