THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Kudziwa kuti ndimwe ani na pinatawira imwe pinakuphedzani kucita pisankhulo pyadidi mungakakamizwa toera kucita pinthu pyakuipa.

MBAMUDACITANJI?

Nyerezerani cakucitika ici: Karen ali pa phwando, papita mphindi khumi, iye asabva fala ya munthu anadziwa iye nduli mwace.

“Ukucitanji penepo wekhene?”

Karen asazungunuka mbaona xamwali wace Jesika na magarafa akufungulwa mawiri m’manja mwace. Iye asaaona kuti ndi magarafa a pyakumwa pyakuledzeresa. Jesika asapasa Karen garafa ibodzi mbalonga: “Kwata, iwe nee ndiwebve khombwani. Usafunika kusendzeka pang’ono!”

Karen asafuna kukhonda, mbwenye Jesika ndi xamwali wace. Pontho Karen nee asafuna kuti xamwali wace aipirwe. Kusiyapo pyenepi Jesika ndi ntsikana wadidi. Pontho angamwa, panango nee pinaipa maka. Karen asanyerezera: ‘Ndi kulawira basi. Nee tikuphatisira mitombwe yakuledzeresa.’

Mbamudakhala Karen, mbamudacitanji?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

Toera kucita cisankhulo cadidi m’makhaliro ninga anewa, musafunika kupangiza kuti ndimwe ani. Kupangiza kuti ndimwe ani pisapangiza manyerezero anu a nkati na pinatawira imwe. Kupangizika kweneku ndi ninga cida camphambvu cakuti cinakuphedzani toera kutonga umaso wanu, m’mbuto mwakutawirisa kuti anango autonge.—1 Akorinto 9:26, 27.

Munakulisa tani n’khaliro unoyu? Mibvundzo inatowera inakwanisa kukuphedzani.

1 NDINE WAKUWANGA M’MAKHUNDU API?

Kudziwa maluso anu na makhaliro anu adidi kunakuphedzani toera kukulisa cinyindiro canu.

PITSANDZO PYA M’BHIBHLYA: Mpostolo Paulu alemba: ‘Maseze ndisowe maluso, mbwenye nee ndine wakusowa cidziwiso.’ (2 Akorinto 11:6) Nakuti Paulu akhali na cidziwiso ca m’Bhibhlya, akhapirira mu ndzidzi ukhalongwa iye mwakuipa na anango. Iye nee akhatawirisa kuti maonero akuphonyeka a anango afewese cinyindiro cace.—2 Akorinto 10:10; 11:5.

DINGIKANI: Lembani pantsi apa maluso ali na imwe.

Cincino lembani n’khaliro wadidi uli na imwe. (Mwacitsandzo, ndimwe wacitsalakano? wakupasa mwakudzala manja? wakunyindirika?)

2 NDINE WAKUFEWA M’MAKHUNDU API?

Kufewa kwanu kunakwanisa kulandaniswa na udzingiri, wakuti unakwanisa kumwazika mbulalisa cinthu mwakucimbiza. Munjira ibodzi ene mungatawirisa kufewa kwanu kutonge umaso wanu, kunakwanisa kukhuya cipangizo cakuti ndimwe ani.

PITSANDZO PYA M’BHIBHLYA: Paulu akhadziwa kufewa kwace. Iye alemba: ‘Ndisakomerwa kakamwe na mwambo wa Mulungu, mbwenye ndisaona m’maphindi a manungo anga mwambo unango unapokanya mwambo wa m’manyerezero anga, mbundisanduza kudza ndzakazi wakutawira mwambo wa madawo.’—Aroma 7:22, 23.

DINGIKANI: Ndi makhundu api akufewa akuti musafuna kuakunda?

 3 NDI PIPI PIFUNO PYANGA?

Kodi imwe mbamudapita m’motokala mbamuphemba nyakuufambisa toera azungulire cisa mpaka kumala mafuta? Pyenepi nee mbapidabveka, pontho mbapidabvunga kobiri!

Tinapfundzanji: Munthu ana pifuno nkhabe zungulira mbuto ibodzi ene, mbakhonda dziwa kunaenda iye. Pifuno pisaphedza kudziwa njira na mbuto inaenda iye.

PITSANDZO PYA M’BHIBHLYA: Paulu alemba: “Ine nee ndisathamanga mbandikhonda dziwa kunaenda ine.” (1 Akorinto 9:26, Tradução do Novo Mundo) M’mbuto mwakukwatika na pyonsene pinacitika, Paulu akhazikisa pifuno mbacita pinthu mwakubverana na pifuno pyenepi.—Afilipi 3:12-14.

DINGIKANI: Lembani pantsi apa pifuno pitatu pinafuna imwe kukwanirisa caka cinafuna kudza.

4 NINJI PINANYINDIRA INE?

Mungapangiza pakweca kuti ndimwe ani, musakhala ninga muti wakuti uli na mitcitci yakuwanga. Ngakhale ukumenywa na condzi cikulu iwo usapitiriza dzololo

Munthu angasowa cinyindiro, asakhala wakugawika. Iye asakhala ninga nyakatendewa, “mbacinja kore” toera kukhala ninga andzace. Anacita pyenepi nkhabe pangiza kuti mwandimomwene ndiye ani.

Mwakusiyana na pyenepi, mungacita pinthu mwakubverana na pinanyindira imwe, musapitiriza kupangiza kuti ndimwe ani, mwakukhonda tsalakana pinacita anango.

PITSANDZO PYA M’BHIBHLYA: Mprofeta Dhanyele pikakhala iye m’phale, “atonga muntima mwace” kubvera mwambo wa Mulungu, maseze akhali kutali na acibale ace. (Danyele 1:8, NM) Mukucita pyenepi, iye apitiriza kupangiza kuti akhali ani. Mprofeta Dhanyeli acita pinthu mwakubverana na pikhanyindira iye.

DINGIKANI: Ndi ninji pinanyindira imwe? Mwacitsandzo: Musakhulupira Mulungu? Khala mwatawira inde, thangwi yanji? Ninji cinakucitisani kunyindira kuti iye alipodi?

Musakhulupira kuti midida ya Mulungu ndi toera kukuphindulisani? Khala mwatawira inde, thangwi yanji?

Mphapo, musafuna khala ninga tsamba yakuuma yakuti isakwatwa na ntundu onsene wa mphepo, peno muti wakuti usapitiriza dzololo maseze umenywe na condzi? Wangisani cipangizo cakuti ndimwe ani toera mukhalembo ninga muti unoyu. Pyenepi pinakuphedzani kutawira mbvundzo wakuti: Ndine ani?