Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 58

Kufudzwa Kwa Yerusalemu

Kufudzwa Kwa Yerusalemu

Mwakubwereza-bwereza mbumba ya Yuda ikhasiya Yahova mbilambira alungu authambi. Mu pyaka pizinji, Yahova akhapitiriza kuaphedza. Iye atuma aprofeta azinji toera kuacenjeza, mbwenye iwo nee akhaabvera. M’mbuto mwace iwo akhapwaza aprofeta. Kodi Yahova acitanji toera kumalisa ulambiri wawo wapezi?

Mambo wa ku Bhabhilonya, Nabhukodhonozore, akhakunda mizinda mizinji. Paulendo wakutoma udakunda iye Yerusalemu, iye akwata Mambo Yoakini, ana a mambo, anyankhondo na amuna a maluso mbaaendesa ku Bhabhilonya. Iye akwatambo pinthu pyonsene pikhali mu templo ya Yahova. Buluka penepo, Nabhukodhonozore aikha Zedhekiya ninga mambo wa Yuda.

Pakutoma, Zedhekiya akhabvera Nabhukodhonozore. Mbwenye madzindza akhali cifupi na Yerusalemu na aprofeta authambi apanga Zedhekiya toera akhonde bvera Nabhukodhonozore. Mbwenye Yeremiya ancenjeza: ‘Ungakhonda kumbvera, anthu a mu Yuda anadzaphiwa, anadzasowa pyakudya, pontho anadzabva kupha.’

Mudapita pyaka pisere, Zedhekiya asankhula kukhonda bvera mambo wa ku Bhabhilonya. Iye aphemba anyankhondo a ku Ejito toera kumphedza. Nabhukodhonozore atuma anyankhondo ace toera kufudza Yerusalemu. Iwo amanga misasa yawo nkhundu mwa nzinda. Yeremiya apanga Zedhekiya: ‘Yahova alonga kuti ungaperekeka, unadzapulumusa umaso wako na nzinda. Mbwenye ungakhonda, Abhabhilonya anadzapisa Yerusalemu, pontho anakukwata mbakufungira n’kaidi.’ Zedhekiya alonga: ‘Nee ndinaperekeka!’

 Mudapita caka na hafu, anyankhondo a ku Bhabhilonya aswa mipanda ya Yerusalemu mbapisa nzinda na moto. Iwo apisa templo, apha anthu azinji, mbamanga anthu azinji toera kuenda nawo ku Bhabhilonya.

Zedhekiya abuluka mu Yerusalemu mbathawa, mbwenye Abhabhilonya antowera. Iwo amphata cifupi na nzinda wa Yeriko, mbaenda naye kuna Nabhukodhonozore. Mambo wa Bhabhilonya acitisa Zedhekiya aone mu ndzidzi ukhaphiwa anace. Nabhukodhonozore aswa maso a Zedhekiya mbanfungira n’kaidi. Iye akhala mwenemo mpaka kufa. Mbwenye Yahova acita pikiro thangwi ya mbumba ya Yuda: ‘Pakumala pyaka 70, ndinadzacitisa kuti mubwerere ku Yerusalemu.’

Ninji pidacitika kwa anapiana adakwatwa ninga mabitcu kuenda ku Bhabhilonya? Kodi iwo mbadapitiriza kukhala akukhulupirika kuna Yahova?

‘Yahova Mulungu wa Mphambvu Zonsene, kutonga kwanu ndi kwadidi na kwakulungama.’ —Apokalipse 16:7