Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBVUNDZO 3

Ndinacitanji Toera Kucedza Mwadidi na Anyakubalanga?

Ndinacitanji Toera Kucedza Mwadidi na Anyakubalanga?

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA

Mungacedza mwadidi na anyakubalanu, munakhala na umaso wakutsandzayisa kakamwe.

MBAMUDACITANJI?

Nyerezerani cakucitika ici: Ndi Ncitatu namasiku. Geoffrey wa pyaka 17, amalisa basa yace, cincino asafuna apume pang’ono! Iye asakhala pa mpando unafuna iye kakamwe, mbafungula televizau!

Mu ndzidzi unoyu, Babace asafika pansuwo na nkhope yakuipirwa mbalonga:

“Geoffrey! Ukubvunga pyako ndzidzi mbukaona televizau m’mbuto mwakuphedza m’bale wako kucita basa ya kuxikola? Thangwi yanji nee usacita pinakupanga ife?”

Mwakudungunya, Geoffrey asalonga: “Mwatoma pontho!”

Babace asanfendedzera cifupi, mbalonga: “Geoffrey, walonganji?”

Geoffrey asapuma mwakubveka, mbalonga mwakuipirwa: “Nee cinthu, Baba.”

Cincino, Babace asalonga mwakuipirwa kakamwe: “Leka longa tenepo na ine, wabva!”

Mbamudakhala Geoffrey, mbamudacitanji toera kucalira kulongezana kweneku?

LIMIRANI, PONTHO NYEREZERANI!

Kulonga na anyakubalanu kusalandaniswa na kutekenya motokala. Nyakutekenya motokala angaona kuti mu nseu muli na cinthu cinafuna kumpingiza toera kupita, iye asasaka nseu unango toera kupitiriza na ulendo wace.

 MWACITSANDZO:

Ntsikana anacemerwa Leya alonga: “Ndisaona kuti mphyakunentsa kucedza na babanga. M’midzidzi inango ndingacedza nawo, buluka perepo iwo asalonga:‘Ndilekerere, ukhalonga na ine?’”

LEYA ALI NA PISANKHULU PITATU:

 1. Kukhuwira babace.

  Leya asalonga mwakukhuwa: “Ndibvesereni, mphyakufunika!”

 2. Kusiya kulonga na babace.

  Leya basi ene asasiya kulonga na babace pya nyatwa zace.

 3. Kudikhira ndzidzi wadidi toera kulonga pontho pya nyatwa zace.

  Pa ndzidzi unango Leya asayesera kulonga na babace peno kulemba tsamba thangwi ya nyatwa zace.

Kodi mbamudaphemba Leya toera kuphatisira maonero api?

NYEREZERANI PINAFUNA CITIKA: Baba wa Leya ali wakudzudzumika na pinthu pinango, pontho nee asadziwa pinatamba Leya. Leya angasankhula Maonero A, babace nee anabvesesa kuti thangwi yanji akumpokera. Maonero anewa panango nee anacitisa babace kubvesera pinalonga iye, pontho nee anapangiza cilemedzo kuna babace. (Aefesi 6:2) Mwandimomwene, maonero anewa nee anam’phedza.

Mungagumana cinthu mu nseu munakwanisa kupitiriza na ulendo wanu mukuphatisira nseu unango. Munjira ibodzi ene, toera kucedza mwadidi na anyakubalanu munakwanisa kuphatisira njira inango

Ndiye tani Maonero B? Panango anaoneka ninga akukhonda nentsa, mbwenye nee ndi andzeru. Thangwi yanji? Toera Leya akunde nyatwa zace, iye asafunika kulonga na babace, pontho babace anakwanisa kum’phedza angadziwa nyatwa zinathimbana na iye. Kumatama nee kunamalisa nyatwa zace.

Pa Maonero C, Leya nee asatawirisa kuti mpingizo umalise kuwangisira kwace toera kucedza na babace. Kusiyapo pyenepi iye asanyerezera kucedza thangwi ya pyenepi mu ndzidzi unango. Pontho angasankhula kulembera tsamba babace thangwi ya nyatwa zace, iye anadzakhurudzika.

Kulemba tsamba panango kunaphedza baba kubvekesa mwadidi pinafuna kulonga Leya. Babace angaleri tsamba anadzadzindikira pikhafuna kulonga mwanace, pyenepi pinam’phedza kubvesesa mwadidi nyatwa za mwanace. Maonero C anaphedza Leya pabodzi na babace. Maonero akulonga nkhope na nkhope peno kulemba tsamba, ndi kubvera uphungu wa m’Bhibhlya wakuti: ‘Towezerani pinapasa anthu ntendere.’—Aroma 14:19.

Ndi maonero api anango akuti Leya anakwanisa kuaphatisira?

Nyerezerani maonero anango akuti Leya mbadaaphatisira na lembani pa mbuto iri pantsi apa. Buluka penepo lembani nyatwa peno maphindu thangwi yakuphatisira maonero anewa.

 KODI MUSACITISA ANYAKUBALANU KUNYEREZERA PINANGO?

Kumbukani kuti pidalonga imwe pinakwanisa kucitisa anyakubalanu kunyerezera pinango.

MWACITSANDZO:

Anyakubalanu akubvundzani kuti thangwi yanji musaoneka wakutsukwala. Imwe musatawira: “Nee ndisafuna longa thangwi ya pyenepi.”

Mbwenye kwa anyakubalanu pisabveka: “Nee ndisakunyindirani mwakukwana toera kukupangani pyenepi. Ndinalonga pya nyatwa zanga na axamwali anga, tayu na imwe.”

Nyerezerani kuti mukuthimbana na nyatwa ikulu kakamwe, anyakubalanu aperekeka toera kukuphedzani. Mbwenye imwe musalonga: “Lekani kudzudzumika. Ndinakwanisa kuitsalakana ndekhene.”

 • Panango kwa anyakubalanu pisabveka:

 • Ntawiro wadidi mbudakhala uyu: