Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akutoma a Khundu 11

Mafala Akutoma a Khundu 11

Mbiri zinafuna ife kupfundza cincino zisagumanika m’Malemba Acigerego Acikristu. Yezu abalwa m’banja yakucepeseka yakuti ikhakhala mu nzinda ung’ono. Iye akhaphata basa na babace, wakuti akhali nyakupala matabwa. Yezu ndiye akhafuna kudzapulumusa anthu onsene. Yahova asankhula Yezu toera kukhala mambo wa Umambo wa kudzulu. Khala ndimwe nyakubala, phedzani mwananu toera kuona kuti thangwi yanji Yahova asankhula banja yadidi toera kukuza Yezu. Onani kuti Yahova atsidzikiza tani Yezu ndzidzi ukhafuna phiwa iye na Herodhi na kuona kuti nkhabepo cinthu cinapingiza cifuniro ca Mulungu. Onani kuti Yahova asankhula tani Juwau toera kukhunganyira Yezu njira.  Gomezerani kuti Yezu apangiza tani kuti akhali na udziwisi wa Yahova ngakhale pikhali iye m’phale.

MU KHUNDU INO

NSOLO 68

Elizabheti Akhala na Mwana

Thangwi yanji mamuna wa Elizabheti nee akhakwanisa kulonga mpaka kubalwa kwa mwana?

NSOLO 69

Gabhriyeli Aenda Kaona Mariya

Iye apanga Mariya mphangwa zakuti zacinja umaso wace.

NSOLO 70

Aanju Adziwisa Kubalwa Kwa Yezu

Akumbizi adabva cidziwiso acita pinthu mwakucimbiza.

NSOLO 71

Yahova Atsidzikiza Yezu

Mambo wakuipa akhafuna kupha Yezu.

NSOLO 72

M’phale Yezu

Kodi iye akwanisa tani kucitisa apfundzisi mu templo kudzumatirwa?

NSOLO 73

Juwau Akhunganya Njira

Juwau akula mbakhala mprofeta. Iye akhapfundzisa kuti Mesiya akubwera. Kodi anthu akhuyiwa tani na mphangwa zenezi?