Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 60

Umambo Wakuti Unadzakhala Kwenda na Kwenda

Umambo Wakuti Unadzakhala Kwenda na Kwenda

Ntsiku inango namasiku, Mambo Nabhukodhonozore alota pyakugopswa. Iye adzudzumika kakamwe mbakhonda kwanisa kugona. Iye acemeresa mang’anga ace mbaapanga: ‘Ndifokotozereni pidalota ine.’ Iwo atawira: ‘Mambo, tipangeni pidalota imwe.’ Mbwenye Nabhukodhonozore aatawira: ‘Nkhabe! Ndifokotozereni pidalota ine, mungakhonda ndinakuphani.’ Iwo alonga pontho: ‘Tipangeni pidalota imwe toera tikufokotozereni.’ Nabhukodhonozore aatawira: ‘Imwe musafuna kundinyengeza. Ndifokotozereni pidalota ine!’ Iwo apanga mambo: ‘Nkhabepo munthu anakwanisa kucita pyenepi. Pinaphemba imwe nkhabe kwanisika.’

Nabhukodhonozore aipirwa kakamwe mbalonga kuti amuna onsene audziwisi a Bhabhilonya asafunika kuphiwa. Pyenepi pikhaphatanizambo Dhanyeli, Sadrake, Misake na Abhedhenego. Dhanyeli aphemba mambo ntsiku zingasi. Buluka penepo iye na axamwali ace aphembera kuna Yahova mbaphemba toera aaphedze. Yahova acitanji?

Kubulukira m’masomphenya, Yahova aonesa Dhanyeli ndoto ya Nabhukodhonozore na mabvekero ace. Mangwana mwace, Dhanyeli aenda kuna ntumiki wa mambo mbampanga: ‘Lekani kupha anyaudziwisi. Ine ndinafokotoza ndoto ya mambo.’ Ntumiki unoyu akwata Dhanyeli mbaenda naye kuna Nabhukodhonozore. Dhanyeli apanga mambo: ‘Mulungu akupangizani pinafuna kukucitikirani kutsogolo. Ndoto yanu ndi iyi: Mwaona dzimunthu yakulapha. Nsolo wa dzimunthu ineyi ukhali wa ouro, diti na mikono ikhali ya parata, mimba na ntcafu pikhali pya safuli; miyendo ikhali ya utale, manyalo akhali uku utale uku dongo. Buluka penepo, mwala wabuluka pa phiri mbumenya pa manyalo ace. Dzimunthu yasweka mpaka kudza pfumbi mbimwazika na mphepo. Mwala wadzakhala phiri ikulu, mbiphimbira dziko yonsene.’

 Buluka penepo, Dhanyeli alonga: ‘Mabvekero a ndoto yanu ndi awa: Nsolo wa ouro ndi umambo wanu. Parata ndi umambo unafuna kutowera. Buluka penepo, panadzaoneka umambo unango wakulandana na nkuwa, wakuti unadzatonga dziko yonsene. Kubuluka umambo unoyu, unadzatowera unango wakuwanga ninga utale. Pakumalisira, panadzaoneka umambo wakugawika, khundu ibodzi inadzakhala yakuwanga ninga utale, khundu inango inadzakhala yakufewa ninga dongo. Mwala udasanduka kudza phiri ndi Umambo wa Mulungu. Umambo unoyu unadzafudza maumambo awa onsene, pontho iwo unadzakhala kwenda na kwenda.’

Mudabva Nabhukodhonozore pyenepi, agodama patsogolo pa Dhanyeli mpaka nkhope yace kugwentsa pantsi. Iye alonga: ‘Ndi Mulungu wako adakufokotozera mabvekero a ndoto yanga. Nkhabepo Mulungu unango ninga iye.’ M’mbuto mwakupha Dhanyeli, Nabhukodhonozore ancitisa kukhala nkadamu wa anyaudziwisi, pontho amuikha ninga ntongi wa mizinda yonsene ya Bhabhilonya. Waona kuti Yahova atawira tani phembero ya Dhanyeli?

‘Iwo agumanyikana pabodzi pa mbuto inacemerwa mu Cihebheri Armajedhoni.’—Apokalipse 16:16