Mexiko

Alemanya

Botswana

Nikaragua

Italya

Thangwi yanji anthu awa ali akutsandzaya? Iwo ali pa ubodzi wa misonkhano yathu mikulu. Ninga atumiki a Mulungu a ndzidzi wakale, akuti akhakulumizwa toera kugumanyikana katatu pa caka, ife tisakomerwa kugumanyikana m’misoka mikulu. (Deuteronomyo 16:16) Pyaka pyonsene, tisakhala na misonkhano mikulu mitatu: nsonkhano wa cisa wa ntsiku ibodzi unacitwa kawiri na nsonkhano wa gawo wa ntsiku zitatu. Tisaphindula tani na misonkhano ineyi?

Isawangisa ubale wathu Wacikristu. Ninga Aisraele akuti akhatsandzaya pa kusimba Yahova ‘m’misonkhano ya mbumba yace,’ ife tisatsandzayambo kumulambira tingagumanyikana pabodzi pa misonkhano mikulu. (Masalmo 26:12; 111:1) Misonkhano ineyi isabweresa mwai wakudziwa na kucedza na Abale a mipingo inango peno a madziko anango. Pa ndzidzi wakupuma, tisatsandzaya kudya pabodzi pa mbuto ya nsonkhano, mbitithimizira makhaliro auxamwali pa midzidzi ineyi. (Machitiro 2:42) Pa misonkhano mikulu ineyi tisaona tekha ufuni unaticitisa kukhala akuphatana ninga “abale” mu dziko yonsene yapantsi.—1 Pedro 2:17.

Isatiphedza toera kukula mwauzimu. Aisraele akhaphindulambo thangwi ‘akhabvesesa mwadidi mafokotozero’ a Malemba akhapfundziswa iwo. (Nehemiya 8:8, 12) Ife tisapasambo ntengo pipfundziso pya Bhibhlya pinatambira ife m’misonkhano yathu mikulu. Nsolo wa programu ibodzi na ibodzi usabuluswa m’Malemba. Tisapfundza kuti tinacita tani cifuno ca Mulungu mu umaso wathu kubulukira mu nkhani zakutsandzayisa, nkhani zakusiyirana, na pipangizo. Tisawangiswa mu ndzidzi unabva ife pyakugumana napyo pya abale na alongo akuti apembera pakuthimbana na pinentso thangwi yakukhala Akristu m’midzidzi ino yakunentsa. Pa misonkhano ya gawo, madrama a ndzidzi wakale asacitisa pyakucitika pya m’Bhibhlya kukhala pyandimomwene kwa ife, mbatipfundza pinthu pyakuphata basa. Pa misonkhano mikulu yonsene, ubatizo usacitwa kwa ale akuti asafuna kupangiza pakweca kuperekeka kwawo kwa Mulungu.

  • Thangwi yanji misonkhano mikulu ndi midzidzi yakutsandzayisa?

  • Munaphindula tani mu kugumanika pa misonkhano mikulu?