Mukupita kwa ndzidzi, Bhaltazare adzakhala mambo wa Bhabhilonya. Ntsiku inango namasiku iye acemeresa anthu akufunika a mu nzinda unoyu toera kugumanika pa phwando. Iye atuma atumiki ace toera kubulusa makopo a ouro adakwata Nabhukodhonozore mu templo ya Yahova. Bhaltazare na alendo ace amwera makopo anewa mbalambira alungu awo. Mwakututumusa, waoneka nkono wa munthu mbukalemba mafala akukhonda dziwika pa paredhi ya mbuto ikhadyera iwo.

Bhaltazare agopa kakamwe. Iye acemeresa mang’anga ace mbapikira kuna iwo: ‘Munthu anakwanisa kufokotoza mafala awa, ndinadzamuikha ntongi wacitatu wa Bhabhilonya.’ Iwo ayesera, mbwenye nee m’bodzi akwanisa kufokotoza. Nkazi wa mambo abwera mbalonga: ‘Mamuna anacemerwa Dhanyeli aphatisirwa na Nabhukodhonozore toera kufokotoza ndoto. Iye anakwanisa kufokotoza mafala anewa.’

Dhanyeli aenda kuna mambo. Bhaltazare apanga Dhanyeli: ‘Ungakwanisa kuleri mafala awa na kuafokotoza, ndinakupasa nkufu peno colar ya ouro, pontho ndinadzakuikha ninga mambo wacitatu wa Bhabhilonya.’ Dhanyeli alonga: ‘Nee ndisafuna miyoni yanu, mbwenye ndinakupangani mabvekero a mafala anewa. Babanu, Nabhukodhonozore, adzikuza. Natenepa Yahova ancepesa. Imwe musadziwa pyonsene pidancitikira, mbwenye mwapwaza Yahova thangwi yakumwera vinyu makopo a ouro adakwatwa mu templo Yace. Na thangwi ineyi Mulungu alemba mafala awa: Mene, Mene, Tekele na Paresi. Mafala anewa asabveka kuti Amedi na Apersiya anadzakunda Bhabhilonya, pontho imwe nee munadzakhalabve mambo.’

Nzinda wa Bhabhilonya ukhaoneka ninga nkhabe munthu mbadakwanisa kuukunda. Iwo ukhadatsidzikizwa na mipanda yakuwanga na nkulo wakuzika. Mbwenye  masiku mabodzi ene Amedi na Apersiya akunda Bhabhilonya. Mambo wa Apersiya, Siro, apwesa madzi a mu nkulo mpaka anyankhondo kukwanisa kuwambuka, mbafika pa misuwo ya nzinda. Mudafika iwo pa misuwo, iyo ikhali yakufunguka! Anyankhondo apita, akunda nzinda, pontho apha mambo. Buluka penepo Siro adzakhala mambo wa Bhabhilonya.

Mu caka ceneci, Siro alonga: ‘Yahova andipanga toera kumanga papswa templo yace ku Yerusalemu. Onsene mwa mbumba yace anafuna kuphedzera mbaende.’ Natenepa, ninga pidapikira Yahova, Ayuda azinji abwerera ku Yerusalemu mudamala pyaka 70 pakumala kufudzwa. Siro apereka makopo a ouro na a parata na pyonsene pidakwata Nabhukodhonozore mu templo. Waona kuti Yahova aphatisira tani Siro toera kuphedza mbumba Yace?

‘Wagwa nzinda wa Bhabhilonya Wankulu, mbusanduka kudza mbuto inakhala mademonyo.’—Apokalipse 18:2