Yahova asankhula Yeremiya toera kukhala mprofeta wa mbumba ya Yuda. Iye ampanga toera aende kamwaza mphangwa kuna mbumba na kuicenjeza toera isiye kucita pinthu pyakuipa. Yeremiya alonga: ‘Yahova, ine ndiciri mwana. Ine nkhabe dziwa kuti ndinalonga tani na mbumba.’ Yahova antawira: ‘Leka gopa. Ndinakupanga pinafuna iwe kulonga. Ine ndinadzakuphedza.’

Yahova apanga Yeremiya toera agumanyize akulu a mbumba, aswe cikalango ca dongo pamaso pawo na kuapanga: ‘Yerusalemu anadzaswiwa ninga cikalango ici.’ Mudacita Yeremiya pidapangwa iye na Yahova, akulu a mbumba aipirwa kakamwe. Nyantsembe akhacemerwa Pakhure amenya Yeremiya mbam’mangira pa matabwa. Iye aphuphudza nee kwanisa tekenyeka. Mangwana mwace namacibese, Pakhure ansudzula. Yeremiya alonga: ‘Nee ndinamwaza pontho mphangwa.’ Kodi iye asiyadi? Nkhabe. Mudanyerezera Yeremiya thangwi ya pidancitikira, iye alonga: ‘Mphangwa za Yahova ndi ninga moto mu ntima mwanga. Nee ndinasiya kumwaza mphangwa.’ Yeremiya apitiriza kucenjeza mbumba.

Mukupita pyaka, mu nzinda wa Yuda mwadzakhala na mambo mupswa. Anyantsembe na aprofeta authambi akhatcinga mphangwa za Yeremiya. Iwo apanga akulu a mbumba: ‘Mamuna uyu athema kuphiwa.’ Yeremiya alonga: ‘Mungandipha, munapha munthu wakusowa mulando. Mafala analonga ine si anga tayu, mbwenye ndi a Yahova.’ Mudabva akulu a mbumba, iwo alonga: ‘Mamuna uyu nee athema kuphiwa.’

Yeremiya apitiriza kumwaza mphangwa, pyenepi pyacitisa kuti akulu a  mbumba kuipirwa kakamwe. Iwo aphemba mambo toera kupha Yeremiya. Mambo aapanga toera acite pinafuna iwo kuna Yeremiya. Iwo akwata Yeremiya mbaenda kamponya mu ncera wakuzika na wakudzala na matope, toera afe mwenemo. Yeremiya atoma kulirima m’matope.

Buluka penepo, nkadamu wa pa thando yakutonga miseru akhacemerwa Ebhedhemeleke, apanga mambo: ‘Akulu a mbumba aponya Yeremiya mu ncera! Tingansiya mwenemo, iye anafa.’ Mambo atuma Ebhedhemeleke pabodzi na amuna 30 toera aende kabulusa Yeremiya mu ncera. Kodi ife tinakwanisambo kutowezera Yeremiya mbatipitiriza kumwaza mphangwa ngakhale mu ndzidzi wakutcingwa?

‘Imwe munadzatcingwa na anthu onsene thangwi ya dzina yanga. Mbwenye anapirira mpaka kufika kunkhomo, anadzapulumuswa.’ —Mateo 10:22