THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Pyaka pyonsene pikwi na pikwi pya anthu asanyengererwa peno kupomokerwa toera kupita m’mabonde. Mbwenye kazinji kene anathabuka na nyatwa ineyi ndi aphale na atsikana.

MBAMUDACITANJI?

Anita apomokerwa, mbadzati kubvesesa kuti ninji pinacitika, aona kwene kuti ali pantsi. Iye alonga: “Ndacita pyonsene toera kuthimbana naye, ndayesera kukhuwa, mbwenye fala yanga nee ikhabuluka. Ndambhoma, ndam’menya bhutsu, ndam’menya na xoko, ndankwarunya. Buluka penepo, ndabva mpeni ukupita m’manungo mwanga. Ndaluza mphambvu.”

Mbamudakhala Anita, mbamudacitanji?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

Maseze mucite mpholemphole ninga kucalira kufamba camasiku, pinthu pyakuipa pinakwanisa kucitika. Bhibhlya isalonga: “Anthu anathamanga kakamwe nkhabe wina ndzidzi onsene, ale anaudziwisi nkhabe pembera ndzidzi onsene, thangwi ndzidzi na pinthu pyakukhonda dikhirwa pisagwera anthu onsene.”—Koelete 9:11, Tradução do Novo Mundo.

Ninga Anita, aphale na atsikana anango asapomokerwa toera kupita m’mabonde na anthu anakhonda dziwa iwo. Anango asapomokerwa na anthu anadziwa iwo, ngakhale acibale. Natalya akhali basi ene na pyaka khumi pyakubalwa, iye apomokerwa na m’phale wakuti akakhala cifupi na nyumba yawo toera kupita m’mabonde. Iye alonga: “Ndikhagopa kakamwe, pontho ndikhali na manyadzo. Pyenepi pyandicitisa kukhonda panga munthu.”

LEKANI KUPASIKA MULANDO

Anita aciri kupasika mulando thangwi ya pinthu pidancitikira. Iye alonga: “Ndisapitiriza kunyerezera pidandicitikira ntsiku ineyi namasiku. Ndisanyerezera kuti mbandidacita cinthu cinango toera kutsidzikizika. Mbwenye pidatcombwa ine na mpeni ndagopa. Nee ndakwanisa kucita cinthu, mbwenye ndisaona kuti mbadidakwanisa kucita cinthu cinango.”

Natalya asapasikambo mulando. Iye alonga: “Ndikhafunika kucita mphole-mphole. Anyakubalanga akhalonga kuti ndingafuna kusendzeka kutali ndikhafunika kuenda na m’bale wanga, mbwenye ine nee ndabvera. Ndisapibva ninga ndapasa mwai nyakuendekana wanga toera kundicita pyakuipa. Pidandicitikira pyakhuya banja yathu yonsene, ndisapibva kuti ndiri na mulando thangwi yakuatsukwalisa. Pyenepi pisanditsukwalisambo kakamwe.”

Khala muli na mabvero ninga a Anita na Natalya, kumbukani kuti munthu adapomokerwa toera kupita m’mabonde nee kukhali kufuna kwace. Anango asaona pyenepi ninga pyadzenda, mbalonga kuti si pyacilendo tayu aphale kucita pyenepi peno kuti munthu adapomokerwa akhafunambo kucita pyenepi. Mbwenye nkhabe munthu anakomerwa kupomokerwa toera kupita m’mabonde. Khala pyenepi pyakucitikirani, lekani kupasika mulando!

Panango imwe munanyerezera kuti kulonga “lekani kupasika mulando” nkhabe nentsa; mbwenye kutawira pyenepi mphyakunentsa kakamwe. Anango asabisa pidaacitikira, pyenepi pisaacitisa kupasika mulando na kuthabuka na mabvero anango akuphonyeka. Kodi mbani anafuna kuphedzeka na kumatama kwanu, ndimwe peno adakukakamizani? Iripo njira inango yakuti inakuphedzani.

LONGANI PIDAKUCITIKIRANI

Bhibhlya isalonga kuti Yobe athimbana na nyatwa ikulu kakamwe. Mukhathimbana iye na nyatwa ineyi, alonga: ‘Ndisafuna ndilongeretu pya nyatwa zanga!’ (Yobe 10:1) Munadzaona maphindu mungacita pibodzi pyene. Kulonga pidakucitikirani kuna munthu ananyindira imwe kunakuphedzani, pontho pinakucitisani kukunda mabvero akuphonyeka.

Mabvero anu anakwanisa kukhala ninga ntolo wakuti nee munakwanisa kuuthukula mwekhene. Musaona tani kuphemba ciphedzo?

Anita aona kuti mafala anewa ndi andimomwene. Iye alonga: “Ndalonga na xamwali wanga wapantima, iye andikulumiza toera kulonga na akulu a mpingo. Ndisakomerwa thangwi ndacita pyenepi. Iwo acedza na ine pya nkhani ineyi maulendo mazinji mbandipanga kuti nee ndiri na mulando thangwi ya pinthu pidandicitikira. Pyenepi pyandiphedza kakamwe.”

Natalya alonga kuna anyakubalace pinthu pidancitikira. Iye alonga: “Iwo andiphedza, pontho andiwangisa toera kulonga pyenepi. Pyenepi pyandiphedza kukhonda kutsukwala na kuipirwa kakamwe.”

Cinthu cinango cidaphedza Natalya ndi phembero. Iye alonga: “Kulonga na Mulungu kwandiphedza, makamaka mu ndzidzi wakuti nee ndikhafuna kupanga munthu pyenepi. Ndingacita phembero ndisakwanisa kulonga mwakusudzuka. Pyenepi pisandipasa ntendere na kukhurudzika.”

Imwe munakwanisa kugumanambo ‘ndzidzi toera kuwanga.’ (Koelete 3:3) Tsalakanani mwadidi ungumi wanu na mabvero anu. Khalani na ndzidzi wakupuma. Mbwenye cinthu cakufunika kakamwe ndi kunyindira Yahova, Mulungu wakubalangaza.—2 Akorinto 1:3, 4.

 KHALA MULI NA THUNGA YAKUBANYIRANA

Khala ndimwe ntsikana, pontho mukukakamizwa toera kucita pinthu pyakuipa, mphyadidi kulonga na cinyindiro kuti: “Leka kucita pyenepi!” peno “Bulusa nkono wako!” Lekani kusiya kucita pyenepi thangwi yakugopa kuluza m’phale wanu. Iye angakhonda banyirana na imwe ndi cipangizo cakuti nee mbapidakuphedzani kukhala na iye. Imwe mwathema kukhala na mamuna wadidi wakuti asalemedza manungo anu na pisankhulo pyanu.

KUNYENGERERWA TOERA KUPITA M’MABONDE

“Pikhapfundza ine xikola ya Sekundarya, andzanga akhakwewa sutiya yanga mbandipanga kuti umaso wanga mbudakhala wadidi kakamwe ndingapita m’mabonde na iwo.”—Kondya.

Musanyerezera kuti pidacita aphale anewa pikhali:

  1. Kusendzeka naye?

  2. Kupangiza kuti asanfuna?

  3. Kun’nyengerera toera kupita naye m’mabonde?

“Pikhali ine m’maxibombo, m’phale m’bodzi atoma kundiphata mbandipanga mafala akunyanyasa. Ndamenya nkono wace mbandimpanga toera abuluke. Iye andiyang’ana ninga ndine nyansala.”—Julya.

Musanyerezera kuti pidacita m’phale unoyu pikhali:

  1. Kusendzeka naye?

  2. Kupangiza kuti asanfuna?

  3. Kun’nyengerera toera kupita naye m’mabonde?

“Caka cidamala, m’phale m’bodzi akhandipanga ndzidzi onsene kuti asandifuna, pontho akhafuna kubuluka na ine, maseze ndikhakhonda. Midzidzi inango, iye akhandiphata nkono. Ine ndikhampanga kuti asiye kucita pyenepi, mbwenye iye akhapitiriza. Ntsiku inango andimenya matako pikhamanga ine ntsapato yanga.”—Fatima.

M’maonero anu, pidacita m’phale unoyu pikhali:

  1. Kusendzeka naye?

  2. Kupangiza kuti asanfuna?

  3. Kun’nyengerera toera kupita naye m’mabonde?

Makhundu onsene matatu ntawiro wadidi ndi C.

Thangwi yanji kunyengerera toera kupita m’mabonde kwasiyana na kupangiza ufuni peno kusendzeka?

Kunyengerera toera kupita m’mabonde nee ndi cifuno ca munthu ananyengererwa. Nyakunyengerera asapitiriza ngakhale munthu akhonde.

Kunyengerera ndi kwakuipa, kusatsogolera kupita m’mabonde mwauphanga.