Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 66

Esdhra Apfundzisa Mwambo wa Mulungu

Esdhra Apfundzisa Mwambo wa Mulungu

Mudapita pyaka 70, Aisraeli azinji abwerera ku Yerusalemu, mbwenye anango apitiriza kukhala mu nzinda wa Persya. M’bodzi wa iwo akhali nyantsembe Esdhra. Iye apfundzisa Mwambo wa Yahova. Esdhra aona kuti anthu a mu Yerusalemu nee akhabvera Mwambo, natenepa akhafuna kuenda kaaphedza. Mambo wa Persya akhacemerwa Artaxerxe ampanga: ‘Mulungu akupasa udziwisi toera upfundzise Mwambo wace. Ndoko pabodzi na ale onsene anafunambo kuenda.’ Esdhra agumanya onsene akhafuna kubwerera ku Yerusalemu. Iwo aphembera kuna Yahova toera aatsidzikize mu ulendo wawo.

Pidapita miyezi minai, Aisraeli afika ku Yerusalemu. Akulu a mbumba apanga Esdhra: ‘Aisraeli nee akubvera Yahova, pontho amanga banja na akazi analambira alungu apezi.’ Kodi Esdhra acitanji? Esdhra agodama patsogolo pa mbumba, mbaphembera kuna Yahova: ‘Yahova, imwe mwaticitira pinthu pizinji, mbwenye ife tapitiriza kukudawirani.’ Mbumba yatcunyuka, mbwenye iwo akhapitiriza kucita pinthu pyakuipa. Esdhra asankhula akulu a mbumba na atongi toera atsalakane nkhani ineyi. Pakupita miyezi mitatu, anthu akuti nee akhalambira Yahova athamangiswa.

Mudamala pyaka khumi na piwiri, mipanda ya Yerusalemu yamala kumangwa papswa. Natenepa, Esdhra agumanyiza mbumba toera kuleri Mwambo wa Mulungu. Mudafungula Esdhra bukhu, anthu onsene alimira. Esdhra asimba Yahova, pontho onsene alamusa manja awo mbasimbambo. Buluka penepo, Esdhra aleri Mwambo mbaufokotoza, mu ndzidzi wakuti mbumba ikhabvesera mwadidi. Iwo atawira kuti adawira Yahova, mbatoma kulira. Mangwana mwace, Esdhra aleri pontho Mwambo kuna mbumba. Iwo adziwa kuti mwakukhonda dembuka akhafunika kukumbuka Phwando ya Misasa. Mu ndzidzi ubodzi ene, iwo atoma kukhunganyika toera kucita phwando.

 Mu ntsiku zinomwe za phwando, mbumba yatsandzaya kakamwe mbipereka takhuta kuna Yahova thangwi iye akhapasa nkhombo minda yawo. Nee akhadacita kale Phwando ya Misasa ninga ineyi kutomera mu ntsiku za Yoswa. Pakumala phwando, mbumba yagumanyikana mbiphembera: ‘Yahova, imwe mwatibulusa ku ubitcu, mwatipasa cakudya n’thando, pontho mwatipasa dziko yakubalika. Mbwenye mwakubwereza-bwereza, ife nee tikhakubverani. Mukhatuma aprofeta toera kuticenjeza, mbwenye ife nee tikhaabvesera. Imwe mwapitiriza kupirira. Mwakoya pikiro idacita imwe kuna Abhrahamu. Cincino tikupikira kuti tinakubverani.’ Iwo alemba pidapikira iwo. Toera kupangiza kuti iwo mbadakwanirisa pikiro ineyi, akulu, Alevi na anyantsembe aikha cidzindikiro.

‘Anyakutsandzaya ndi ale anabva mafala a Mulungu mbaakoya!’—Luka 11:28