Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 61

Iwo Nee Alambira Dzimunthu

Iwo Nee Alambira Dzimunthu

Mukupita kwa ndzidzi mambo Nabhukodhonozore adzacita dzimunthu ikulu ya ouro pa mbuto ikhacemerwa Dhura. Iye acemeresa anthu akufunika kakamwe a ku Bhabhilonya kuphatanizambo Sadrake, Misake na Abhedhenego. Mambo alonga: ‘Mungabva nyimbo, godamani toera kulambira dzimunthu iyi! Munthu anakhonda kugodamira dzimunthu anaponywa n’djenje ya moto.’ Kodi Ahebheri atatu mbadasiya kulambira Yahova mbalambira dzimunthu?

Buluka penepo, mambo apanga anyakuimba toera kuliza pyakuimba napyo. Onsene agodama mbalambira dzimunthu, mbwenye Sadrake, Misake na Abhedhenego akhonda. Amuna anango adzindikira pyenepi mbaenda kapanga mambo: ‘Ahebheri atatu akhonda kulambira dzimunthu yanu.’ Nabhukodhonozore aacemeresa mbaapanga: ‘Ndinakupasani mwai unango toera mulambire dzimunthu. Mungakhonda, ndinakuponyani n’djenje ya moto. Nkhabepo mulungu anakwanisa kukupulumusani m’manja mwanga.’ Ahebheri atatu atawira: ‘Nee tisafuna mwai unango. Mulungu wathu anatipulumusa. Oo Mambo, ngakhale Mulungu angakhonda kutipulumusa, ife nee tinalambira dzimunthu yanu.’

Nabhukodhonozore aipirwa kakamwe. Iye apanga atumiki ace: ‘Gasani moto toera upise kakamwe kupiringana wa ntsiku zonsene!’ Buluka penepo, iye apanga anyankhondo ace: ‘Mangani  amuna awa muaponye pa moto!’ Moto ukhapisa kakamwe kwakuti anyankhondo adafika cifupi afa mu ndzidzi ubodzi ene. Ahebheri atatu aponywa pakati pa moto. Mbwenye mudayang’ana Nabhukodhonozore, aona amuna anai mbakafamba pakati pa moto. Iye agopa kakamwe mbabvundzisa atumiki ace akunyindirika: ‘Kodi ife nee taponya amuna atatu pa moto? Ndikuona anai, pontho wacinai asaoneka ninga anju!’

Nabhukodhonozore afendedzera cifupi mbaacemera: ‘Bulukani, imwe atumiki a Mulungu Wankulu Kakamwe!’ Anthu onsene adzumatirwa kakamwe mudaona iwo Sadrake, Misake na Abhedhenego mbakabuluka pa moto nee kupya. Manungo awo, tsisi yawo na nguwo zawo nee zapya, pontho nee akhanunkha utci.

Nabhukodhonozore alonga: ‘Mulungu wa Sadrake, Misake na Abhedhenego ndi Mulungu wamphambvu. Iye atuma anju wace toera kuapulumusa. Nkhabepo mulungu unango ninga wawo.’

Ahebheri atatu asankhula kukhala akukhulupirika kuna Yahova mwakukhonda tsalakana pikhafuna kucitika. Iwembo?

‘Ndi Yahova Mulungu wako anafunika iwe kulambira, pontho usafunika kutumikira iye basi.’ —Mateo 4:10